Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Střípky

  Z činnosti komory

Václav Benedikt

zpráva a dojmy z prvního jednání představenstva letošního roku

…noví a staří členové představenstva při práci na prvním jednání

 

První schůze představenstva v roce 2013 se uskutečnila ve středu 16. ledna. Tři členové (dr. Nečasová, Nytra, Raška) se ze zasedání omluvili, stav doplnili dva hosté – předseda revizní komise MVDr. J. Zajíc a předseda čestné komise dr. M. Mazoch. Vlastnímu shromáždění předcházely dopolední schůze zahraniční, ekonomické a vzdělávací komise.

Po nezbytných úvodních formalitách se slova chopil prezident s přehledem svojí činnosti od minulé schůze; seznam to byl docela úctyhodný. Došlo na vyhodnocení některých čerstvých aktivit komory, zejména tiskové konference a snah ohledně ovlivnění názoru na problematiku antimikrobiální rezistence.

Přes intenzivní lobbing směrem k našim europoslancům (z nichž dva projevili zájem o další společný postup v této oblasti) a spolupráci ze strany veterinárních organizací dalších evropských zemí byla zpráva (tzv. Rosbach report) včetně návrhu oddělení práva preskripce od práva prodeje schválena a bude předána k jednání Evropské komisi.

Jednání se nevyhnulo ani žhavému tématu odposlechů

Z našeho pohledu se nejedná o příznivou zprávu, ale lze říct, že jsme prohráli bitvu, nikoli válku. Další úsilí na tomto poli by mělo spočívat v dopracování výzkumu, který objektivním způsobem zhodnotí skutečná rizika vzniku rezistencí ve veterinární medicíně a samozřejmě také ve vzdělávání praktických veterinárních lékařů a zdůrazňování nutnosti racionálního zacházení s antimikrobiálními léčivy.

Tisková konference byla zhodnocena účastníky vesměs jako spíše nepodařená, což je připisováno na vrub zejména nezkušenosti pořádající PR agentury. Ta dostane možnost složit reparát na další konferenci naplánované zhruba na konec února. Ze strany KVL bude pro zajištění většího úspěchu napodruhé potřeba omezit počet témat a nezahltit přítomné novináře přemírou informací.

Dalším bodem programu bylo seznámení s prací jednotlivých komisí.

 

Předsedkyní ekonomické komise se stala dr. Hlavová. EK zdůraznila potřebu jednání s představiteli ČMKU ohledně další spolupráce a podmínek sponzorování výstav, protože letošní situace ohledně žádostí podaných několik dní před samotnou akcí by se již neměla opakovat. EK přijala od Ing. Jelínkové vyúčtování nákladů za oba sněmy a mimořádné volby v roce 2012 a dále informace ohledně účtování cestovních a dalších náhrad, jejichž dodržování by mělo zabránit do budoucna problémům při kontrolách FÚ.

Legislativní komise zvolila za předsedu dr. Gryma. LK se věnuje zejména probíhajícímu správnímu řízení vedenému ÚOHS kvůli některým ustanovením profesního řádu. Situace se pro KVL nevyvíjí nejlépe a nejpravděpodobnějším výsledkem bude pokuta v řádu stovek tisíc Kč a vynucení úpravy profesního řádu. LK ve spolupráci s právníky povede boj za zachování § 2 odst. 2 PŘ, jehož odstranění by mělo nedozírné následky zejména v praxi velkých zvířat. Zároveň budou zváženy kroky vůči poskytovateli právních služeb, který při poslední úpravě PŘ garantoval jeho soulad s platnou legislativou (zejména § 11 odst. 6 PŘ).

Předsedou mediální komise byl zvolen dr. Rejnek. Kromě přípravy Zvěrokruhu a tiskové konference bylo úsilí věnováno tvorbě volební ankety, která je v době psaní článku již přístupná na webu KVL. Poradna webu KVL by neměla zodpovídat dotazy na medicínskou problematiku, tazatelé by měli být směrováni k návštěvě praktického veterináře.

Vzdělávací komise s předsedkyní dr. Vaňousovou představila plán vzdělávacích akcí na rok 2013, který je poměrně bohatý a věřím, že pro většinu členů KVL se v něm alespoň jeden zajímavý seminář najde. VK nadále pracuje na systému kreditů za vzdělávací akce pro VL. V květnu by se mělo opět konat komorové přednáškové turné známé jako „pojízdný cirkus“.

Dr. Daniel jako předseda zahraniční komise seznámil představenstvo s nadcházejícími mezinárodními setkáními včetně plánovaného česko-rakouského setkání ohledně přeshraničního výkonu vet. činnosti a konference s dr. S Warem o změnách zákona o KVL a možných dopadech. Další činností ZK bude zjištění informací ohledně vstupu nových VL do praxe a práce na překladu výzkumu antimikrobiálních rezistencí.

Krátké, ale důležité vystoupení paní Hanelové z makléřské fi rmy ITEAD ohledně povinného pojištění členů KVL přineslo informaci o novém výběrovém řízení na pojistitele a doporučení ke zvýšení limitu plnění na 1 000 000 Kč kvůli změně statutu zvířete v občanském zákoníku a s tím souvisejícím rizikem vyšších vymáhaných náhrad majiteli zvířat (citová újma apod.).

Ke slovu se dostali i oba hosté, předseda RK dr. Zajíc i předseda ČR dr. Mazoch. Kromě seznámení s činností obou orgánů oba vyjádřili přání dobré a hladké spolupráce s představenstvem, přání, které, věřím, nezůstane oslyšeno.

Jednání se nevyhnulo ani žhavému tématu odposlechů a všemu kolem nich. Zde se rozvířila debata o tom, zdali se nové představenstvo má distancovat od výzvy předchozího představenstva směrem k aktérům „aféry Ucho“ (požadavek na jejich odstoupení z funkcí a další nekandidování ve volbách do orgánů KVL), tento návrh schválen nebyl. Většina přítomných nicméně vyjádřila přání udělat za celou kauzou tlustou čáru (netýká se vyšetřování vedeného PČR, kdo vlastně odposlechy pořizoval); toto bylo učiněno přijetím závěru z jednání RK, který si zde dovolím ocitovat: „RK důrazně prohlašuje, že nikdy nepodněcovala, neorganizovala a neschvalovala žádné falšování voleb do orgánů KVL a jakákoli obvinění v tomto směru jednoznačně popírá. Revizní komise důrazně odmítá pořizování jakýchkoli obrazových a zvukových záznamů z jednání revizní komise bez souhlasu všech přítomných osob a osob, o nichž se jedná.“ Doufám a věřím, že můžeme tuto nešťastnou záležitost považovat za uzavřenou, i když někteří aktéři by možná preferovali poněkud silnější katarzi.

Po tomto bodu se již zbytek jednání nesl v poklidném duchu a po několika posledních administrativních bodech jsme se úderem osmé hodiny večerní rozjeli do svých domovů.

 
Václav Benedikt