Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva SVS – Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: e.podatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

TISKOVÁ ZPRÁVA 30. 7. 2012

Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat

Na webových stránkách Státní veterinární správy je nyní dostupná publikace “Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2011”, ze které vyplývá, jaká je nákazová situace V ČR. Jsou zde uvedeny veškeré výsledky vyšetřování a monitoringu tak, jak stanoví Metodika kontroly zdraví zvířat.

Naše republika je uznána za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat – brucelózy skotu, tuberkulózy skotu, enzootické leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, Aujeszkyho choroby prasat a vztekliny, to však neznamená, že je Státní veterinární správa nečinná a jsme spokojeni sami se sebou.

I nadále se podílíme na ozdravování od nebezpečných nákaz a snížení prevalence původců nebezpečných nákaz, pokračuje Národní ozdravovací programu od infekční rhinotracheitidy skotu (IBR), Národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže, pokračuje monitoring BSE u skotu, klusavky u ovcí a koz, pokračuje vakcinační program a monitoring katarální horečky ovcí a monitoring aviární influenzy. BSE už nevnímáme jako aktuální roziko, ozdravovací program od IBR se chýlí ke konci a ani aviární influenza, zdá se, nehrozí.

Státní veterinární správa se pečlivě věnuje ochraně státního území před zavlečením aktuálně se vyskytujících nákaz v zemích EU nebo ve třetích zemích, jde zejména o slintavku a kulhavku, vzteklinu, katarální horečku ovcí, aviární influenzu, klasický mor prasat apod. Stále zdokonalujeme pohotovostní plány v případě podezření nebo výskytu nebezpečných nákaz, zajištujeme vzdělávání úředních veterinárních lékařů, soukromých veterinárních lékařů a chovatelské veřejnosti.

Zpráva informuje též o výsledcích kontrol biologické bezpečnosti v hospodářstvích zaměřené mj. na provádění povinných preventivních úkonů stanovených Metodikou kontroly zdraví zvířat. Jde zejména o zdravotní zkoušky prováděné ve vztahu k udržení statusu země prosté nákaz a k dodatečným garancím a vyšetření v rámci monitoringu a ozdravovacích programů. Součástí těchto kontrol jsou též administrativní kontroly pohotovostních plánů u chovatelů. V hospodářstvích jsou kontrolovány také dokumenty, které doprovázejí zvířata při jejich přesunech v rámci ČR a EU. Kontrolujeme též používání veterinárních léčivých přípravků v návaznosti na bezpečnost potravin. Je potřeba zmínit i kontroly u soukromých veterinárních lékařů, kteří provádějí úkony pro chovatele.

Lze jen zopakovat, že nákazová situace v ČR je příznivá, nicméně je třeba usilovat o udržení dosažených statusů a hledět do budoucnosti a umět počítat s případnými riziky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.