Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Systém zpracování účetnictví


Systém zpracování účetnictví

1. Způsob vedení účetnictví

Účetnictví KVL ČR je vedeno a účetní závěrka sestavována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a s Opatřením Ministerstva financí č.j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování a obsah účetní závěrky pro nevýdělečné organizace. Účetnictví respektuje obecné zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Pro vedení účetnictví v KVL ČR bylo využito metody podvojného účetnictví, které je zpracováno na počítači. KVL ČR pro vedení své účetní agendy využívá programu VARIO X, dodavatel ALTUS DEVELOPMENT s.r.o.

2. Účtový rozvrh

Účetní jednotka sestavila podle § 14 odst. 1 zákona č. 583/91 Sb., o účetnictví a v souladu s přílohou č. 1 k Opatřením MF č.j. 283/76 102/2000 účtový rozvrh, obsahující jednotlivé syntetické a analytické účty k zachycení všech účetních operací. Účtový rozvrh je samostatnou přílohou.

V průběhu roku je možno účtový rozvrh doplňovat. Pokud nedochází k 1. lednu běžného roku ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím roce, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následujícím roce.

3. Seznam členění účetních dokladů

Pro přehlednost se člení jednotlivé typy účetních dokladů do číselných řad. Účetní oblasti jsou číslovány v souladu s možnostmi softwarového vybavení a číselné řady jsou obměňovány vždy s novým účetním obdobím tak, aby nedocházelo k opakování stejných čísel jako v minulých letech. Konkrétní číselné řady pro následující typy dokladů jsou zaznamenány v příloze č. 2.

1. Přijaté faktury: a/ tuzemské, zálohové
                        
b/ cestovní příkazy tuzemské
                        
c/ cestovní příkazy zahraniční

2. Vydané faktury:

3. Banka: dle jednotlivých bankovních výpisů

4. Pokladna (Kć)

5. Interní doklady: a/ předpisy mezd
                        
b/ ostatní

6. Investiční majetek: a/ DHIM
                        
     b/ DNIM
                        
     c/ HIM
                        
     d/ NIM

4. Vnitřní sledování nákladů a výnosů

Účetní jednotka stanovila systém středisek ve vazbě na kapitoly a podkapitoly rozpočtu KVL ČR

Systém zpracování účetnictví