Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Státní veterinární správa pro dobrou úroveň budoucích veterinárních techniků

Státní veterinární správa pro dobrou úroveň budoucích veterinárních techniků

Z iniciativy Státní veterinární správy zorganizovalo Školicí středisko Státního veterinárního ústavu v Praze-Lysolajích soutěž žáků středních odborných veterinárních škol „O pohár ústředního ředitele SVS ČR“ ve veterinárních znalostech a dovednostech. Soutěž se konala ve dnech 29. až 31. října 2007 ve Školicím středisku SVÚ Praha. K poměřování sil byly pozvány: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, Střední odborná škola veterinární Hradec Králové a Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž.

Každou soutěžící školu reprezentovalo jedno pětičlenné družstvo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách:

  1. Představení města a školy. Prezentace probíhala v češtině a angličtině a byla prováděna za použití dataprojektoru, případně další audiovizuální techniky.

  2. Písemný test znalostí. Test obsahoval 25 otázek z odborných předmětů.

  3. Soutěž v odborných dovednostech při práci v laboratoři.

  4. Představení ročníkové práce.

Soutěž byla týmovou záležitostí. Body získané jednotlivými účastníky se družstvu sčítaly.

Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná komise, jejímž předsedou byl ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Dalšími členy byli: Ing. Milan Zeman, ředitel Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži, MVDr. Lubomír Rosolek, ředitel Střední průmyslové školy technologie masa v Praze, Ing. Hana Rolencová, vedoucí laboratoře SVÚ Praha a Miroslav Rýznar, představitel Společnosti veterinárních techniků.

Hodnotitelská komise i čestní hosté v čele s ústředním ředitelem Státní veterinární správy MVDr. Milanem Malenou, Ph.D., konstatovali velmi dobrou úroveň vědomostí a dovedností žáků. Komise pochválila i jejich schopnost prezentovat a obhajovat výsledky své práce i dovednosti jazykové a komunikativní.

Se ziskem 81,4 bodu I. místo obhájilo družstvo Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Českých Budějovic ve složení Lenka Hůlková, Jarmila Jedličková, Veronika Krebsová, Pavla Ševítová a Kristýna Rygolová, všechny studentky čtvrtých ročníků.

Všem účastníkům se soutěž líbila. Zájem vyvolal i doprovodný program, který soutěžícím připravilo Školicí středisko SVÚ Praha a organizačně zajistil Ing. Vladimír Stejskal, garant SVÚ Praha.

Učitelé vykonávající pedagogický dozor měli možnost nejen porovnat úroveň znalostí a dovedností žáků, ale ověřili si i aktuálnost a správnost zaměření výuky na své škole a současné priority SVS. Proto bych chtěl jménem všech pozvaných škol poděkovat ústřednímu řediteli SVS i pracovníkům Školicího střediska SVÚ za přípravu akce, která, stane-li se tradicí, přispěje ke zvýšení úrovně vědomostí a dovedností absolventů středních odborných škol.

Ing. Břetislav Kábele,
ředitel Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zemědělské a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice