Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Jak je to s koninou v ČR

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 14. 2. 2013

Jak je to s koninou v ČR

Jelikož se v souvislosti s nedeklarovaným koňským masem ve výrobcích v řadě zemí EU objevilo několik zavádějících informací, uvádíme následující.

Nemáme žádné informace, že by nějaké takovéto výrobky směřovaly do ČR, ani oficiální cestou ani od dovozců žádnou takovouto informaci nemáme. Přesto jsme odebrali v pěti místech určení vzorky hovězích hamburgerů z Polska, mletého masa z Polska, boloňských špaget z Belgie či masných výrobků z Rumunska, abychom se přesvědčili, že tomu tak doopravdy je.

Vyšetřování odebraných vzorků masa a výrobků probíhá tak, že se nejdřív musí prokázat přítomnost koňské DNA. Potvrdila-li by se, následoval by průkaz masa. Vyšetřování probíhá ve vlastních laboratořích ve Státních veterinárních ústavech.

Vzhledem k tomu, že se v médiích objevila informace, že se koně v ČR neporážejí, není zde žádná porážka, a mohl by spotřebitel nabýt dojmu, že je na trhu maso neznámého původu, uvádíme, že v ČR se koně běžně porážejí, i když to je malé množství. V roce 2012 bylo poraženo celkem 407 koní (rok 2011 – 432 koní), a to na 49 porážkách po celé ČR (rok 2011 – 55 porážek).

Kromě koňského masa tuzemského původu se na český trh obchoduje i maso z jiných států mimo ČR (např. Francie, Bulharsko, Belgie aj.). Veterinární dozor má informace o všech zásilkách potravin živočišného původu přicházejících do ČR ze zemí EU, předávání těchto informací se řídí nařízením vlády č. 125/2011.

A pokud jde o koně určené na porážku k lidské spotřebě, musí splňovat stejné podmínky zdravotní nezávadnosti jako všechna jatečná zvířata. Koním se pro jejich určitá specifika věnuje na jatkách velká pozornost a u každého koně jsou kontrolovány: Záznamy o léčbě zapsané v průkazu koně, který ho na jatka musí doprovázet (kůň bez průkazu nesmí být poražen); Informace o potravinovém řetězci; popřípadě jsou odebírány vzorky.

Koně, kterým byla podána léčiva, která nejsou povolena pro potravinová zvířata, jsou vyloučeni z potravního řetězce na základě záznamu v průkazu koně a neškodně odstraněni jako VŽP 1. kategorie.

Přehled porážených koní od roku 1989:

Tab.: Počty konfiskovaných koní na jatkách v roce 2010 – 2012:

rok celkem poraženo nepoživatelné
2010 328 23
2011 432 37
2012 407 20

Odběry vzorků v roce 2012:

V rámci monitoringu cizorodých látek bylo odebráno 47 vzorků ze 41 (sval, játra a ledviny) poražených koní na rezidua antibiotik, nesteroidních protizánětlivých léčiv, anthelmintik, hormonální látky a kontaminantů a byly zjištěny 3 nevyhovující výsledky (nadlimitní obsah kadmia v ledvinách a játrech a rtuti v ledvinách). A v rámci hygienického dozoru bylo odebráno 61 vzorků (sval, játra, ledviny) z 21 poražených koní – vše vyhovující.

Z uvedeného je zřejmé, že výrobky od českých zpracovatelů splňují podmínky zdravotní nezávadnosti a vše je dosledovatelné, jak vyplývá z veterinární legislativy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.