Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Středoevropský kongres a sympozium v Brně

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM, prezident ČBS

XI. středoevropský buiatrický kongres a V. sympozium Evropské školy managementu zdraví skotu

Ve dnech 17. až 19. června 2010 se uskutečnil v Brně v hotelu Voroněž XI. středoevropský buiatrický kongres. Pořadatelé byly Česká buiatrická společnost, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Státní veterinární správa ČR a Komora veterinárních lékařů ČR. Záštitu nad kongresem přijal rektor VFU prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.

… Rektor VFU Brno prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, předává zlatou medaili prof. W. Baumgartnerovi, prezidentovi Světové buiatrické asociace a přednostovi Kliniky přežvýkavců Veterinární univerzity ve Vídni

 

Kongresu se zúčastnilo 292 odborníků z 21 států. Z ČR jich bylo 112, z Polska 39, Rakouska 23, Maďarska 23, Slovenska 21, Chorvatska 13, Německa 9, Slovinska 6, Francie 5. Po jednom až třech byli z Irska, Itálie, Portugalska, Rumunska, Řecka, Srbska, Španělska, Švýcarska Velké Británie, Ukrajiny a Mongolska. Kongresu se zúčastnilo i 16 studentů naší univerzity a 10 studentů z vídeňské veterinární univerzity.

Jednání probíhala v důstojném prostředí hotelu Voroněž Brno. Celkem bylo v navazujících sekcích předneseno 42 referátů a prezentováno 111 posterových sdělení. Velká pozornost byla věnována problematice infekčních a neinfekčních onemocnění telat a mladého skotu. Zajímavé informace o diagnostice onemocnění respiračního ústrojí přednesli pracovníci z Univerzity veterinární medicíny z Vídně, terapií se zabývali kolegové z Francie. Syndromu krvácivosti telat věnovali pozornost prof. Doll z Giessenu, Dr. Radwiňská z Olštýna a Dr. Friedrich z Mnichova.

V sekci věnované problematice managementu byly předneseny čtyři referáty. Problematikou poruch metabolismu u dojnic se zabýval prof. Fürll, Dr. Goerigk z Lipska a prof. Jonsson z Glasgow, dále kolegové z Košic a Budapešti. Prof. Kováč se věnoval problematice proteinů akutní fáze při poruchách energetického metabolismu u dojnic v postpartálním období. Zajímavé výsledky prezentoval doc. Sobiech z Olštýna o svalové dystrofi i u kůzlat. Nemalá pozornost byla věnována problematice poruch reprodukce. Zajímavá sdělení měli doc. Bajcsy a prof. Szenci z Maďarska, Dr. Zbulit z Polska, prof. Podpečan ze Slovinska a Dr. Páleník z Brna.

Velmi kvalitní a komplexní přednášku o terapii a prevenci mastitid měla prof. Winter z VU Vídeň, kterou vhodně doplnily referáty prof. Malinovského z Polska, prof. Kleena z VU Glasgow, Dr. Kümmela z Vídně a doc. Vasiľa z Košic.

 

… Pohled do jednacího sálu kongresu

Účastníky kongresu zaujala přednáška Dr. Marcha ze Španělska, která se zabývala problematikou prevence mastitid pomocí vakcinace.

V ortopedické sekci, která uzavírala kongresové jednání, měl zásadní příspěvek prof. Kofl er z VU Vídeň, kterého vhodně doplnili jeho spolupracovníci dalšími referáty.

… Zahájení XI. středoevropského buiatrického kongresu – doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM, prezident ČBS a předsednictvo kongresu.

 

Vysoký počet sdělení byl formou posterů. Ty tematicky navazovaly na přednesené referáty v jednotlivých sekcích. Všechny přednášky a posterová sdělení jsou zveřejněny ve sborníku, jako supplementum odborného časopisu Veterinářství. Podle rozhodnutí jednotlivých autorů jsou publikovány plné texty prací nebo jen abstrakty.

V rámci XI. středoevropského buiatrického kongresu se uskutečnilo páté sympozium ECBHM (Evropské školy manegementu zdraví skotu), kterého se zúčastnilo 40 specialistů na tuto problematiku. Na sympoziu byl zhodnocen dosavadní průběh specializace a nastíněn další program.

XI. středoevropský buiatrický kongres měl vysokou odbornou úroveň a byl příležitostí pro navázání a rozšíření osobních kontaktů a odborné spolupráce.

I sociální program byl účastníky kladně hodnocen. Společné setkání v Moravské chalupě a ve vinárně U královny Elišky bylo příležitostí pro neformální diskusi a navázání osobních kontaktů. Účastníci kongresu využili i možnost návštěvy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, muzea G. Mendla, Punkevních jeskyní v Moravském krasu a historických míst bitvy tří císařů u Slavkova.

Velmi si cením účasti a podpory rektora VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA, děkana FVL VFU Brno, prof. Aloise Nečase, CSc., MBA., a doc. MVDr. Miloslavy Lopatářové, CSc., prorektorky VFU Brno.

K slavnostnímu charakteru kongresu přispělo udělení zlatých medailí VFU Brno prof. W. Baumgartnerovi, přednostovi kliniky přežvýkavců VU ve Vídni a prof. J. Nicpoňovi, přednostovi kliniky vnitřních chorob VF ve Wroclavi.

Oceňuji i účast prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR Dr. Rychlíka, který s Dr. Danielem mohl osobně posoudit význam kongresu pro praktické veterinární lékaře.

Kongres byl dobře organizačně zajištěn, za což děkuji společnosti VETEDUCA, studentům a všem, co se na organizaci podíleli. Poděkování patří i sponzorům, bez nichž by uspořádání takové akce nebylo možné.

 
Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM
prezident ČBS