Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko KVL ČR k projednávanému znění novely zákona o léčivech

Stanovisko KVL ČR k projednávanému znění novely zákona o léčivech

Vážený pane předsedo Senátu, vážení senátoři,
na základě § 2 odst.(2) písm. j) zákona č. 381/1991 Sb. Vás jménem představenstva Komory veterinárních lékařů ČR upozorňuji na změnu § 77 odst. 1 písm. c) a doplněný bod 8 v novele zákona o léčivech, kde Sněmovna oproti vládnímu návrhu a přes negativní stanovisko předkladatele i zpravodaje této novely propustila znění:

„Distributor je povinen distribuovat léčivé přípravky: chovatelům, kteří chovají jatečná zvířata a zvířata určená pro produkci potravin na základě předpisu ošetřujícího veterinárního lékaře oprávněného vykonávat odbornou veterinární činnost podle zvláštního právního předpisu, jde-li o registrované veterinární přípravky.“

Stanovisko Komory veterinárních lékařů k této změně vládního návrhu je negativní.

Zdůvodnění:

  1. Je v rozporu s evropským právem (zejména Směrnicí 2004/28/ES, zvl. Čl. 66 a 67) stejně jako s evropským i světovým trendem snižování spotřeby a racionalizace používání léčiv v chovech zvířat.

  2. Není provázané se Směrnici 96/22 EC ve vztahu k zakázaným látkám a návrh absolutně zhoršuje situaci ve vztahu k dohledatelnosti reziduí.

  3. Navrhovaná úprava povede ke ztížení práce dozorových orgánů a zpochybnění jejich záruk za nezávadnost produktů živočišného původu, čehož může být zneužito při mezinárodním obchodu.

  4. Zvýší se nebezpečí porušování Zákona na ochranu zvířat proti týrání při neodborné aplikací léčiv laickými osobami u chovatele.

  5. Ustanovení zavádí diskriminaci malých chovatelů oproti velkým chovatelům hospodářských zvířat.

Komora veterinárních lékařů České republiky proto v souladu s dalšími odbornými vyjádřeními navrhuje návrat k původnímu znění par. 77 vládního návrhu Zákona o léku, tj. vypuštění doplněného bodu 8.

V Brně dne 27.11.2007

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR