Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tečka Studentky Outratové

Tečka Studentky Outratové

Zasedání okresního sdružení KVL ČR Šumperk a Jeseník

Naše okresní sdružení se schází pravidelně 2x ročně a podzimní zasedání se konalo v sobotu 4. 11. 2006 v restauraci Nové Domky u Šumperka. Přítomné přivítal a celé zasedání řídil předseda okresního sdružení MVDr. Alois Frank. Účast byla poměrně hojná, přítomno bylo 31 členů a hostů, neboť i program byl poměrně obsáhlý a zajímavý.

V úvodu zasedání rozebrala MVDr. Stančíková, okresní epizootolog, zásady ozdravovacího programu od IBR skotu,

návrh Metodiky kontroly zdraví pro rok 2007, podmínky přemísťování zvířat, dotační politiku státu a přesná pravidla pro vyplňování podkladů. Dále široce rozebrala problematiku veterinárních podmínek svodů zvířat a nutnost chovatelů zpracovat řád ochrany.

Na její vystoupení navázal MVDr. Zdeněk Králík, ředitel Krajské veterinární správy Olomouc. Vyjádřil se k problematice vyplácení dotací chovatelům, fakturace státní zakázky, zmínil uplatnění absolventů Veterinární univerzity Brno. Dále rozebral problematiku ozdravovacího programu paratuberkulózy, legislativu chovu nebezpečných zvířat /CITES/ a informoval přítomné o orální vakcinace lišek proti vzteklině v obou okresech. K celé problematice se rozvinula bohatá diskuse.

Za představenstvo KVL ČR byla přítomna MVDr. Hlavová, která přítomné seznámila s průběhem pražského sněmu Komory a o činnosti KVL. Zmínila se o problematice komorového časopisu Zvěrokruh, o práci jednotlivých komisí, o vzdělávání členů jak na úrovni profesní, tak na úrovni sociálně právní a vzpomněla i pojištění pro rok 2007.

Další část byla již věnována odborným přednáškám. V úvodu této části vystoupila MVDr. Alena Marečková s přednáškou Zásady a možnosti homeopatické léčby malých zvířat.

Přednášející přiblížila přítomným alternativní způsob léčby, což vyvolalo poměrně obsáhlou diskusi. Dále vystoupila MVDr. Hana Jedonová s tématem Osteoartritický pacient a možnosti ovlivnění jeho problémů a Kubánová Ivana s tématem Mastitidy – nové možnosti v léčbě, obě za firmu Pfizer.

Na závěr odborného bloku přednesla studentka Veterinární univerzity Brno Zdeňka Outratová poznatky ze studentské stáže v Maroku, provázené řadou diapozitivů.

Byla to velice zajímavá tečka za pestrou škálou projednávané problematiky. Osobní setkání a diskuse potom probíhala až do večerních hodin.

MVDr. Miroslav Vitásek