Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Společná deklarace: Vzájemná spolupráce AVL ČR a KVL ČR

Společná deklarace:
Vzájemná spolupráce AVL ČR a KVL ČR

Tato deklarace je otevřena všem veterinárním subjektům, které uznávají její hodnoty a které se zavazují, že je budou společně podporovat.

Preambule

Přesvědčeni o tom, že veterinární lékaři vykonávají svou odbornou veterinární činnost terapeutickou, preventivní, dozorovou, poradenskou a administrativní ve prospěch zvířat i obyvatel, vědomi si toho, že veterinární lékaři jsou zároveň vystavováni neustálým snahám o ovlivňování výkonu profese ze strany třetích osob (fyzických i právnických), odhodláni prohlubovat vědecký pokrok v oboru veterinární medicíny, překonávat své dřívější rozpory a prohlubovat průhlednost ve svém jednání, vedeni snahou o jednotné vystupování veterinárního stavu a zvyšování prestiže vůči veřejnosti, dohodli se na dodržování níže uvedených ustanovení:

Deklarace (Dohoda)

A/ Pravidelné vzájemné konzultace

Partnerské veterinární subjekty zajistí – personálně i finančně – účast svého (svých) zástupce (-ů) při společné konzultaci (nejméně 2x).

B/ Významná jednání KVL, AVL, SVS

K účasti na jednání je 14 dní předem přizván zástupce partnerského veterinárního subjektu a celého jednání se účastní s hlasem poradním.

V odůvodněných případech se přizvaný zástupce partnerského veterinárního subjektu projednávání konkrétního interního tématu neúčastní.

Partnerský veterinární subjekt obdrží zápis z jednání (popř. výpis ze zápisu) do 14 dnů po termínu konání.

C/ Vzdělávání

Partnerské veterinární subjekty spolupracují při organizaci odborných seminářů, workshopů aj. forem dalšího vzdělávání.

D/ Veřejnost

Vůči veřejnosti (při tiskových konferencích apod.) partnerské veterinární subjekty vystupují po vzájemném informování a konzultaci.

K účasti na takovémto jednání je zástupce partnerského veterinárního subjektu přizván 14 dní předem.

E/ Mezinárodní reprezentace

Partnerské veterinární subjekty zajistí účast v mezinárodních organizacích personálně i finančně – adekvátně dle počtu svých členů.

F/ Legislativa

Partnerské veterinární subjekty spolupracují při legislativních návrzích po vzájemném informování a konzultacích a podporují taková znění, která nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy veterinárních lékařů a na němž se předem jednoznačně shodly.