Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Společné vzdělávání Evropských veterinářů

  Z činnosti komory

Jan Bernardy

Sjednocené společné vzdělávání – další šance pro uplatnění

Projekt celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů, srovna elného ve všech zemích Evropské unie, se přes všechen skepticismus dostal do stadia funkčního pilotního projektu. Sjednocení systému postgraduálního vzdělávání patří mezi evergreeny diskusí, záměrů a plánů Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE) a různých podsekcí (UEVP, EVERI, EASVO, UEVHa). Projekt byl zahájen skupinou tří vzdělávacích programů souběžně probíhajících pod hlavičkou Britské asociace veterinárních lékařů malých zvířat, fakulty v Lublinu (Polsko) a fakulty v Kodani (Dánsko). Co vlastně Veterinární kontinuální vzdělávání v Evropě (Veterinary Continuing Education in Europe – VETCEE) veterinářům přinese? Získaný certifi kát bude mít univerzální platnost po celém kontinentu. Ačkoliv evaluace veterinárních fakult v Evropě (EAEVE) výrazně napomáhá standardizovat úroveň čerstvých absolventů, dříve graduovaní praktici absolvovali fakulty a univerzity, jejichž vzdělávací sylaby měly od těch současných zcela odlišné priority a úroveň – včetně naší Alma mater.

Na kolik se projekt ujme a bude mít publicitu mezi veterinární a chovatelskou veřejností je otázka. Odpověď dá především chovatel svou poptávkou po standardně evropsky certifi kovaném veterináři, veterináři svým zájmem o dosažení srovnatelných znalostních základů a národní komory nabídkou certifi kovaných vzdělávacích programů. Vzhledem k tomu, že všechny vzdělávací zařazené programy budou schvalovány jedinou akreditační komisí, bude zařazení vzdělávacího programu výzvou a prestižní věcí národních vzdělávacích komisí a komor (asociací). Vzdělávání je zaměřeno a mělo by být dostupné pro veterináře pracujícího na plný úvazek, mělo by probíhat převážně v mateřském jazyce. Je určeno pro ty, kteří na sobě chtějí dále pracovat a vědět, že dosažené znalosti jsou skutečně na evropské úrovni.

Projekt byl zahájen skupinou tří vzdělávacích programů

Evropsky certifi kované vzdělání je zároveň možnost, jak si rozšířit specializaci a obsadit nová pracovní místa v oborech, kde jsou specialisté požadováni evropskou komisí (welfare ryby apod.; pracovní skupina při komisi na laboratorní zvířata, směrnice EU 63/2010) a u nás nejsou specializační školení k dispozici.

VETCEE se bude skládat z řídicího výboru, který jmenuje podvýbory pracující na vývoji standardů programů dalšího vzdělávání v různých oblastech. Probíhající a nové národní vzdělávací programy mohou žádat o zhodnocení podle norem VetCEE. Řídicí výbor jmenuje hodnoticí komisí, která hodnotí program podle standardů VetCEE, akredituje programy, jež splňují požadavky. Do akreditační skupiny byli ustanoveni prof. Dominiek Maes, Marc Vandervelde a Shane Guerin, do vedení např. Andrew Byrne z předsednictva FECAVA, dále Alois Nečas za EAEVE, Th omas Blaha za EBVS, Christoph Buhot za FVE, Andrew Robinson za UEVP a Valerie Beatty za VSBb.

Pilotní projekt končí v září 2013, v listopadu budou výsledky referovány na valném shromáždění FVE a poté bude možné zahájit VETCEE program i v ČR.

Plánovaný systém

• Pregraduálního vzdělávání – nad standardy dohlíží EAEVE

• Národní vzdělávání – dohlíží národní komory a druhově specializované národní asociace

• Celoživotní vzdělávání na národní úrovni nabízející programy akreditované na Evropské úrovni – nově koncipovaná VETCEE organizace

• Specializační vzdělávání na Evropské úrovni zaměřené na úzké specializace (diplomanti) – organizují boardy EBVS

Z dalších vzdělávacích možností byl na valném shromáždění FVE diskutován projekt Extramural studies. Jde o program propagovaný sekcí EVERI (sekce FVE pro veterinární lékaře ve vzdělávání, průmyslu a výzkumu), který zajišťuje organizačně a částečně i fi nančně každoročně několik míst pro nastávající veterináře ve farmaceutických fi rmách, laboratořích a zvířetnících a podobně. K tomuto programu se přihlásila i VFU Brno, zastoupená na jednání doc. Evou Bártovou. Nově se k nabídce míst u farmaceutických fi rem jako Roche a Ceva připojila norská reprezentace s nabídkou dvou pracovních míst pro veterinární studenty v produkci mořských ryb.

 

Schéma celoživotního vzdělávání

Další vzdělání po absolutoriu rovněž napomůže vyhledat a obsadit další oblasti zájmu veterinárních lékařů a vyjít vstříc poptávce společnosti po biologicky vzdělaných odbornících v oborech, jako je např. chov a návrat původních druhů do přírody, ochrana zvířat, životní prostředí apod.

 
Jan Bernardy

1 UEVP Union of European Veterinary Practitioners – Unie evropských praktických veterinárních lékařů při FVE se sídlem v Bruselu

EVERI European Veterinarians in Eucation, Research and Industry – Evropští veterináři ve vzdělávání, výzkumu a průmyslu při FVE se sídlem v Bruselu

EASVO European Association of State Veterinary Officers – Evropská společnost státních veterinárních lékařů při FVE se sídlem v Bruselu

UEVH Union of European Veterinary Hygienists – Unie evropských veterinárních lékařů – hygieniků při FVE se sídlem v Bruselu

2 VSB Veterinary Statutory Body – veterinární společnosti s národním statutárním pověřením, oprávněné registrovat veterinární lékaře do profese při FVE se sídlem v Bruselu

EAEVE The European Association of Establishments for Veterinary Education – společnost evropských veterinárních fakult a univerzit, stanovující a kontrolující dodržování standardů vyššího veterinárního vzdělávání se sídlem ve Vídni

EBVS European Board of Veterinary Specialisation – systém vrcholného evropského specializačního veterinárního vzdělávání, registrované centrum v Utrechtu, absolventi jsou specializovaní diplomanti daných oborů