Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Systém posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů v České Republice

Systém posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů v České Republice

SOUHRN

Snášil M. Systém posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů v České republice. Veterinární klinika 2008;58:94-95.

V článku je popsán systém posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů podle protokolu FCI používaný v České republice. Diagnostika dysplazie kyčelního kloubu u psů je všeobecně založena na široce se rozvíjejících rentgenologických změnách. Psi musí být rentgenováni v hluboké sedaci nebo anestezii, aby byla zabezpečena dostatečná svalová relaxace. Systém posuzování dysplazie kyčelního (loketního) kloubu u psů se řídí v České republice vnitřním předpisem Komory veterinárních lékařů ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních a loketních kloubů u psů.

SUMMARY

Snášil M. Assessment system of hip joint in the Czech Republic. Veterinární klinika 2008;58:94-95.

The article reviews the scoring system according to the FCI scheme used in the Czech Republic. The diagnostics of canine hip dysplasia (CHD) is generally based on radiological findings of broadly developed changes. During radiological examination dogs must be deeply sedated or anaesthetised in order to ensure sufficient muscle relaxation. The system of scoring radiographs for canine hip (elbow) dysplasia follows the Internal Regulation of the Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic on the procedure of assessing canine hip and elbow dysplasia.

Úvod

Na rozvoji dysplazie kyčelních kloubů (DKK) se podílí vrozená predispozice a faktory vnějšího prostředí. Z faktorů vnějšího prostředí byl prokázán vliv nedostatečného rozvoje svalové hmoty pánevních končetin v období růstu, rychlost růstu a hmotnost psů. Uvažuje se však ještě o celé řadě dalších, obtížně prokazatelných faktorů (např. typ zátěže). Analýzy hereditárních faktorů prokázaly významný vliv polygenní dědičnosti na rozvoj DKK, který byl v různých studiích u různých plemen vyjádřen koeficientem heritability od 0,1 do 0,8. Tyto výsledky spolu s nutností eliminace onemocnění z populace psů vedly postupně k zavedení schémat kontroly DKK v podobě národních a nadnárodních screeningových programů. Již v roce 1965 byl zaveden první systém posuzování dysplazie kyčelního kloubu Britskou veterinární asociací (BVA/KC – British Veterinary Association and Kennel Club) a klubem chovatelů, který je s menšími úpravami používán ve Velké Británii doposud. V roce 1966 byla v USA založena Ortopedická nadace pro zvířata (OFA – Orthopedic Foudation for Animals), která měla sjednotit zhotovování a interpretaci patologických změn rentgenových snímků na DKK. Konečně v roce 1974 se uskutečnil první workshop vědecké komise FCI (Fédération Cynologique Internationale), který se zabýval problematikou DKK u psů. Většina těchto programů využívá klasifikace DKK vycházející ze systému posuzování kongruity mezi hlavicí kosti stehenní a kyčelní jamkou.

V diagnostice DKK u psů sehrává velmi důležitou roli rentgenologie. Již zpráva skupiny odborníků AVMA (American Veterinary Medical Associations) z roku 1961 hovoří o upřednostňování ventrodorzální (VD) projekce s kyčelními klouby v extenzi. Další standardizace VD extenzní projekce a její využití v rámci registru OFA výrazně přispěly k širokému využití rentgenologického vyšetření v diagnostice a léčbě DKK.

Základními podmínkami pro dosažení výraznějšího snížení výskytu DKK jsou: zavedení standardizovaného a uniformního systému posuzování, nejlépe jedním Klubem posuzovatelů, dlouhodobé fungování systému bez výraznějších změn a vysoký počet vyšetřených psů v populaci. Vysoký počet psů v systému tak umožňuje chovatelům selekci chovných párů na základě znalosti stavu kyčelních kloubů nejen u chovných párů, ale i u jejich sourozenců.

V současné době se DKK u psů v ČR posuzuje podle protokolu FCI přijatém na konferenci v Dortmundu v roce 1991.

V České republice byla poprvé sledována DKK v populaci novofundlandských psů v roce 1972, poté se do povinného sledování DKK zapojily kluby německého ovčáka a bernského salašnického psa.

Přelomovým rokem pro posuzování DKK v České republice byl rok 1993, kdy na základě četných jednání mezi ČMKU a Komorou veterinárních lékařů ČR vznikl Klub posuzovatelů dědičných ortopedických vad. KVL tehdy pověřila pracovní skupinu veterinárních lékařů pod vedením prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D, vedoucího Oddělení chirurgie a ortopedie malých zvířat na VFU v Brně, vypracováním závazného předpisu pro celý proces hodnocení rentgenových snímků na DKK a DLK u psů. Profesor Nečas je uznávanou a renomovanou osobností v oboru ortopedie malých zvířat v Evropě i v zámoří a přirozeně tak garantuje odbornou úroveň posuzování DKK a DLK u nás i v zahraničí. Současně byla ustanovena zkušební a odvolací komise pro posuzování dědičných ortopedických vad vedená prof. Nečasem.

Byl tedy vytvořen nejen systém certifikace veterinárních lékařů – odborníků na posuzování těchto onemocnění, ale také stabilní systém hodnocení dědičných ortopedických vad. Komora veterinárních lékařů ČR tak může na základě uvedeného systému posuzování dědičných ortopedických vad garantovat kompatabilitu a vysokou odbornost i objektivitu posuzování DKK a DLK u psů v naší republice. Činnost členů tohoto klubu a veterinárních lékařů-zhotovitelů rentgenových snímků pro hodnocení DKK a DLK se v současné době řídí vnitřním předpisem Komory veterinárních lékařů ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních (loketních) kloubů. Tato norma vychází z výše uvedeného protokolu FCI o vyhodnocování DKK u psů a v některých bodech jde dokonce nad jeho rámec.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ZHOTOVENÍ A POSOUZENÍ RTG SNÍMKU NA DKK V ČR JSOU:

– posoudit rtg snímek na DKK je oprávněn pouze veterinární lékař, člen KVL ČR, který má osvědčení pro posuzovatele DKK a DLK a je zapsán do seznamu specialistů posuzování DKK a DLK, vedeném při KVL ČR;

– podmínkou pro získání osvědčení posuzovatele je složení kvalifikační zkoušky před zkušební komisí a členství v Klubu posuzovatelů.

– zhotovit projekčně správný snímek pro posouzení DKK: extenzní ventrodorsální projekce;

– kvalita rentgenového snímku: předepsaná poloha, optimální expozice, označení strany, správná identifikace snímkovaného psa (ověření totožnosti – tetovací číslo, popř. RID);

– minimální věk pro zhotovení rentgenového snímku je 12 měsíců (u gigantických plemen 16 nebo 18 měsíců);

– je nutno se přesvědčit, že psovi nebyl již dříve zhotoven rentgenový snímek pro posouzení DKK. Opakované zhotovení rentgenového snímku pro posouzení na DKK je v takovém případě nepřípustné. Opakovaně může veterinární lékař zhotovit rentgenový snímek pro posouzení DKK u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení. V případě, že chovatelský klub uznává posouzení DKK od zahraničního posuzovatele, může veterinární lékař, zhotovitel rentgenového snímku, zaslat tento rentgenový snímek k posouzení zahraničnímu posuzovateli, a to za podmínek, které jsou platné v cílové zemi. Až na výjimky (např. ve Velké Británii BVA zasílá rtg snímek zpět zhotoviteli) zůstává rentgenový snímek v zemi posuzovatele, který je povinen jej uchovávat v rámci lékařské dokumentace podle příslušných právních předpisů (v ČR je to deset let);

– rentgenový snímek je nutno zhotovit pouze v hluboké sedaci nebo celkové anestézii psa;

– zhotovitel rentgenového snímku je povinen vyplnit formulář o rtg vyšetření na DKK a ověřit jej svým podpisem i podpisem majitele (1x originál, 3x kopie);

– potvrdit do průkazu původu psa zhotovení rentgenového snímku;

– zhotovitel se nesmí vyjadřovat o nálezu DKK. V případě, že majitel psa nebo chovatelský klub nesouhlasí s odborným posudkem posuzovatele, mohou se písemně odvolat k prezidentovi odvolací komise. Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie kyčelních kloubů příslušného psa. Do tohoto odvolacího systému nelze však zařadit rentgenové snímky posouzené veterinárními lékaři, kteří nejsou členy Klubu posuzovatelů a kteří nesložili výše uvedenou kvalifikační zkoušku.

Nejnovější návrhy vyplývající z diskusí na mezinárodních konferencích FCI (Kodaň, Praha, Cavtat) jsou teprve v současné době zpracovávány do finální podoby a budou v nejbližší době předloženy prezidiu FCI k případnému schválení:

– požadavek na zhotovování rentgenových snímků pomocí digitálních rtg systémů k vyhodnocení DKK na PC nebyl prozatím přijat z důvodu rozdílné technické vybavenosti jednotlivých rentgenologických pracovišť a pro obtížné zamezení případných úprav patologických rtg příznaků na hodnocených kyčelních a loketních kloubech;

– je kladen stále větší důraz na technickou úroveň zhotovení rentgenových snímku ve VD extenzní projekci;

– je zde zmiňována nutnost zavedení povinnosti majitele, aby svým podpisem v protokolu o rtg vyšetření mimo jiné potvrdil i skutečnost, že jeho pes nebyl již dříve podroben oficiálnímu rtg vyšetření na DKK v jeho nebo jiné zemi;

– bude zavedena povinnost veterinárního lékaře-zhotovitele rentgenového snímku potvrdit svým podpisem v protokolu o rtg vyšetření na DKK, že výše zmíněný rentgenový snímek byl zhotoven v hluboké sedaci nebo celkové anestezii což eliminuje incidenci falešně negativních výsledků při rentgenování bez sedace.

Klub posuzovatelů v ČR se plně ztotožňuje s výše uvedenými změnami v protokolu vyhodnocování DKK a poukazuje rovněž na nutnost zavedení nového mezinárodního protokolu o rtg vyšetření na DKK a DLK v České republice.Tento protokol bude předložen ke schválení na sněmu KVL ČR v říjnu 2008.

Vsoučasné době v České republice zabezpečuje posuzování DKK a DLK 28 posuzovatelů-veterinárních lékařů, kteří úspěšně složili kvalifikační odbornou zkoušku z rentgenologie a ortopedie psa pod záštitou KVL ČR.

Všichni tito veterinární lékaři jsou schopni na vysoké odborné úrovni posuzovat všechna plemena zařazená do seznamu FCI. Chovatelský klub nebo chovatel se může obrátit, s žádostí o vyhodnocení na kteréhokoliv posuzovatele. Většina členů odvolací komise neposuzuje žádné plemeno pro zabezpečení maximální objektivity při odvolacím řízení. Jednotlivé chovatelské kluby si samy stanovují stupeň postižení DKK, který ještě splňuje podmínky uznání chovnosti daného plemene, a rovněž si stanovují počet smluvních posuzovatelů pro jednotlivá plemena.

Některé kluby uznávají posouzení od všech posuzovatelů, některé mají smlouvu se třemi až čtyřmi posuzovateli a některé kluby dávají přednost pouze jednomu posuzovateli pro jedno plemeno.

Závěr

Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České republiky o posuzování dědičných ortopedických vad u psů vychází z protokolu FCI přijatého na konferenci v Dortmundu v roce 1991. V požadavcích na počet projekcí (DLK), popis rentgenogramu, evidenci a uchovávání rentgenových snímků jde dokonce nad rámec těchto předpisů. Úroveň posuzování DKK v ČR je na srovnatelné odborné a technické úrovni s předpisy FCI, není ani přísnější, ani benevolentnější, jak se mnozí chovatelé v ČR domnívají.

Literatura:

1. OFA homepage: www.offa.org.

2. FCI homepage: www.fci.be

3. BVA/KC homepage: www.bva.co.uk

4. Vnitřní předpis Komory veterinárních lékařů České republiky o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů. In: Zák. č. 318/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 318/91 Sb., o Komoře veterinárních lékařů ČR.

MVDr. Milan Snášil, CSc.

(Formuláře budou k dispozici na www.vetkom.cz – pozn. red)