Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva Jak se bude cestovat se zvířaty po EU?

TISKOVÁ ZPRÁVA 29. 4. 2004

Jak se bude cestovat se zvířaty po EU?

To je otázka, se kterou se dnes setkávají nečastěji soukromí veterinární lékaři i Státní veterinární správa. Jak to bude po třetím červenci se psy, kočkami a fretkami? Ano, budou muset mít pas pro malá zvířata, jehož podoba je známa.

Jen po nabytí účinnosti novely veterinárního zákona, což se čeká v nejbližší době, určí Ministerstvo zemědělství osobu, která povede databázi pasů vydaných soukromým veterinárním lékařům, popřípadě databázi údajů o zvířatech. Přidělování číselných řad pro výrobce a distributory pasů pak provádí Státní veterinární správa ČR. Poté se může celá akce rozeběhnout.

Kdo chce úplnou informaci, nechť se podívá na obsáhlou a vyčerpávající informaci na webových stránkách Státní veterinární správy ČR: www.svscr.cz, zvolit na hlavní stránce Zdraví zvířat a zde je již odkaz Cestování se psy a kočkami. Tyto informace budou průběžně aktualizovány – doplňovány o nové skutečnosti.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.


Cestování se psy a kočkami
Cestování se zvířaty v zájmovém chovu (pes, kočka, fretka)
od 3.7.2004

Požadavky pro cestování se zvířetem:

 1. mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen “pas”) – je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku bude schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn na těchto webových stránkách).
 2. očkování proti vzteklině – zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování.
 3. identifikace zvířete – jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu – k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře (viz příloha č. 3). Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.
  Požadavky na odběr vzorků séra pro stanovení protilátek proti vzteklině
  Odebranou krev je nutné ponechat stát při pokojové teplotě 1 – 2 hodiny do vytvoření koagula a potom přemístit do chladničky do 4 °C. Po několika hodinách (druhý den) se sérum stáhne pipetou, nebo slije do čisté plastové zkumavky (např. typu eppendorf). Větší množství séra lze získat po centrifugaci při 1000 g po 10- 15min. Pro stanovení protilátek postačí 1 -1,5 ml čirého, nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a vzorky se uchovávají krátkodobě v chladu a dlouhodobě zamražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim, nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami.
 5. schválený soukromý veterinární lékař – soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro tuto činnost krajskou veterinární správou, kterému byl vydán “doklad o schválení a registraci”.
  Požadované podmínky pro schválení:
  a. musí být členem Komory veterinárních lékařů a získal osvědčení pro výkon veterinárně léčebné a preventivní činnosti,
  b. oznámil krajské veterinární správě zahájení činnosti podle § 61 odst.1 písm. a) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  c. vlastní čtecí zařízení mikročipů splňujících požadavky platných ISO norem (ISO 11784 a 11785),
  d. souhlasí s poskytováním údajů z pasu do schválené “centrální evidence”,
  e. z důvodu zasílání informací z pasů do “centrální evidence” prostřednictvím vyplňování formuláře na webovské stránce musí mít přístup na Internet,
  f. v případě, že bude provádět odběr krve na sérologické vyšetření na vzteklinu,musí být schopen splnit požadavky na odběr vzorků.
 6. firma zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům – po přidělení číselných řad bude seznam firem zveřejněn na těchto webových stránkách.
 7. zásady tvorby číselných řad pro označování”pasů

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  C
  Z
  R
  R
  R
  R
  F
  N
  N
  N
  N
  N
  N
  K

  CZ – pevné označení České republiky,
  RRRR – čtyřčíslí letopočtu (např. 2004),
  F – pořadové číslo pověřené firmy z intervalu <01;9>,které bude přidělovat SVS ČR,
  NNNNNN – pořadové číslo pasu v rámci číselné řady RRRRFF z intervalu <00001;999999>,
  K – kontrolní cifra, jednotky z ciferného součty všech předchozích číslic (R+R+R+R+F+N+N+N+N+N+N).

Odkazy k cestování se zvířaty

I. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

II. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU

III. Zpětný návrat a dovoz zvířat z vyjmenovaných třetích zemí (příloha č. 1)

IV. Zpětný návrat a dovoz zvířat z ostatních třetích zemí (které nejsou v příloze č. 1)

Příloha č. 1 – Seznam vyjmenovaných 3. zemí

Příloha č. 2 – Veterinární osvědčení pro cestování se psy, kočkami a fretkami ze třetích zemí

Příloha č. 3 – Schválené laboratoře