Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stát a ochrana zvířat

  Časopis Zvěrokruh 8/2014
     Z činnosti komory

Jan Nytra

Květnová konference v prostorách Valdštejnského sálu

…účastníci kongresu ve Valdštejnském sálu

 

V květnu tohoto roku proběhla konference Stát a ochrana zvířat v krásných prostorách Valdštejnského sálu Senátu ČR. Vlastní konferenci předcházel kulatý stůl za účasti hlavních aktérů – politiků, ochranářských organizací, chovatelů, veterinárních lékařů (SVS, KVL ČR), policejního prezidia, ministerstva fi nancí a spravedlnosti, ale především zástupců pěti zemí EU zabývajících se ochranou zvířat (Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Švédsko). Konference překvapila nejen vysokým zájmem o konferenci , přes 200 účastníků / zájem byl mnohem vyšší/, zájmem médii, ale místy dramatickou, sofi stikovanou, ale korektní diskuzí účastníků.

Vedle zástupců organizací zabývajících se ochranou zvířat, napříč republikou na konferenci vystoupila paní Mgr. M. Horská, místopředsedkyně senátu, která rovněž nad touto akcí držela ochrannou ruku, Marcela Lund, zakladatelka Nadace na ochranu zvířat, největší nadace na tomto poli s celonárodní působností začleněné rovněž do mezinárodních ochranářských organizací, jako je WSPA (World Society for the Protection of Animals) apod.

popsala obchod s koťaty a štěňaty v EU, který se stal spolu s obchodem s drogami jednou z nejlukrativnějších obchodních aktivit

Nadace působí především na poli legislativním, vzdělávacím a poradenském. Ing. Zdeněk Burda, CSc., seznámil účastníky s historií ochrany zvířat, Ing. M. Kaucký se zasadil o připomínkování nového občanského zákoníku z pohledu postavení zvířete a novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Th Dr. Kateřina Klasnová, dříve poslankyně za VV v Poslanecké sněmovně se dlouhá léta věnuje problematice útulků, sama některým finančně pomáhá.

Vystoupila s centrální evidencí zvířat v zájmových chovech a snahou o definici útulku. JUDr. Long Slámová, významná pražská advokátka, se zabývá ochranou zvířat již 15 let, zasazuje se za zvýšení trestních sazeb za týrání zvířat. Ve svém vystoupení byla zcela nekompromisní a velmi kritická k orgánům činným v trestním řízení a dalším subjektům státní správy. Mnohdy je legislativa zcela dostačující k postihům, bohužel se zcela nevyužívá. RNDr. Pavel Poc, europoslanec za ČSSD v Evropském parlamentu a od minulého roku rovněž předseda Parlamentní skupiny pro dobré životní pod mínky zvířat (Animal Welfare Intergroup)

 

…Julien Soubiron a Franck Verger, zástupci Francie

je spoluautorem iniciativy o maximální délce dopravy zvířat na porážku – 8 HOURS. Referoval o zvyšujícím se zájmu v Evropském parlamentu o problematiku welfare zvířat. V současnosti organizuje obdobnou konferenci v Bruselu, a to na měsíc říjen. Panem europoslancem Pocem skončila první část konference a po přestávce začal druhý blok s názvem Veterinární lékaři, veterinární správa a welfare zvířat. Nejprve vystoupil MVDr.Zbyněk Semerád, ředitel Odboru zdraví a pohody zvířat SVS ČR.

…Birgitt Thiesmannová (Vier Pfoten) z Německa

 

Jeho prezentace s názvem Veterinární dozor nad chovem psů v ČR shrnovala požadavky současně platné veterinární legislativy týkající se chovu zvířat v zájmových chovech (psů) v ČR, především zákon 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, např. zákon č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Byly prezentovány výsledky dozoru na poli ochrany zvířat ať při prošetření podnětů občanů a ochranářských organizacích, tak při přepravě i při veřejných vystoupeních.

Autor tohoto článku ve své prezentaci Ochrana zvířat z pohledu praktického veterinárního lékaře prezentoval nejen to, s čím se my praktici setkáváme denně ve svých ordinacích, jaké máme možnosti se zapojit do procesu ochrany zvířat, a to edukační činnosti,

čím vzdělanější veterinární lékař, tím přesnější diagnóza nemocí, tím efektivnější terapie a kratší utrpení zvířete. Dále máme možnost podávat podněty orgánům ochrany zvířat a aktivně se zapojovat do občanských sdružení pracujících na poli ochrany zvířat. Popsal model fungující v Moravskoslezském kraji, a to Nadaci na pomoc zvířatům sídlících v areálu kliniky. Autor je jejím zřizovatelem (r. 1994) a spolupracuje s Moravskoslezským spolkem na ochranu zvířat, majícím 180 členů, který je jedním z největších občanských sdružení na tomto poli v zemi. V diskusi, která byla směrována spíše k orgánům SVS, bylo vysloveno mnoho očekávání důraznějšího a efektivnějšího řešení týrání zvířat. Po přestávce vystoupili zahraniční účastníci konference, která se celá nesla v duchu kritiky některých států bývalého východního bloku – Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska, ale i České republiky, a to v otázce produkce velkého počtů štěňat bez průkazů původu (množíren) a jejich ilegální transportu mnohdy v hrozných podmínkách do zemí bývalé západní Evropy – Německa, Španělska, Belgie, Švédska a Francie. Nejprve vystoupila Sophie Duthoitová (Vier Pfoten) z Belgie a popsala obchod s koťaty a štěňaty v EU, který se stal spolu s obchodem s drogami jednou z nejlukrativnějších obchodních aktivit. Příkladem uváděla 8,5 bilionu eur na rok za péči o pet zvířata, v Rakousku tvoří 5000 pracovních míst a ve Francii to je 50 000, včetně 10 000 veterinárních lékařů specializujících se na domácí zvířata. Popsala země produkující a země vykupující: Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Lucembursko. Mezi tím jsou země, kde probíhá transport. Ceny výkupu u štěňat se pohybují kolem 300 eur a ceny prodejní jsou kolem 1200 eur.

Ve Francii mají jasná pevná pravidla pro chov psů včetně centrální evidence, distribuce petpasů a identifikace zvířat

Rovněž seřadila v přehledné tabulce nejatraktivnější a nejžádanější štěňata jednotlivých plemen psů. Snahou je změnit legislativu EU v oblasti transportu a defi nici pojmů, některé již budou platit od prosince 2014. Pohyb více než pěti zvířat (pes, kočka) bude brán jako „pohyb zvířat pro komerční účely“ i bez komerčního cíle.Velký důraz se zde klade na vystavení petpasu, identifi kaci zvířete a potvrzení zdravotního stavu veterinárním lékařem, rovněž vakcinaci proti vzteklině a psince (doslovně uvedeno), akreditaci vozidla pro přepravu a povinnost podat vodu každých 8 hod. a krmení po 24 hod., toto již probíhá dnes v systému TRACES. U štěňat mladších tří měsíců je požadavek, aby byla přítomna při přepravě matka. Dalším přednášejícím byla Birgitt Th iesmannová (Vier Pfoten) z Německa. Ve svém velmi emotivním vystoupení ukázala množírny, do kterých se Čtyřem tlapkám povedlo proniknout, včetně otřesné fotodokumentace z pře pravy a prodeje na trzích. Bohužel valná většina byla z ČR a byli rovněž uvedeni dva veterinární lékaři, jeden z nich již odsouzený soudem v Bavorsku za týrání zvířat a porušení předpisů při transportu. U tohoto kolegy byla zaznamenána recidiva a bylo uvedeno, že převezl nejméně 300 štěňat do Německa. To bylo neveselé poslouchání v auditoriu a byl vysloven požadavek o informování komory o prohřešcích členů páchaných na území jiného státu. Birgitt nabádala a organizace Čtyři tlapky lobbuje v Evropském parlamentu o zpřísnění požadavků na chov a prodej štěňat nejen na evropské, ale i národní úrovni.

Emma Infanteová (Futur Animal) ze Španělska popsala velké množství nelegálních importů štěňat do Španělska. I když se Španělsko nemá čím chlubit na poli ochrany zvířat, přesto přísun štěňat pod 6 týdnů stáří bez známky původu (chybí identifi kace zvířat i petpasy), mnohdy jsou štěňata nemocná a převážejí se ve velkém množství narovnána vedle sebe tak, že se nemohou ani otočit, bez pití a krmení, potřísněná výkaly, vzbuzuje lítost.

Julien Soubiron a Franck Verger, zástupci Francie, první vedoucí buňky proti nelegálnímu obchodu se zvířaty, která je profesionální organizací SPA (společnost pro ochranu zvířat) a druhý veterinární technik pracující v národní Veterinární a rostlinolékařské vyšetřovací brigádě (BNEVP) zaměřené na ilegální obchod se psy popsali celý systém nelegálního obchodu se zvířaty, Julien je dokonce expert v této problematice pro země bývalého východního bloku, kdy se mu mnohokrát povedlo infi ltrovat do organizací zabývajících se nelegálními obchody se zvířaty. Ve Francii mají jasná pevná pravidla pro chov psů včetně centrální evidence, distribuce petpasů a identifi kace zvířat (RFID) pod komorou veterinárních lékařů, jako autority. Tento systém nám i popsala představitelka Švédska Lucia Havelka (oba rodiče jsou čeští emigranti). V závěru konference vystoupila Karolina Hájková s monitorováním množíren v Čechách, resp. překupníků štěňat v Praze. Jejich roční nelegální zisk z prodeje se odhaduje na jeden milion korun. Dále vystoupila MVDr.M. Načeradská, jedna z organizátorek konference, která popsala zdravotní a psychické problémy štěňat z českých množíren, která měla ve své ordinaci. Závěrem (Mgr. Táňa Čapková) bylo poukázáno na nezanedbatelné fi nanční úniky z nelegálních obchodů se zvířaty, potřebu se více věnovat kontrole chovu (veterinární služba) a transportu (Policie ČR a celní správa), ale i finančními úřady.

 
Jan Nytra