Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Státní veterinární správa se úspěšně představila na Národní výstavě hospodářských zvířat

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
E-mailová adresa: epodatelna@svscr.cz
Tel.: 227 010 142, 227 010 219
http://www.svscr.cz/

Tisková zpráva

Státní veterinární správa se úspěšně představila na Národní výstavě hospodářských zvířat

Praha 30. června 2015 – Státní veterinární správa (SVS) se poprvé úspěšně prezentovala na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky na Výstavišti v Brně. Na její stánek v pavilonu P přišlo od čtvrtka 25. června do neděle 28. června množství zájemců o veterinární problematiku. Zavítaly na něj postupně stovky lidí včetně ministra zemědělství Mariana Jurečky a prezidentů oborových komor. Podle pořadatelů se největší přehlídky hospodářských zvířat a živočišné produkce v ČR a dalších několika souvisejících, souběžně probíhajících výstav, zúčastnilo přes 50 000 lidí.

Na samostatném stánku SVS v pavilonu P byli po celou dobu výstavy přítomni experti z oblasti zdraví a pohody zvířat i veterinární hygieny. Ti zde zodpovídali otázky stovkám návštěvníků stánku. Jejich dotazy se nejčastěji týkaly aktuální nákazové situace v chovech hospodářských zvířat, časté otázky se rekrutovaly i z oblasti chovu “domácích mazlíčků”. Chovatelé hospodářských zvířat pak mnohdy sháněli informace o pravidlech pro prodej živočišných produktů přímo ze dvora. Činnost SVS představily návštěvníkům také na stánku dostupné plakáty a letáky. Zástupci odborné veřejnosti mohli v rámci expozice rovněž shlédnout prezentace na řadu témat z oblasti veterinárního dozoru.

Prvního dne výstavy se osobně zúčastnil ústřední ředitel SVS Milan Malena, který v průběhu dne na stánku SVS přivítal mnoho významných hostů. Svou návštěvou nás poctila delegace z Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Marianem Jurečkou. Expozici SVS rovněž navštívili zástupci Komory veterinárních lékařů, Agrární a Potravinářské komory ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, chovatelských svazů a dále poslanci, senátoři a další významní hosté.

“Prezentaci SVS na Národní výstavě, která se uskutečnila i díky podpoře Ministerstva zemědělství, považuji za úspěšnou. Zájem veřejnosti o veterinární oblast je vždy potěšující a proto bychom se zde rádi ukázali i v příštích letech,” uvedl Milan Malena.

SVS je organizací, která ze zákona mj. vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo zdravotně závadných potravin.

Nákazová situace u zvířat v České republice je dobrá. Potvrzují to mimo jiné mezinárodní statusy země prosté jednotlivých nákaz, které uděluje státům Evropská komise či Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (OIE). Již od roku 2004 plní ČR kritéria pro status země prosté vztekliny, tuberkulózy, brucelózy a leukózy skotu, brucelózy ovcí, moru koní, Aujeszkyho choroby prasat a slintavky a kulhavky. Příznivých výsledků lze dosahovat díky dobré spolupráci s chovateli i zpracovateli. Ale přispívají k nim i sami chovatelé ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři, bez nichž by se jen velmi těžko dařilo realizovat ozdravné programy, zdolávat nákazy a uskutečňovat všechna preventivní opatření.

Veterinární dozor je prováděn nejen v chovech, sledována je pochopitelně také zdravotní a nákazová situace u volně žijící zvěře. I v této oblasti poskytuje SVS zájemcům informace, zejména k aktuálním tématům, mezi něž patří africký mor prasat, Aujeszkyho choroba prasat či problematika parazitóz.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

Komora veterinárních lékařů České republiky