Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Stomatologie malých zvířat II

  Časopis Zvěrokruh 7/2014
     Pro praxi

Místo konání Tábor

Vlaďka Štrosová

Postřehy z červnového stomatologického semináře v Táboře

Ve dnech 7. a 8. června 2014 připravila Komora veterinárních lékařů prostřednictvím své vzdělávací komise pokračování úspěšného stomatologického semináře, jehož první část se konala na podzim roku 2012 pod názvem Trendy ve stomatologii malých zvířat. Na rozdíl od „Trendů“, které se konaly na půdě VFU, se letošní akce konala ve městě Tábor v Congress &Wellness Hotelu Dvořák. Tento hotel patřící na seznam národních kulturních památek nám, účastníkům poskytl nejen příjemné prostředí k absorpci odborných poznatků, ale svým originálním wellness programem dodal tolik potřebnou energii. My, kteří jsme město Tábor navštívili poprvé a po sobotním odborném programu vyrazili do ulic, jsme byli tímto nečekaně atraktivním a působivým místem fascinováni. Založení města Tábora Janem Žižkou v roce 1420, tenkrát jako město Hradiště, připomínají dosud velmi zachovalé původní hradby. Silný duch husitské historie na nás dýchl procházkou starým městem, v jehož centru se nachází nádherné Žižkovo náměstí s původní renesanční kašnou uprostřed a měšťanskými domy se sgrafi tovou výzdobou postavenými napříč architektonickými slohy od staré gotiky přes renesanci, baroko až po rokoko. Zakončení krátkého kulturního programu patřilo tradičně příjemnému posezení na zahrádce restaurace, čemuž výrazně přispěl i vlahý, téměř letní večer.

Ze zahraničí přijal pozvání dr. Philippe Roux ze Švýcarska

Odborným garantem semináře byl tradičně nestor veterinární stomatologie MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D., který se postaral i o část odborného programu. Ze zahraničí přijal pozvání dr. Philippe Roux ze Švýcarska, kterého mnozí kolegové již měli možnost poznat z „Trendů“ nebo z loňského Světového kongresu veterinární stomatologie. Další dva přednášející byli z řad členů CVDS, MVDr. Kateřina Slabá a MVDr. Zbyněk Lonský.

 

Odborný sobotní dopolední program zahájil MVDr. T. Fichtel, Ph.D., přednáškou o vývoji a erupci zubů. Toto téma nebylo populární ani na hodinách histologie, nicméně zařazeno jako první v programu a ve výborném výkladu bylo přínosem vzhledem k názorně poukázaným patologiím, které poruchy vývoje a erupce zubů mohou způsobit. Tematicky následovala přednáška dr. Slabé o patologiích dočasného chrupu, kde hlavními tématy byla problematika perzsistence dočasných zubů, fraktura dočasného zubu, mal- okluze dočasných zubů a retence trvalých zubů. Důraz byl kladen na včasnou a šetrnou extrakci persistujících mléčných zubů, na nezbytnost extrahovat zalomené kořeny mléčných zubů a na vhodnost zhotovení postextrakčních rentgenových snímků. Dr. Slabá upozornila na komplikace neřešených fraktur dočasných zubů a na vady skusu u štěňat, které způsobují závažné patologické stavy v dutině ústní. V závěru své přednášky se věnovala problematice retence trvalých zubů a nosologickým jednotkám s nimi souvisejícími, jako jsou odontogenní cysty a odontomy. Zážitkem sobotního dopoledne byla jistě přednáška dr. Zbyňka Lonského, týkající se diagnostiky malokluzní vady zvané mandibula angusta, vedené v živém, mírně expresivním duchu. Na názorných příkladech auditoriu vysvětlil typy malokluzí, rozdíly mezi linvoverzí mandibulárních špičáků a mandibulou angustou a poukázal na genetickou povahu této skeletální malokluze. Vyzdvihl jedinečnost a originalitu pojetí této vady v nomenklatuře a zařazení malokluzí a do budoucna naznačil i možnost posuzování této vady jako prvku sloužícího k hodnocení chovatelské hodnoty psa. Následující přednáška dr. Philippa Rouxe tematicky navázala na dr. Lonského. Dr. Roux odprezentoval možnosti řešení lingvoverze špičáků pomocí různých metod. Úzce postavené špičáky, které traumatizují horní patro nebo jiné měkké tkáně dutiny ústní, je nezbytné ošetřit tak, aby nedocházelo k bolestivému skusu. Z konzervativních metod lze využít nošení míčku (ne tenisového), z ortodontických metod pak záleží na výběru případu a pacienta. Nejjednodušší technikou je gingivektomie s osteoplastikou a případně s nástavbou korunky zubu. Další využitelné metody jsou zkrácení korunek špičáků a použití nákusné plošky.

 

Důležitou myšlenkou této přednášky byl fakt, že ortodontické řešení lingvoverze špičáků je z medicínského a etického hlediska tolerovatelné. Na první poobědové přednášce nás. dr. Fichtel poučil o poruchách vývoje skloviny, aby mohla tematicky následovat prezentace MUDr. L. Roubalíkové z Brna o výplňových materiálech. Přednáška byla zajímavá pro svůj ucelený pohled a informace, ke kterým my, veterináři nemáme úplně snadnou cestu. MUDr. L. Roubalíková přizpůsobila výklad o výplňových materiálech potřebám veterinární stomatologie, její přednáška byla praktická hovořila o technikách práce se skloionomery a kompozity. Kdo se vydá cestou amalgámu, jistě ocenil informace o různých typech a použití tohoto nadnadčasového výplňového materiálu. Škoda jen, že se do sborníku dostal pouze abstrakt této přednášky. Poslední sobotní přednáška pod taktovkou dr. Fichtela nás nahnala zpět ze slunečného nádvoří Hotelu Dvořák do přednáškového sálu, abychom si vyposlechli „krvavou“ stomatochirurgickou prezentaci o orofaciálních traumatech u psa a kočky.

 

Nedělní přednáškový maraton začal poněkud zpomaleně, jak už to tak bývá na většině dvoudenních akcí. Nicméně organizace se dařila a mírné zpoždění nezpůsobilo velké komplikace. Dopolední blok přednášek po shromáždění se většiny posluchačstva zahájila dr. Slabá chirurgickými extrakcemi. Tato prezentace měla velký ohlas a počet dotazů převyšoval možnosti dané časovým limitem. Téma bylo doplněno dr. Fichtelem, který odprezentoval problematiku komplikací, které se bohužel při extrakcích stávají. Myslím, že nemluvím jen za sebe, kdo se stomatologií již nějakou dobu zabýváme, že jsme s pokorou naslouchali a všechny zalomené kořeny (a nejen ty) se nám hned vybavily. Po krátké přestávce si vzal slovo dr. Roux, který vysvětlil nutnost intraorálního rentgenování ve stomatologii a na četných příkladech ukázal rozdíly v klinické prezentaci a v rentgenovém zobrazení onemocnění zubů nebo čelistí. Pokračoval svou druhou přednáškou o intraorálním dlahování v případě fraktur čelistí u koček jako vhodné alternativy k chirurgickému přístupu. Po obědě v podzemní restauraci Hotelu Dvořák La Cave už zbývala poslední přednáška dr. Fichtela na téma brachycefalický syndrom. S blížícím se létem téma opět aktuální, kdy můžeme v našich ordinacích očekávat větší množství kolabujících brachycefaliků.

Přes krásné slunečné víkendové počasí se semináře zúčastnilo přes 60 vzděláníchtivých veterinárních lékařů. Ke komfortu zúčastněných jistě přispěl i kvalitní tlumočnický servis, který tradičně zajistil MVDr. Radek Kašpar se svými kolegyněmi a jehož charismatický hlas si auditorium mohlo alespoň v neděli vychutnat.

Tematicky i organizačně se celá akce velmi vydařila. Ale nejde jen o to, že si poslechnete zajímavé přednášky z oboru, který vás zajímá. Setkání s kolegy a s přáteli nebo kolegy přáteli a navíc ve městě, kam se chcete určitě ještě někdy podívat, to stojí za to.

 
Vlaďka Štrosová