Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Připomínky Komory veterinárních lékařů k novele veterinárního zákona?

Tisková zpráva KVL ČR – Připomínky Komory veterinárních lékařů k novele veterinárního zákona?

Dub 26, 2017

Úředník neposlouchá. Bohužel ani veřejnost ani odborníky!


 

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ze dne 26. 4. 2017

Proč názor veterinářů na novelu veterinárního zákona nikoho nezajímá? Protože by výhrady Komory veterinárních lékařů mohly ohrožovat pohodlí úředníka? Alespoň to tak vypadá, neboť připomínky k návrhu novely se setkávají se silným odporem zejména ze strany Státní veterinární správy, a ministerstvu zemědělství se jaksi nehodí do časového plánu.

Možná to jsou silná slova, ale realita odpovídá zkušenostem i dalších profesních komor, se kterými Komora veterinárních lékařů úzce spolupracuje. Komory vzniklé ze zákona na to reagovaly společným prohlášením ze dne 24. března. To bylo hned nazítří po setkání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, který ve věci novely veterinárního zákona vyzval k dalším jednáním.

Odpor proti připomínkám Komory veterinárních lékařů k právě projednávané novele veterinárního zákona ze strany úředníků Státní veterinární správy lze shrnout: Nechtějí, aby byly vymezeny odborné kompetence veterinárního lékaře, nechtějí, aby byla definována odborná způsobilost, nechtějí, aby bylo možno postihovat vykonávání odborné veterinární činnosti jinými než odborně způsobilými osobami. Nechtějí mít další práci a natožpak další správní řízení; co kdyby se ještě ke všemu týkalo vlastních kolegů, kteří nyní mohou vykonávat veterinární činnost, aniž by byli členy Komory.

Snad to není i proto, že připomínky předložené Komorou veterinárních lékařů nejsou zcela v souladu s tím, co deklaroval ministr zemědělství v Poslanecké sněmovně, když uvedl, že cílem návrhu novely je mimo jiné „zajistit větší ochranu zdraví osob a zvířat, snížit administrativní náročnost pro chovatele a dále pak umožnit chovatelům hospodářských zvířat provádět některé veterinární úkony, jako např. injekční aplikaci léčiv.“

Podle Komory veterinárních lékařů návrh novely ochranu spotřebitele a ochranu zvířat nijak neřeší a injekční aplikaci léčiv může chovatel, na pokyn a pod vedením ošetřujícího veterinárního lékaře, provádět již dnes, ale naopak zvyšuje celou řadu rizik – nebezpečí šíření rezistentních původců nebezpečných nákaz, ale hlavně ohrožení welfare (pohody) zvířat a ohrožení spotřebitelů veterinárních služeb. Že by byli „vinkláři“ (česky pokoutníci) i mezi státními veterinárními lékaři?

Jaký tedy bude osud novely veterinárního zákona, jehož projednávání si ministr zemědělství přeje stihnout ve zkráceném termínu do 30 dnů, tj. do poloviny května?

Přílohou této zprávy je zjednodušené znění připomínek Komory veterinárních lékařů.

Josef Duben, PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com


Komora veterinárních lékařů ČR – pozměňovací návrh k návrhu novely Zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči; sněmovní tisk 881

a) pozměňovací návrh – upřesnění odborných kompetencí

(navrhované změny jsou zvýrazněny červeně)

1. Změna ustanovení § 58 veterinárního zákona: 

A) Současné znění 

§ 58

Odborná veterinární činnost

(1) Odbornou veterinární činností je

a) veterinární preventivní činnost,

b) vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech,

c) předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře,

d) prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů,

e) diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky,

f) veterinární asanační činnost, 71

g) další odborné činnosti, k nimž je třeba odpovídající kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru.

(2) Odbornou veterinární činnost vykonávají

a) orgány veterinární správy, jde-li o úkony spojené s výkonem státní správy,

b) státní veterinární ústavy a národní referenční laboratoře a referenční laboratoře,

c) fyzické a právnické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených tímto a zvláštním právním předpisem,29a)

d) příslušné orgány Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

(3) Odbornou veterinární činnost mohou vykonávat také

a) vysoké školy veterinární, určuje-li tak jejich statut,

b) střední odborné školy veterinárního oboru, jde-li o součást jejich pedagogické činnosti.

B) Navrhovaná změna 

§ 58

Odborná veterinární činnost

(1) Odbornou veterinární činností je

a) veterinární preventivní činnost,

b) vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech, vystavování veterinárního zdravotního potvrzení,

c) předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře,

d) prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů,

e) diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky,

f) veterinární asanační činnost, 71

g) další odborné činnosti, k nimž je třeba odpovídající kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru.

(2) Odbornou veterinární činnost dle písmene a) až c) odstavce 1 vykonávají:

a) soukromí veterinární lékaři

b) veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra

(3) Odbornou veterinární činnost dle písmene d) až g) odstavce 1 mohou vykonávat:

a) orgány veterinární správy, jde-li o úkony spojené s výkonem státní správy,

b) státní veterinární ústavy a národní referenční laboratoře a referenční laboratoře,

c) fyzické a právnické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených tímto právním předpisem.

(4) Odbornou veterinární činnost mohou vykonávat také

a) vysoké školy veterinární, určuje-li tak jejich statut,

b) střední odborné školy veterinárního oboru, jde-li o součást jejich pedagogické činnosti

C) Odůvodnění navrhovaných změn: 

Považujeme za zásadní, aby byly stanoveny činnosti, které vzhledem ke svému vzdělání, výcviku, praxi a profesní zodpovědnosti může vykonávat výlučně soukromý veterinární lékař. V současnosti takové pravidlo chybí a v důsledku toho řada laických osob provádí veterinární zákroky bez jasně vymezeného minimálního vzdělání či praktického výcviku. Nelegální výkon bývá zpravidla umožněn nepřítomností jasného označení, které veterinární úkony jsou výhradně vymezeny pro soukromého veterinárního lékaře a které mohou být vykonávány jinými osobami získáním patřičné odborné způsobilosti. Nejasnosti v této oblasti umožňují transfer veterinárních zákroků laickým osobám a narušuje důvěru veřejnosti a spotřebitelů v ochranu zvířat, stejně jako v nezávadnost produktů živočišného původu.

b) pozměňovací návrh – umožnění postihu osob, vykonávajících odbornou veterinární činnost nelegálně

2. Změna § 60 navrhované předlohy veterinárního zákona:

A) Současné znění

Soukromí veterinární lékaři odborně způsobilí podle §59 a 59b vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost na základě osvědčení podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (32). (odkaz na zákon o KVL ČR)

B) Navrhovaná změna 

Soukromí veterinární lékaři odborně způsobilí podle §59 a 59b vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost jako členové Komory, a to na základě osvědčení podle zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky (32).

C) Odůvodnění návrhu změny:  

Ve veterinárním zákoně chybí ustanovení, které by jasně stanovilo, že vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost mohou pouze veterinární lékaři, kteří jsou členy Komory. Výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti osobami, které nejsou členy Komory tak v reálné situaci není dle stávající právní úpravy ani dle stávajícího znění novely veterinárního zákona pod kontrolou ani postižitelný, protože na tyto osoby se nevztahují disciplinární pravomoci Komory ani tyto osoby nemohou být sankcionovány ve správním řízení; přičemž orgány činné v trestním řízení zase vesměs odkazují na důkazní nouzi týkající se prokazování opakované činnosti nebo definované výše škody. 

Přitom nelegální vykonávání takové činnosti osobami bez oprávnění působí stále častější problémy v ochraně welfare a zdraví zvířat i v ochraně veřejného zdraví, a mělo by podléhat uložení sankce.  

Proto se navrhuje výslovná úprava uvedeného v novele Veterinárního zákona. 

1. § 71 odst. 1 písm. j navrhované předlohy veterinárního zákona:

A) Současné znění

§ 71

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

j) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků stanovených v § 39a odst. 2 nebo v § 42 odst. 2, 3 a 5 až 8

B) Navrhovaná změna 

§ 71

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

v § 39a odst. 2 nebo v § 42 odst. 2, 3 a 5 až 8, nebo v § 60

C) Odůvodnění navrhované změny: viz dále

1. § 72 odst. 1 písm. g navrhované předlohy veterinárního zákona (t. č. v PSP): 

A) Současné znění

§ 72

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

g) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41 odst. 1 až 4, § 42 odst. 3, 5 až 8, § 56b, § 64a odst. 2 a 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3,

B) Navrhovaná změna 

§ 72

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

g) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41 odst. 1 až 4, § 42 odst. 3, 5 až 8, § 56b, § 60, § 64a odst. 2 a 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3,

C) Odůvodnění návrhu změn v § 71 a § 72:

Doplněním těchto ustanovení se zajistí, že fyzická osoba podnikající i nepodnikající, která nenaplní již existující a další výše navrhované požadavky veterinárního zákona v § 60, bude moci být sankcionována již v přestupkovém nebo správním řízení.