Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Student a daně z příjmů

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

(pokračování z č. 1/2010)

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dohodu o pracovní činnosti (DoPČ) může student, stejně jako kdokoliv jiný, uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů). Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a platí pro ni Zákoník práce (výjimky oproti pracovnímu poměru uvádí § 77). Z odměny na dohodu o pracovní činnosti platí zaměstnanec i zaměstnavatel zdravotní i sociální pojištění, stejně jako při pracovním poměru. Výjimkou je příjem do 1999 Kč za měsíc. Z takového příjmu nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel.

KLASICKÝ PRACOVNÍ POMĚR

Klasický pracovní poměr u studenta při denním studiu, a to ať již na dobu určitou nebo neurčitou, není příliš pravděpodobný, a proto je uváděn pouze jako teoretická možnost bez jakéhokoliv řešení této rozsáhlé problematiky.

Vzor dohody o pracovní činnosti:

Dohoda o pracovní činnosti

uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

……………….

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í ………………………………………

r. č. …………………………………………

bytem …………………………………….

dále jen „zaměstnanec“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Dohodu o pracovní činnosti

Článek I.

Druh práce

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele pracovní činnost spočívající v ………………. (dále jen „práce“).

Článek II.

Místo a doba výkon práce

1. Místem výkonu práce je ………….

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu ………….

Článek III.

Rozsah výkonu práce

1. Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.

2. Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ……. do …….. hod.

Článek IV.

Odměna za vykonanou práci

1. Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ………..,- Kč (slovy: ………………… korun českých), za každou hodinu vykonané práce.

2. Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli je splatná do 30 kalendářních dnů od ukončení pracovní činnosti.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.

2. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.

4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

V ……………………………… dne …………………….

podpis zaměstnance                             podpis zaměstnavatele

 

PŘÍKLADY MZDOVÉHO VÝPOČTU

Student A má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti a v měsíci říjnu stejně jako v každém jiném měsíci roku 2009 činila jeho hrubá mzda 16 000 Kč. Nemá žádné jiné zdanitelné příjmy a podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Výpočet: Hrubá mzda
Zdravotní poj. zaměstnanec
Sociální poj. zaměstnanec
Zdravotní poj. zaměstnavatel
Sociální poj. zaměstnavatel
Základ daně
Záloha na daň
Sleva na dani na poplatníka
Sleva na dani na studenta
Čistá mzda
16 000 Kč
720 Kč (4,50 % z 16 000 Kč)
1 040 Kč (6,50 % z 16 000 Kč)
1 440 Kč (9,00 % z 16 000 Kč)
4 000 Kč (25,00 % z 16 000 Kč)
21 440 Kč (superhrubá mzda)
3 225 Kč (16 000 x 15 %)
2 070 Kč (24 840 : 12)
335 Kč (4 020 : 12)
13 420 Kč

Student B má uzavřeny dohody o pracovní činnosti s dvěma zaměstnavateli. U prvního z nich v měsíci říjnu stejně jako v každém jiném měsíci roku 2009 činila jeho hrubá mzda 16 000 Kč a podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. U druhého zaměstnavatele představovala hrubá mzda 10 000 Kč.

Výpočet: (1. zaměstnavatel)

  Hrubá mzda
Zdravotní poj. zaměstnanec
Sociální poj. zaměstnanec
Zdravotní poj. zaměstnavatel
Sociální poj. zaměstnavatel
Základ daně
Záloha na daň
Sleva na dani na poplatníka
Sleva na dani na studenta
Čistá mzda
16 000 Kč
720 Kč (4,50 % z 16 000 Kč)
1 040 Kč (6,50 % z 16 000 Kč)
1 440 Kč (9,00 % z 16 000 Kč)
4 000 Kč (25,00 % z 16 000 Kč)
21 440 Kč (superhrubá mzda)
3 225 Kč (21 440 x 15 %)
2 070 Kč (24 840 : 12)
335 Kč (4 020 : 12)
13 420 Kč

Výpočet: (2. zaměstnavatel)

  Hrubá mzda
Zdravotní poj. zaměstnanec
Sociální poj. zaměstnanec
Zdravotní poj. zaměstnavatel
Sociální poj. zaměstnavatel
Základ daně
Záloha na daň
Sleva na dani na poplatníka
Sleva na dani na studenta
Čistá mzda
10 000 Kč
450 Kč (4,50 % z 10 000 Kč)
650 Kč (6,50 % z 10 000 Kč)
900 Kč (9,00 % z 10 000 Kč)
2 500 Kč (25,00 % z 10 000 Kč)
13 400 Kč (superhrubá mzda)
2 010 Kč (13 400 x 15 %)
0
0
6 890 Kč

V tomto druhém případě vyčerpal opět poplatník zákonné slevy u 1. zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že měl souběžně příjmy od dvou zaměstnavatelů, je povinen podat po skončení zdaňovacího období Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém budou zohledněny zálohy na daň sražené u druhého zaměstnavatele.

 

1. Student jako podnikatel

Student, respektive student podnikatel, má naprosto stejné podmínky při začátcích v podnikání jako jakákoliv jiná osoba. Nejprve je třeba si upřesnit, jakou formu podnikání je třeba zvolit. Jako samostatně výdělečně činná osoba musí zjistit, zda k účelu svého podnikání potřebuje živnostenský list (různé druhy živností), jiné oprávnění (tlumočník) či vůbec nic (hudebník). Jako každý podnikatel musí i student na konci roku uvést své příjmy v daňovém přiznání a zaplatit z nich příslušně vypočtenou daň z příjmu. Student má možnost od vypočtené daně odečíst slevu na poplatníka, ale navíc i slevu na studenta. Pro rok 2009 se jedná o částky 24 840 Kč slevu na poplatníka a plus 4020 Kč slevu na studenta. Slevu na poplatníka může uplatnit kdokoliv na celý rok, avšak slevu na studenta může uplatnit pouze osoba studující na státem uznané škole v daném období a mladší 26 let (u doktorského studia mladší 28 let). V konečném důsledku jsou ještě samozřejmě zohledněny odečitatelné položky z daní jako dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění, životní soukromé pojištění atd.

 
Ing. František Elis