Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko KVL ČR v uvedené záležitosti

  Z ČINNOSTI KOMORY

Vycházejíc z právní konstrukce kupní smlouvy (§§ 409 a násl. ObchZ a 580 a násl. OZ) uzavřené mezi distributorem a veterinárním lékařem a smlouvy o dílo (§§ 536 a násl. ObchZ a 631 a násl. OZ) uzavřené mezi veterinárním lékařem a chovatelem.

Distributor veterinárních léčiv působí na trhu na straně nabídky. Zákon o léčivech upravuje, které subjekty mohou na tomto trhu veterinární léčiva poptávat (VL). Objednávkou veterinárních léčiv přijímá veterinární lékař nabídku distributora, čímž dojde mezi veterinárním lékařem a distributorem k uzavření kupní smlouvy. Předmětem koupě jsou v objednávce specifikovaná VL.

Distributor, jakožto prodávající, je povinen předmět koupě dodat a převést k němu vlastnické právo. Veterinární lékař, jakožto kupující, je povinen předmět koupě převzít a zaplatit za něj smluvenou kupní cenu. Kupující nemůže převést žádným právním úkonem povinnost zaplatit kupní cenu na třetí osobu.

Pokud třetí osoba (chovatel) zaplatí kupní cenu poskytne plnění bezdůvodně a distributor se na její úkor bezdůvodně obohatí. Totéž platí obdobně pro chovatele při nákupu veterinárních léčiv, ať již volně prodejných nebo léčiv na předpis veterinárního lékaře, pokud by za něj v rámci opačné dohody uhradil smluvenou cenu veterinární lékař.

Mezi veterinárním lékařem a chovatelem vzniká smlouva o dílo. Veterinární lékař, jakožto zhotovitel, je povinen provést sjednané úkony veterinární péče.

Chovatel, jakožto objednatel, je povinen zaplatit cenu za jeho provedení díla.

Veterinární lékař zakalkuluje podle předcházejícího postupu veterinární léčiva samotná – či jejich předepsání – do celkové ceny díla.

Závěrem lze tedy konstatovat, že souhlasíme se stanoviskem vyjádřeným v odst. 1 – 3 odpovědi, a naopak nelze souhlasit se stanoviskem vyjádřeným v odst. 4 – 5 odpovědi.

A to tím spíše, že nově stanovená možnost odběru značné části veterinárních léčiv od distributorů na distribuční předpis dává chovatelům i veterinárním lékařům možnost vyhnout se komplikovaným, v praxi obtížně kontrolovatelným a z právního hlediska pochybným transakcím.

 
MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR