Komora veterinárních lékařů České republiky

Speciální nabídka: pojistka proti přísnému zákonu

Speciální nabídka: pojistka proti přísnému zákonu

Vážené dámy a pánové,
ve spolupráci s pojišťovnou Slavia a.s. vám předkládáme nový pojistný produkt, který je svým způsobem jedinečný na pojistném trhu a byl upraven pro podmínky vaší praxe.

Základní charakteristika produktu

Pojištění reaguje na novelu zákona č. 361/2000 Sb., která platí od 1. 7. 2006 a zavedla nová pravidla silničního provozu, včetně tzv. bodového systému hodnocení řidičů.

Pojištění má za cíl zmírnit některé extrémy zákona, který přestupky hodnotí příliš přísně a bez možnosti policie zhodnotit, jak k přestupku došlo.

Pojištění kompenzuje pouze majetkové sankce a sankce zákazu činnosti spočívající v řízení motorového vozidla; bodové sankce uložené na základě veřejnoprávního předpisu pojišťovna kompenzovat nemůže.

Pojišťovna se při koncipování pojištění nechala inspirovat obdobnými cizozemskými pojištěními, zejména pojištěním, provozujícím ve Velké Británii.

Rozsah pojistného krytí:

pojištění přestupků – tedy odškodnění majetkové sankce, která byla pojištěnému vyměřena ve formě pokuty za spáchaný přestupek

pojištění odevzdání řidičského oprávnění při dosažení 12-ti bodů v registru řidičů – tedy odškodnění finančních nákladů souvisejících se ztrátou řidičského průkazu

– připojištění nákladů právního zastupování pojištěného v přestupkovém a soudním řízení, ve kterém byl jeho přestupek projednáván.

Součástí pojistného plnění u odškodnění pokut je i náhrada nákladů přestupkového řízení, které byly pojištěnému vyměřeny pravomocným rozhodnutím, ve kterém byl jeho přestupek projednáván.

Výluky z pojištění:

Pojištění nekryje všechny možné přestupky, které jsou vyjmenovány v zákoně. Pojištění se nevztahuje především na přestupky, za které zákon neuděluje bod do registru řidičů. Úmyslem pojistitele bylo nepojišťovat přestupky sankcionované pouze pokutou, jelikož řidič by nebyl nijak motivován se pokutě bránit.

Rovněž byly z plnění vyjmuty všechny pokuty uložené v blokovém řízení. Pojistitel chce, aby byla řidiči udělena pokuta po řádně provedeném přestupkovém řízení a to i za cenu vyšších pokut.

Pojišťovna nepojišťuje celý rozsah přestupků, za které se udílí body. Vyjmuty jsou:

– přestupky, při nichž je současně spáchán trestný čin. Jedná se o hrubé porušení zákona, jejíž kompenzaci vidí pojistitel jako nemorální

– přestupky spáchané tím, že řidič nemá příslušné řidičské oprávnění nebo motorové vozidlo není řádně evidováno.

Tyto přestupky páchá řidič zcela vědomě, je s nimi srozuměn již před jízdou, z tohoto důvodu takového jednání pojistitel nechce odškodňovat.

– přestupky spáchané požitím alkoholu nebo jiné návykové látky v hodnotě nad 0,3% alkoholu.

Pojistitel považuje nižší hranici alkoholu v krvi za společensky akceptovatelnou.

Osobní rozsah pojištění, skupinové pojištění

Pojištěným může být kdokoliv, kdo je řidičem MV a podléhá bodovému hodnocení řidičů. Pojistit lze i cizího státního příslušníka, který je rovněž součástí bodového hodnocení, člen KVL a jeho zaměstnanec.

Skupinová sleva je 35%.

Pojistníkem může být jakákoliv fyzická osoba, ale i právnická osoba.

Územní rozsah pojištění

Pojištění se vztahuje na přestupky spáchané na území České republiky.

Vznik, změna a zánik pojištění

Pojištění vzniká zaplacením pojistného na účet dle pokynů k platbě.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, pojistné období je vždy roční (i při področních splátkách) a pojistné zaplacené na příslušné pojistné období se nevrací.

Limit pojistného plnění

Pojistná smlouva obsahuje limit plnění, který je horní hranicí plnění za jednu a všechny pojistné události, které nastanou v daném roce. Po vyčerpání pojistné částky lze do konce pojistného období dopojistit limit plnění do původní výše, ale pouze u ročních splátek.

Pojistné plnění

V pojištění přestupků se výše pojistného plnění rovná výši uložené pokuty, snížené o spoluúčast a případně navýšené o náklady přestupkového řízení, které byly pojištěnému uloženy k náhradě pravomocným rozhodnutím (spoluúčast je 2 000,- Kč).

U pojištění odevzdání ŘP může mít pojistné plnění po dobu náhrady různých finančních škod – od ztráty na výdělku z důvodu odebrání řidičského průkazu, přes výdaje na taxi nebo výdaje na absolvování autoškoly (spoluúčast je 0 Kč).

U připojištění je výše pojistného plnění rovna mimosmluvní odměně advokáta, která je uvedena ve vyhlášce č. 177/1996 Sb. a to za předpokladu, že pojištěný využil služeb advokáta při zastupování v přestupkovém a soudním řízení na základě smlouvy o právní pomoci. Pojistitel nebere ohled na odměnu smluvní, kterou si strany sjednaly bez ohledu na zmiňovanou vyhlášku (spoluúčast je 0 Kč).

Zvláštní část určená pro likvidaci pojistných událostí

Pojistná událost se hlásí na zvláštních předepsaných formulářích určených pojišťovnou.

Pro likvidaci pojištění přestupků je pojištěný povinen předložit:

– pravomocné rozhodnutí v přestupkovém řízení, ve kterém byl přestupek pojištěného projednán a byla mu uložena pokuta.

– výpis z registru řidiče pojištěného (doloží pouze v případě sporu, zda-li přestupek je kryt pojištěním či nikoliv)

– kopie řidičského oprávnění (zkontrolujeme příslušnou skupinu nebo podskupinu)

– kopie osvědčení o technické způsobilosti MV

– v případě skupinového pojištění zaměstnanců doklad o tom, že pojištěný byl k datu vzniku přestupku v pracovněprávním vztahu k pojistníkovi ( pracovní smlouva).

Pro likvidaci pojistných událostí u pojištění odevzdání ŘP je pojištěný povinen předložit:

– výpis z registru řidiče pojištěného

– kopie výzvy správního orgánu k odevzdání řidičského oprávnění

– v případě skupinového pojištění zaměstnanců doklad o tom, že pojištěný byl k datu vzniku přestupku v pracovněprávním vztahu k pojistníku (smlouva)

– jakékoliv doklady, které prokazují finanční újmu v souvislosti s odebráním řídičského oprávnění (ztráta na výdělku, doklady za smluvního přepravce, náklady autoškoly apod).

Pro likvidaci pojistných událostí u připojištění musí pojištěný předložit:

– plnou moc pro zastupování v přestupkovém řízení udělenou advokátovi

– vyčíslení nákladů řízení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

– rozhodnutí v přestupkovém řízení nebo soudním řízení, ve kterém byl pojištěný právně zastoupen.

Přestupek i sankce musí vzniknout v době trvání pojištění a pojištěný musí škodu uplatnit v době trvání pojištění.

Výpočet pojistného plnění:

– u pojištění přestupků se rovná výši uložené pokuty snížené o spoluúčast a navýšené o náklady přestupkového řízení, pokud byly uloženy. V případě připojištění se připočte náhrada advokátního zastoupení podle vyhl. č. 177/1996 Sb.

Příklad:

pokuta 2.500,-Kč, náklady přestupkového řízení 1.000,-Kč

Pojistné plnění 1.500,-Kč (spoluúčast je 2.000,-Kč)

– u pojištění odevzdání ŘP se rovná prokázané finanční újmě

Příklad:

náklady autoškoly – 10.000,-Kč, snížení mzdy – 25.000,- Kč, náklady taxi – 3.200,- Kč, ztráta ŘP na 365 dní.

Pojistné plnění 36.500,- (náklady nemohou přesáhnout 100,- Kč/denně, 100 x 365dní)

Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění, pokud k datu vzniku přestupku byl pojistník v prodlení s placením pojistného.

Zdeňka Hanelová

Sazebník limitů plnění a ročního pojistného pro členy KVL a jejich zaměstnance

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet makléře.

2. Pojistitel zašle pojištěnému na jeho adresu pojistku s uvedením čísla.

Variabilní číslo: rodné číslo
Specifický symbol: registrační číslo KVL ČR
Konstantní symbol: 0558
Číslo účtu: 97 08 00 75 24/ 0600 (Ge Money Bank, a.s.)
Věnujte prosím patřičnou pozornost symbolům platby.

Platby pojistného:
Varianta A – roční pojistné 3 893,- Kč
Varianta B – roční pojistné 5 063,- Kč
Varianta C – roční pojistné 7 663,- Kč

Komora veterinárních lékařů České republiky