Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Střípky ze zasedání se zástupci KVL SR

  Pro praxi

Martin Grym

O pravdivosti rčení – Jiný kraj, jiný mrav

 

V tomto příspěvku bych rád navázal na akci popisovanou v článku „Postřehy ze zářijového jednání představenstva“ a seznámil čtenáře s některými zajímavými informacemi, které jsem odposlechl v rámci formálních, méně formálních i zcela neformálních interakcí s členy KVL SR.

Nejde o žádné ucelené pojednání mapující chod a činnost této „bratrské“ profesní organizace, ale spíše o drobné, chaotické a vzájemně nesouvisející poznatky. Věděli jste třeba, že:

1. Představenstvo KVL SR – na Slo vensku „prezídium“ – má jen čtyři členy?

2. Členská základna KVL SR čítá jen 1200 členů, ale jejich počet rapidně narůstá a dozorná rada (analogie revizní komise) řeší ročně asi 100 stížností?

3. Zaměstnanci vykonávající veterinární a léčebnou činnost nejsou na Slovensku členy Komory?

4. Členský příspěvek do KVL SR činí 133 eur a jeho významná část (80 eur) se členům vrací zpět v podobě poukazů na vzdělávání?

5. Pro členy KVL SR je kontinuální vzdělávání povinné a že sněm opakovaně odmítl návrhy na zrušení této povinnosti?

6. Povinné vzdělávání má část pasivní (absolvování akcí v roli posluchače) i aktivní (autorství článků, přednášek, posterů) a že téměř všechny vzdělávací akce jsou pro členy hrazeny z členských příspěvků a aktivní forma účasti je pro člena dokonce profi tabilní?

7. Všichni členové orgánů KVL SR Komoře za svou činnost fakturují?

8. Noví členové KVL SR skládají slib do rukou prezidenta a ten jim v rámci společného setkání vysvětluje vše o chodu Komory, popisuje jejich práva a povinnosti, informuje je o mechanismech zřízení podnikání, pojištění, managementu praxe, nastavení správné cenové i lékové politiky, ekonomice veterinární praxe, legislativě, odpadovém hospodářství a dalších záležitostech?

9. Noví členové KVL SR dostávají přehledně uspořádaný manuál (https://www.kvlsr.sk/legisla tiva:manual-vet-lekara), kde naj dou odpovědi na všechny možné otázky komorového eléva?

10. Tento rok promovalo na veterinární fakultě v Košicích 92 studentů a 20–30 Slováků v Brně?

11. Stále více Slováků se z Čech vrací domů?

12. Státní veterinární správa SR má přejít pod jednotnou konsolidovanou státní správu, ruší se vyšetřovací ústavy, noví lidé se nepřijímají a současní se propouštějí?

13. Prosazení povinné postgraduální praxe vidí zástupci KVL SR ve změně směrnice č. 36/2001/ES a nebránili by se tomu?

14. Slovenští advokáti prosadili prodloužení koncipientského období ze tří na pět let, což se přes veškerou snahu českým advokátům zatím nepovedlo?

15. Má KVL SR s veterinární fakultou v Košicích smluvně ošetřeno, že veterinární lékaři přijímající na svá pracoviště studenty, mohou bezplatně využít nabídku odborných stáží na fakultě?

16. Na zrušení hygienické fakulty na Univerzitě v Košicích neměla KVL SR žádný vliv, protože fakulta ukončila existenci na základě dramatického poklesu poptávky po studiu v tomto oboru?

17. KVL SR exkluzivně vede pro Slovenskou republiku nejen registr pasů, ale i jediný – národní – registr čipů?

18. Sekretariát KVL SR čítá 2 (slovy: dva) pracovníky zabezpečující veškerou agendu včetně ekonomiky?

19. KVL SR uložila své komorové peníze do novostavby, jejíž nebytové prostory výhodně pronajímá?

20. Členové KVL SR pojištění mimo rámcovou smlouvu musejí každoročně dokladovat svou individuální pojistnou smlouvu?

21. KVL SR nevyužívá pojistného makléře a je pojištěna napřímo?

22. Zdůvodňování, proč určité věci nejdou také u nás, je postaveno na dvou pilířích, přičemž jeden se označuje jako „jiná tradice“ a druhý jako „specifi cké národní podmínky“?

 
Martin Grym