Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko k XXI. sněmu ve Frymburku

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová, MVDr. Veronika Grymová, MVDr. Petr Matušina, MVDr. Martina Načeradská, MVDr. Marie Vranková, MVDr. Josef Zajíc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme si vědomi, že na sněmu byly přednášeny tzv. dodatečné návrhy do pořadu jednání sněmu. K tomu advokát Komory Mgr. Jašek uvedl, že v oblasti podávání návrhů sice platí nějaké lhůty, ale současně neexistuje jednoznačná právní úprava, a proto budeme respektovat návrhy podané na sněmu, pokud se sněm vyjádří, že o nich chce jednat. Na základě toho pak sněm, krom jiného, schválil zařazení nového bodu programu – odvolání některých členů představenstva, a následně schválil návrh Dr. Hlavové, který vyplynul z diskuse, na uspořádání mimořádného sněmu a voleb všech orgánů v nejkratším možném termínu. Jsme si také vědomi, že sněm vyjádřil výraznou nespokojenost s dosavadní činností prezidenta a představenstva a vyjádřil to neschválením jimi prezentovaných zpráv. Stejně tak sněm jasně rozhodl, že je nutné pracovat na prosazení postgraduální praxe žadatelů o osvědčení pro výkon klinické veterinární činnosti.

Nespokojenost s liknavým přístupem ekonomické komise k tvorbě a schvalování rozpočtu a nejasnostmi v hospodaření Komory vedly k neschválení účetní uzávěrky za rok 2011 (i ta byla předložena pouze v ústní podobě teprve až na sněmu). Neschválení účetní uzávěrky a kritika rozpočtu sice nic nemění na účetním stavu, ale členové tím vyjádřili, že jsou nespokojeni s nekompetentními odpověďmi Dr. Mráčka na dotazy týkající se nejasností v předloženém rozpočtu Komory na rok 2011, který se liší od rozpočtu na rok 2011 schváleného XX. sněmem v Přerově. Nepřesné a nedostačující bylo i vyjádření Ing. Hrdličkové-Jelínkové ohledně dohadných účtů za účelem fi nancování WVC 2013 v částce 1 mil. Kč, který je údajně dle jejích slov nedotčen, ve skutečnosti ale již byly některé platby na organizaci WVC vyplaceny neprůhledně z rozpočtu KVL. Možná i tyto skutečnosti vedly k tomu, že sněm odmítl návrh Dr. Hoška ukončit proces odvolávání některých členů představenstva. Svůj názor na současný stav ve vedení Komory vyjádřil sněm i tím, že přijal kritickou zprávu revizní komise a podpořil to i zamítnutím kontroverzního návrhu na změnu vnitřního předpisu o vyplácení náhrad, vypracovaného Ing. Hrdličkovou-Jelínkovou a předloženého představenstvem. V závěru jednání sněmu byl prezident Dr. Rychlík dvakrát vyzván k vyvození osobní zodpovědnosti a k rezignaci, a protože tak neučinil, bylo jen logické, že sněm schválil návrh Dr. Hlavové na mimořádné volby všech orgánů. V této situaci musíme všichni vyvodit příslušnou zodpovědnost a zajistit právoplatný průběh mimořádných voleb, tak jak nám to ukládá usnesení sněmu.

RK není nepřítelem korespondenčních či elektronických voleb, a ačkoliv známe skutečné počty kolegů, kteří elektronicky volili, dobře si uvědomujeme, že je to forma umožňující v budoucnosti větší účast voličů ve volbách. V této souvislosti však RK KVLČR musí opakovaně upozornit, že vzhledem ke skutečnosti, že náš volební řád není v souladu se zákonem, musí se volby do orgánů KVL řídit ustanovením zákona č. 381/1991 Sb. § 12, odst. 4, písm. a): Sněm volí a odvolává tajným hlasováním z řad členů Komory členy představenstva, revizní komise a čestné rady; volební období je dvouleté. Zásadní problém nesouladu zákona a volebního řádu spočívá nikoli v nemožnosti provedení volby formou korespondenční nebo elektronickou, ale při dodržení výše citovaného ustanovení tak může být učiněno jen přímo na sněmu. Sněm podle zákona není vázán výsledky korespondenčních voleb. Může proto dojít k situaci, kdy se korespondenčně zvolí noví členové orgánů, ale sněm přímou tajnou volbou zvolí kandidáty jiné. Následovaly by nekonečné tahanice o právoplatnosti zvolení těch či oněch kandidátů.

Již v listopadu roku 2009 se objevily stížnosti některých členů KVL na nezákonný průběh voleb. RK na základě toho požádala o právní rozbor situace JUDr. Klimeše, a na jeho základě pak v lednu 2010 požádala představenstvo o pověření legislativní komise, aby zpracovala nový, jednoznačně znějící volební řád, který bude plně v souladu se zákonem (viz zápisy RK 11, 12/2009 a 1/2010). K vypracování nového volebního řádu do dnešního dne nedošlo.

V únoru 2010 byla sporná ustanovení Volebního řádu podrobena právnímu rozboru Mgr. Rexy a doc. JUDr. Schelleho, kteří také konstatovali nesoulad volebního řádu se zákonem, díky němuž by bylo možné zpochybnit právoplatnost voleb. Tyto právní rozbory byly představenstvu předloženy a s dr. Rychlíkem osobně diskutovány dne 18. 2. 2010 (viz zápis RK 2/2010).

V únoru 2011 byl proveden právní rozbor Volebního řádu advokátní kanceláří AK Vácha a spol., který konstatoval přímý rozpor Volebního řádu se zákonným ustanovením § 12, odst. 4, písm. a) zákona 381/1991 o Komoře veterinárních lékařů s konstatováním, že volby provedené podle dikce současně platného volebního řády by mohly být kdykoli právně napadeny a jejich výsledky zpochybněny. Revizní komise proto opětovně oslovila představenstvo, aby za pomoci AK Vácha a spol. zajistila nový volební řád (viz zápis RK 2/2011). Ke zpracování nového volebního řádu do dnešního dne nedošlo.

Revizní komise je tak nyní nucena konstatovat, že ani poté, co na situaci už 2,5 roku upozorňuje, se v důsledku nečinnosti představenstva v této věci nezměnilo vůbec nic. Zajištění právoplatných voleb zůstává stálým problémem, který nebyl legislativní a volební komisí řešen a zůstává zásadním problémem v činnosti Komory. Proto si revizní komise nechala od dvou právních kanceláří zpracovat další právní analýzy, které by tentokrát přesně a věcně popsaly proceduru, podle níž by bylo možné příští volby uspořádat právoplatně a nezpochybnitelně i za pomoci nedokonalých právních nástrojů, které má Komora nyní k dispozici. O výsledku těchto právních analýz bude revizní komise jednat s volební komisí.

Revizní komise se důrazně ohrazuje proti cíleně šířeným fámám, že její kroky jsou vedeny soukromými zájmy jejích členů a snahou zvrátit výsledky demokratických voleb. Naopak, pasivita revizní komise by byla po právu kritizována jako jeden z důvodů toho, že volby do orgánů KVL probíhají zmatečně a po právní stránce zpochybnitelně. Vyzýváme všechny členy orgánů KVL, aby korektní diskusí a věcnými argumenty přispěli k právně čistému řešení voleb do orgánů Komory a k respektování všech dalších usnesení sněmu. Napadáním usnesení sněmu se popírá ustanovení organizačního a jednacího řádu § 6 odst. 15, sněm se usnáší o dalších věcech, které si vyhradí), které legalizuje jakýkoliv návrh, o němž se sněm, jako nejvyšší orgán Komory, právoplatně rozhodl jednat. Napadání právoplatnosti usnesení sněmu je současně hrubým pohrdáním názory členské základny, která se letošního sněmu účastnila v nebývalém počtu.

 
MVDr. Milan Bittner, MVDr. Jana Fialová
MVDr. Veronika Grymová, MVDr. Petr Matušina
MVDr. Martina Načeradská,
MVDr. Marie Vranková, MVDr. Josef Zajíc