Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Švarcsystém v praxi

  Pro praxi – Daňová poradna

V. Duchková, E. Štěpánková, D. Adamovič

Pokračování nekonečného příběhu o švarcsystému

Slovo úvodem

V dnešním pokračování naší daňové rubriky navážeme na článek ,,Švarcsystém“. Věříme, že informace pro Vás budou přínosem. Dále děkujeme za množství dotazů, které nám zasíláte a na které budeme postupně odpovídat. Také si dovoluji upozornit na značné zpřísňování celkového procesu daňových kontrol a možnost se chránit s pomocí naší služby. Zároveň také předcházet velice nepříjemným důsledkům z kontroly plynoucích.

Braňte se s námi!

Své dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem
Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz, www.zadaas.cz

V dnešním příspěvku navazujeme nejen na minulý příspěvek, ale zejména na dotaz našeho čtenáře ohledně posouzení smluvního vztahu, na jehož základě spolupracuje s veterinárním lékařem v jedné ordinaci.

Jak již vyplynulo z našeho minulého příspěvku, švarcsystém je druh „pracovní“ činnosti, který je v současné době přímo zařazen do výkonu tzv. nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Jedná se o druh ekonomické činnosti, při níž fyzické osoby vykonávají pro „zaměstnavatele“ (nebo spíš odběratele) práci, jež vykazuje znaky závislé práce, ale formálně vystupují jako osoby samostatně výdělečně činné. Důvody k uskutečňování takové činnosti jsou zejména finanční – odběratel práce neodvádí za OSVČ pojistné na veřejnoprávní pojištění a samotná OSVČ taktéž minimalizuje své daňové povinnosti. Z pohledu státu tedy docházelo (a dochází) k celkem rozsáhlým únikům na platbách daně a odvodů.


… stačilo by málo a pojem „švarcsystém“ bychom mohli vyškrtnout z našeho slovníku. Stačilo by, aby každý poctivě plnil své daňové povinosti
 

Stát z těchto důvodů zásadními novelami, jež postihly zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a další související závazné právní předpisy, zařadil výkon a umožnění výkonu švarcsystému do výkonu tzv. nelegální práce. Není to samozřejmě jediný důvod; dalším může být lepší ochrana dotyčného pracovníka, pokud je zaměstnán na základě pracovněprávního vztahu, nikoliv na základě např. obchodněprávní smlouvy (typicky smlouva o dílo).

Vraťme se nyní k závislé práci. V zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, konkrétně v základních ustanoveních, zákonodárce defi nuje závislou práci, resp. taxativně stanovuje znaky, které musí být splněny kumulativně (najednou), aby byla práce považována za závislou.

Mezi znaky závislé práce tedy patří zejm. vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Podle našeho názoru je toto nejzásadnější znak závislé práce. Z tohoto znaku je dále možno vyvodit další atributy závislé práce, které ale v zákoníku práce najdeme uvedené jmenovitě – tedy výkon práce jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a zaměstnanec ji vykonává osobně.

V dalším ustanovení jsou rozlišeny důsledky výkonu závislé práce. Pokud tedy dotyčný zaměstnanec vykonává závislou práci (př. uklízečka ve veterinární ordinaci), důsledkem takové práce je, že je vykonávána za náklady a odpovědnost zaměstnavatele (zaměstnavatel poskytuje uklízečce pomůcky k výkonu práce, platí ji za řádně provedenou práci), v určené pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě.

A v neposlední řadě považujeme za nutné uvést, že závislá práce může být vykonávána jen a pouze v pracovněprávním vztahu – tedy buď na základě pracovního poměru, nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – tedy dohoda o provedení práce či dohoda o provedení pracovní činnosti. Se zákonem stanovenými znaky závislé práce ovšem samozřejmě v praxi nelze plně vystačit.

Níže uvádíme ještě takové „dílčí“ znaky, podle kterých bychom mohli taktéž usuzovat, zda se jedná, či nejedná o skrytý pracovní poměr (švarcsystém).

závislá práce může být vykonávána jen a pouze v pracovněprávním vztahu

• Dodavatel se při práci chová jako zaměstnanec, jeho práce je řízena odběratelem či jeho pověřeným pracovníkem

• Práce je konána soustavně, např. v určité dny v týdnu apod.

• Není možné, aby si dodavatel najal na práci k sobě nebo namísto sebe jinou osobu – odběratel požaduje výkon práce osobně dotyčným „dodavatelem“

• Obvyklé je, že čím je dodávka práce méně specializovaná, tím častěji se spíše bude jednat o skrytý pracovní poměr

• Velmi důležitý atribut pro posouzení, zda se jedná, či nejedná o švarcsystém, je počet odběratelů, pro něž příslušný dodavatel vykonává svou činnost – pakliže tuto činnost vykonává pro jediného odběratele, dlouhodobě a za splnění dalších podmínek (např. užívání vybavení veterinární ordinace „dodavatelem“), s největší pravděpodobností se jedná o švarcsystém

Na závěr je nutno podotknout, že každý případ je potřeba posuzovat jednotlivě, samostatně a komplexně ve všech souvislostech. Slovy Ústavního soudu, „nemůžeme stavět nějaké čínské zdi“, jinými slovy, nelze mechanicky, bez použití jiných výkladů, judikatury aplikovat ustanovení příslušných zákonů souvisejících s pracovní činností, zaměstnaností apod. Některé případy mohou být poněkud hraniční, a bude tedy záležet na jejich věcném posouzení např. správcem daně – fi nančním úřadem, popř. soudy ve správním soudnictví, pokud se takový případ dostane až tam.

 
V. Duchková,
E. Štěpánková,
D. Adamovič