Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko KVL ČR:

Stanovisko KVL ČR:

Podle v současné době platné lékové legislativy je to veterinární lékař, obeznámený se zdravotním stavem zvířete nebo skupiny zvířat (ošetřující veterinární lékař), kdo je činitelem rozhodnutí o preskripci, výdeji nebo použití HVLP (hromadně vyráběného léčivého prostředku), a kdo podle svého klinického uvážení rozhoduje o použití té či oné vakcíny v takovém či onakém režimu, byť například v rámci širšího Národního ozdravovacího programu od IBR.

Veterinární lékař nakupuje tyto HVLP u distributorů veterinárních léčiv podle jejich sortimentní a cenové nabídky. Ceny veterinárních HVLP nejsou regulovány.

Případné množstevní slevy či množstevní rabaty jsou vyjádřením vztahu dodavatele-distributora a odběratele-veterinárního lékaře a tímto veterinárním lékařem však mohou nebo nemusí být promítnuty do jeho nabídky zákazníkovi-chovateli.

Fixace ceny chovateli navrhovaným způsobem představuje mezi jiným nepřijatelnou interferenci s pravidly hospodářské soutěže.

Žádný z praktických veterinárních lékařů není čímkoliv nucen přijmout zakázku svého zákazníka – chovatele a pokud by se významnější část praktických veterinárních lékařů rozhodla opravdu zmíněnou zakázku nepřijmout nebo program bojkotovat, národní ozdravovací program od IBR se pravděpodobně nebude moci uskutečnit.

KOMORA VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Palackého 1-3, Brno, 612 42


 
Ústav pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátu a léčiv
Hudcova 56 a,
621 00 56 Brno Mediánky
K rukám Prof. Alfreda Hery, CSc.

V Brně dne 24. února 2006                                       Č.j.

Věc: Žádost o prošetření dopisu ve “vakcinace skotu proti IBR”

Vážený pane řediteli,

v příloze Vám zasílám dopis mlékařského odbytového družstva “Morava” ze dne 17. února 2006 ve věci “Vakcinace skotu proti IBR”. Dle našeho názoru zejména druhá věta tohoto dopisu ve znění “Doporučujeme Vám, aby jste informovali své veterináře a objednali si tyto přípravky nejpozději v týdnu od 20. – 24. 2. 2006.” je výzvou k porušení legálních distribučních cest veterinárních léčiv tak, jak jsou tyto vymezeny zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

Žádám Vás tímto o prošetření jednání mlékařského odbytového družstva “Morava” v tom smyslu, jestli je toto shora uvedené jednání v souladu se zákonem č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

Zároveň bych Vás chtěl informovat, že Komora veterinárních lékařů ČR nevyvíjela žádný tlak na mlékařské odbytové družstvo “Morava”, chovatele či dodavatele. Informace obsažená ve shora uvedeném dopise se nezakládá na pravdě.

S pozdravem

 
MVDr. Karel Daniel
prezident Komory veterinárních lékařů ČR