Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Společné prohlášení prezidentů profesních komor

Prohlášení prezidentů profesních komor

Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní samosprávy jsou nedílnou součástí demokratické společnosti.

Profesní komory v první řadě vedou registr osob vykonávajících dané svobodné povolání a jsou pro občany garantem jejich řádné kvalifikace. Komory rovněž potvrzují, že daný profesionál splňuje odborné podmínky pro výkon svobodného povolání. Komory organizují a většinou i garantují celoživotní vzdělávání a vykonávají profesní dozor a disciplinární pravomoc vůči všem příslušníkům daného svobodného povolání. V prvé řadě přitom dbají na odbornost a etiku výkonu povolání. Komory však zároveň také hájí profesní zájmy osob vykonávajících dané svobodné povolání tak, aby tito profesionálové mohli své povolání vykonávat co nejlépe.

Všechny tyto úkoly na základě povinného členství nebo povinné registrace všech příslušníků daného povolání komorou plní profesní samosprávy lépe, kvalifikovaněji a efektivněji než státní úředníci. Činí tak navíc bez finančních nároků vůči státu, neboť jejich činnost financují svými příspěvky příslušníci dané profese. Demokratický stát by měl tuto autonomii profesních samospráv respektovat.

Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupracovat se státem i s místními samosprávami. Profesní samosprávy disponují obrovským odborným potenciálem a není jejich chybou, že stát a místní samosprávy jejich odborné možnosti plně nevyužívají.

Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické snahy o omezování autonomie profesních samospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování jejich kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, aby se snažila vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv. Prvním vstřícným krokem ze strany státu by mohlo být začlenění profesních komor zřizovaných zákonem mezi povinná připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení.

V Praze dne 3. 12. 2014

JUDr. Martin Vychopeň – Česká advokátní komora
Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – Česká komora architektů
Ing. Irena Liškařová – Komora auditorů ČR
Ing. Martin Tuček – Komora daňových poradců ČR
Ing. Pavel Křeček – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. František Kania – Česká komora patentových zástupců ČR
PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická komora
MUDr. Pavel Chrz – Česká stomatologická komora
Mgr. David Koncz – Exekutorská komora ČR
MVDr. Karel Daniel – Komora veterinárních lékařů ČR
JUDr. Martin Foukal – Notářská komora ČR
Ing. Vladimír Vácha – Komora soudních znalců ČR
MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora