Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tentokrát na Seči

Tentokrát na Seči

Představenstvo KVL ČR se pravidelně schází každé dva měsíce. V předvečer XVII. sněmu KVL ČR jsme se sešli v hotelu Jezerka v Ústupkách nacházejícím se uprostřed lesů, na březích sečské přehradní nádrže, poblíž zříceniny hradu Oheb. Hotel je moderně zrekonstruovaný komplex, vybudovaný v 80. letech minulého století pro potřeby odborů. Účastníci sněmu mohli ve volných chvílích využít vyhřívaného bazénu, bowlingu, tenisových kurtů a dalších podobných zařízení.

Jednání představenstva začalo v pátek ve 14 hodin obědem a pokračovalo v 15 hodin v malém salonku, který by při plné účasti členů představenstva byl opravdu malý, naplňováním naplánovaných bodů jednání.

Začalo se jako vždy volbou zapisovatele, ověřovatelů zápisu z jednání a kontrolou usnášeníschopnosti. Poté jsme se věnovali přípravě a organizaci XVII. sněmu KVL ČR. Zde je nutno podotknout, že se na organizaci podílela i Euro PR agentura, která zajistila pro sněm profesionálního spíkra, on-line přenos ze sněmu a v neposlední řadě nám představila, společně s Ing. Vorlem z firmy. Drosera, tolik očekávané a diskutované nové webové stránky KVL ČR. Nutno dodat konečně! Vzpomeňte, kolikrát jsem se o nových webových stránkách zmiňoval ve svých předešlých zprávách. Upřesňoval se tedy také způsob prezentace stránek před účastníky sněmu. Nyní už má každý možnost je vidět a vyjádřit se k nim přímo na webu, Tam je možné uplatnit naše připomínky k těmto stránkám.

Bohužel je pravdou, že webové stránky mají nový kabát, ale zaheslovaná část je i nadále ve starém. Správcem stránek nadále zůstává pan Kozák.

Jako poradci spíkra sněmu v odborné oblasti byli určeni prezident dr. Daniel a viceprezident dr. Bernardy. Ženská část představenstva, kolegyně Hlavová, Novozámská a Součková, byly požádány, aby se věnovaly pozvaným hostům.

Poměrně dlouhou dobu nám zabrala zpráva o činnosti prezidenta. Některým členům představenstva se nelíbí způsob dokladování činnosti pana prezidenta a poukazovali na to, že prezentace činnosti pouze e-mailem není dostatečná, a že je nutná písemná podoba. Po delší diskusi jsme se nakonec shodli, že na sekretariátě bude zřízena složka ´Prezident´ v elektronické podobě, kde budou uloženy veškeré dokumenty o činnosti prezidenta, včetně spolehlivého zálohování.

Poté v celku rychle proběhla prezentace zprávy revizní komise, kde dr.Tlučhoř upozornil na rychlý nárůst stížností, ať už na kolegy, či mezi kolegy, a rozebíral i věkovou strukturu řešených kolegů. Přislíbil, že v tomto duchu vypracuje také příspěvek do některého příštího čísla Zvěrokruhu. Čestná rada se nesešla, a tak nebylo co přednášet.

Následně pak prezident provedl kontrolu jednotlivých úkolů z minula a byl pověřen neuzavírat s firmou. Drosera smlouvu o úpravách a opravách webových stránek a pokračovat v jednání s pojišťovnou Kooperativa o spolupráci ohledně její propagace na akcích Komory. Představenstvo dále požaduje od firmy Drosera dokončení image vnitřní zaheslované části webových stránek jako součást plnění smlouvy o dílo o zpracování softwarového produktu.

Kolega Matušina neuspěl se svým návrhem neúměrně neutrácet a radši zachovat stávající stav evidence petpasportů (PP) jako dostačující. Místo toho bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy s firmou Drosera na zpracování softwaru na evidenci PP za cenu 280 000 Kč + DPH a na správu systému od 9 do 17 hodin za 7000 Kč + DPH měsíčně. Dále jsme pana prezidenta pověřili jednáním se SVS ČR o možnostech financování zhotovení a správy softwaru pro evidenci PP. Na návrh prezidenta byly jako kontaktní osoby při tvorbě systému evidence PP s firmou Drosera určeni dr. Snášil, Ing. Sháněl a Mgr. Rexa.

Pak jsme se věnovali zprávám jednotlivých komisí. Kolega Mráček přednesl zprávu za ekonomickou komisi. Zde jsme diskutovali o zvýšení již dříve schválené dotace kolegovi dr. Hlásnému, který nás reprezentoval jako člen Komory v kanadském Vancouveru se svou teorii o BSE. Nakonec jsme mu odsouhlasili 15 000 Kč, protože, byť tam byli i členové představenstva KVL ČR, vystoupil v odborném programu za ČR sám, jak dokladuje svým příspěvkem ve Zvěrokruhu č. 10.

Potom jsme vzali na vědomí informaci, že se legislativní komise nesešla, zprávu dr. Novozámské o připomínkování novely veterinárního zákona a vyhlášek na ochranu zvířat, zprávu redakční rady o pokusu oslovit některé kolegy, kteří se podíleli na likvidaci TBC a BAB v minulém století, aby přispěli svými vzpomínkami do časopisu. Kolega Hošek nás seznámil s úspěšností pořádaných komorových seminářů a zahraniční komise byla prezentována kolegou Snášilem, který po rezignaci kolegy Kyllara na předsednický post zaujal jeho místo. Schválili jsme tedy cestu do Hannoveru na FVE a Veterinari Week v Bruselu (letenku hradí Evropská komise). Ustanovili jsme prozatímní komisi pro přípravu WVC v r. 2013 (dr. Daniel, Bernardy, Borkovec, Snášil, Rychlík, Mgr. Rexa, JUDr. Klimeš).

Ze zprávy Mgr. Rexy za sekretariát jsme se dozvěděli, jak si stojíme ve sporu s firmou Sano, prý nabízí dohodu, tak uvidíme. Panu magistrovi jsme také schválili cestu do Bruselu. Potvrdili jsme, že osobou zodpovědnou za medializaci Komory je prezident a viceprezident.

Na závěr jsme schválili nová osvědčení, ukončili jednání a přesunuli se na pivní raut.

MVDr. Vladimír Rejnek