Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení genetického profilu ovcí (parentita) – změna monitoringu

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


Naše č. j.: : 2010 / 3678 / SVS Vyřizuje : Beňka Martin MVDr.
 
Všechny KVS, MěVS Praha,
SVÚ Jihlava
SCHOK
VÚ Hlučín
KVL Brno

V Praze dne: 02.09.2010

Věc: Stanovení genetického profilu ovcí (parentita) – změna monitoringu

V Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2010 je monitoring ovcí rozšířen o stanovení genetického profilu zvířat v rámci ověření původu zvířat. Dopisem č. j. 2009/5415/SVS ze dne 21. 12. 2009 byly stanoveny podmínky pro celý monitoring genetického ověřování ovcí. Cílem tohoto vyšetření je ověřit, zda vyšetřované zvíře, které má být klasifikováno jako chovné zvíře, je skutečně potomkem deklarovaných rodičů. Od začátku roku 2010 do konce srpna 2010 bylo schváleno ověření původu u celkem 331 potomků z 60 hospodářství.

Vzhledem k tomu, že v průběhu uvedených 8 měsíců se podařilo dostatečně doplnit archiv krví ovcí na SVÚ Jihlava, přistupuje SVS k změně celého systému monitoringu, tak aby byla vyloučena nutnost zabezpečení odběru krve prostřednictvím KVS.

Od 1. 9. 2010 se monitoring stanovování genetického profilu ovcí upravuje následovně:

  1. Objednávku laboratorního vyšetření ovcí na ověření původu zvířat – parentita bude vyplňovat SVS na základě žádosti, kterou na SVS zašle Svaz chovatelů ovcí a koz (SCHOK). Vyplněnou objednávku SVS následně zašle příslušné KVS a na vědomí také na SVÚ Jihlava. KVS v objednávce doplní údaje o odesílajícím úředním veterinárním lékaři a po jejím podpisu jí obratem zašle na SVÚ Jihlava. Náklady za provedení vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat nadále příslušné KVS.

  2. V případě, že se v archivu na SVÚ Jihlava nenachází krev od některého z deklarovaných rodičů potomka, tak chovatel na základě vlastního rozhodnutí může zabezpečit odběr krve od daného zvířete prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře a náklady za odběr bude nadále hradit příslušná KVS. KVS umožní uschování odebrané krve, tak aby bylo možné její předání svozní lince SVÚ Jihlava.

Tímto dopisem se nemění platnost dopisu č. j. 2010/3569/SVS ze dne 24. 8. 2010, kterým byl nařízen odběr vzorků krve od zvířat uvedených na seznamu zaslaném na jednotlivé KVS, s termínem do 7. 9. 2010.

S pozdravem

 
MVDr. Zbyněk Semerád, v.r.
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková