Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko představenstva KVL k návrhům změny řádu pro udělování osvědčení …

XXI. Sněm KVL ČR

Stanovisko představenstva Komory veterinárních lékařů k návrhům změny řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti

Komora veterinárních lékařů je samosprávnou profesní asociací zřízenou Zákonem 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů.

Ve smyslu komunitárního práva je Komora veterinárních lékařů „příslušným úřadem“ pro vstup veterinárních lékařů do povolání.

Podmínky výkonu odborné veterinární činnosti (provádění veterinární léčebné a preventivní činnosti) jsou stanoveny veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb., zejména ustanoveními par. 59 a par. 60. Tyto podmínky vycházejí ze směrnice EU 2005/36/ ES o uznávání odborných kvalifi – kací, kterými je Česká republika vázána a která upravuje uznává odborných odborných kvalifi kací všemi členskými státy Evropské Unie.

Na Komoru veterinárních lékařů jsou v tomto smyslu delegovány přenesené pravomoci státu. Podmínky těchto pravomocí, defi novaných Zákonem č. 166/1999 Sb., vycházejícím ze Směrnice EU 2005/36/ES nemohou orgány Komory měnit ani rozhodnutím Sněmu.

Odborně způsobilí soukromí veterinární lékaři vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost na základě osvědčení vydaného Komorou veterinárních lékařů. Komora je na základě Zákona o Komoře veterinárních lékařů oprávněna vydávat tato osvědčení splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti – podmínek stanovených veterinárním zákonem.

Právní předpis nižší právní síly vydaný Komorou v podobě řádu Komory veterinárních lékařů ČR pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti musí vycházet ze zákonných ustanovení vyšší právní síly, zatímco upravovat může především procesní otázky vydávání dotčeného osvědčeného osvědčení.

Z těchto důvodů je předložení uvedených návrhů bezpředmětné.