Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva KVL ČR – Veterináři předávají petici: střet zájmů zvířatům neprospívá

Tisková zpráva KVL ČR – Veterináři předávají petici: střet zájmů zvířatům neprospívá

Kvě 2, 2017

Tisková zpráva Komory veterinárních lékařů ze dne 2. 5. 2017

Veterináři předávají petici: střet zájmů zvířatům neprospívá

Dne 3. května 2017 předávají zástupci soukromých veterinářů také Zemědělskému výboru Parlamentu petici s připomínkami k novele veterinárního zákona s tím, že oficiální cestou nebyly připomínky a návrhy veterinární obce nikterak zohledněny.

Podporují tak Komoru veterinárních lékařů České republiky, která připomínky k novele veterinárního zákona již opakovaně předala, ty však nebyly předkládajícím Ministerstvem zemědělství ani v nejmenší míře vzaty v potaz. Přitom již dne 23. března vydal premiér Bohuslav Sobotka na společném jednání profesních komor pokyn, aby byla tato problematika při nejbližší příležitosti řešena.

Jde vlastně již o druhou petici; tu první, s více než 6000 podpisy občanů obdrželi už v září roku 2016 poslanci Petičního i Zemědělského výboru parlamentu. Tato druhá, vypracovaná a podepsaná pouze veterinárními lékaři, je předávána právě nyní; v době projednávání návrhu novely veterinárního zákona.

Petice upozorňuje na závažná rizika, která by mohla hrozit po přijetí novely veterinárního zákona v předkládané podobě. Která to jsou?

Větší riziko nárůstu rezistencí vůči původcům onemocnění, ohrožení pohody zvířat (welfare), větší riziko přenosných onemocnění (mezi zvířaty navzájem i mezi zvířaty a lidmi).

Kdo by chtěl, aby přenosná onemocnění mohl diagnostikovat stájník po desetihodinovém kurzu?

Kdo by chtěl léčit průjem nebo angínu antibiotiky, která už nejsou účinná?

Kdo by chtěl vrtat zub či zavádět močový katetr od uklízečky (byť po desetihodinovém školení).

Jsou to příliš sugestivní otázky? Zdánlivě ano. Ale jde o rizika pozdní nebo špatné diagnostiky, rizika rezistence původců onemocnění a jde o týrání zvířat.

Komora veterinárních lékařů petiční aktivitu podporuje. Zejména nyní, kdy již proběhlo první čtení novely veterinárního zákona v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo zemědělství sice projevilo vůli dojít ke kompromisu, ale připomínky předložené Komorou ztroskotaly na partikulárních zájmech úředníků Státní veterinární správy.

Přílohou této zprávy je plné znění petice.

Josef Duben, PR KVL

Kontakt pro mediální vyjádření:

MVDr. Karel Daniel
Prezident KVL ČR
603 305 047
daniel.karel@gmail.com

Josef Duben
PR KVL ČR
602 172 954
dubenjsf@gmail.com


 

P E T I C E

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním,
adresovaná Úřadu vlády České republiky, ministru zemědělství a Poslanecké sněmovně PČR

My, níže podepsaní veterinární lékaři, prostřednictvím této petice žádáme v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, dle plánu legislativních prací vlády na rok 2015, který byl schválen usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014, aby:

 1. Bylo povolání veterinárního lékaře, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost, nadále povoláním svobodným, jehož výkon je kontrolován a regulován pouze samosprávnou stavovskou organizací, tedy Komorou veterinárních lékařů ČR, a Státní veterinární správou ČR.

  Tento princip by byl narušen v případě, kdyby byl v rámci pracovně právního vztahu veterinární lékař v závislé činnosti k fyzické osobě, která není členem Komory veterinárních lékařů ČR, nebo k právnické osobě, jejíž společníci a jednatelé nejsou členy Komory veterinárních lékařů ČR.

  Závislé postavení veterinárního lékaře by znamenalo přímé ohrožení nezávislosti jeho odborného úsudku, neboť by se dostal do konfliktu s nejlepším zájmem pacienta, ochranou veřejného zdraví a životního prostředí na straně jedné, a ekonomickými zájmy svého zaměstnavatele na straně druhé.

 2. Byla v připravované novele zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči explicitně deklarována nezávislost veterinárního lékaře vykonávajícího veterinární a léčebnou činnost na základě zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

  Nezávislost chápeme tak, že výše uvedená novela zákona neumožní, aby byl veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost v závislé činnosti (tedy zaměstnán) u fyzické osoby, která není členem Komory veterinárních lékařů ČR, nebo u právnické osoby, jejíž společníci a jednatelé nejsou členy Komory veterinárních lékařů ČR.

 3. Nebylo chovatelům zvířat umožněno prostřednictvím novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a prováděcích předpisů vykonávat odborné veterinární činnosti, které doposud mohl dle platné právní úpravy vykonávat pouze soukromý veterinární lékař nebo soukromý veterinární technik.

  Umožnění chovatelům zvířat provádět odborné veterinární činnosti na základě několikahodinových vzdělávacích seminářů považujeme za bezprecedentní devalvaci středního veterinárního školství, které pro stejné účely vychovává absolventy 4 roky a studium je ukončeno maturitou.

 4. Nebylo chovatelům zvířat umožněno svévolně používat a aplikovat veterinární léčivé přípravky, a to zvláště veterinární léčivé přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře.

  Zásadu, že léčbu zvířete řídí veterinární lékař, a chovatel léčiva aplikuje na základě doporučení veterinárního lékaře, považujeme za jedinou správnou.

  Všechny snahy o omezení nezávislosti veterinárního lékaře a rozvolnění pravidel používání veterinárních léčivých přípravků považujeme principiálně za špatné a ohrožující nejen zdraví zvířat, ale ohrožující i veřejné zdraví a životní prostředí.

Děkujeme. Dne 1. října 2015

Petiční výbor:

MVDr. Jaroslav Kučera, Běloruská 2, 625 00 Brno; MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava; MVDr. Petr Falta, Pod Kalvárií 1199, 547 01 Náchod; MVDr. Josef Polák, Sekaniny 1796, 708 00 Ostrava; MVDr. Luboš Kucharovič, Velký Beranov 297, 588 21.

PETICE veterinárních lékařů ze dne 1. října 2015 v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči dle plánu legislativních prací vlády na rok 2015 adresovaná Úřadu vlády ČR, Ministru zemědělství a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

MVDr. Jaroslav Kučera, Běloruská 2, 625 00 Brno; MVDr. Jan Nytra, Ukrajinská 1536, 708 00 Ostrava; MVDr. Petr Falta, Pod Kalvárií 1199, 547 01 Náchod; MVDr. Josef Polák, Sekaniny 1796, 708 00 Ostrava; MVDr. Luboš Kucharovič, Velký Beranov 297, 588 21.