Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tisková zpráva – XVIII. sněm KVL ČR v Táboře

Tiskovou zprávu rozesílá: EURO P.R. s.r.o.
European Marketing & Media House, 533 53 Pardubice – Semtín
Tel./fax: 466 611 139, 777 100 388, e-mail: europr@europr.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA – XVIII. sněm KVL ČR v Táboře

V Táboře se uskutečnil XVIII. sněm Komory veterinárních lékařů ČR

Zástupci Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) se dnes sešli v hotelu Dvořák v historickém centru města Tábora na již osmnáctém sněmu. Svou účastí a projevy obohatili setkání, mimo jiných, Dr. Tjeerd Jorna – prezident Světové veterinární asociace (WVA), Vladimír Večerek – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nebo Milan Malena – ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR.

Ve zprávě o činnosti se prezident KVL ČR Karel Daniel zaměřil na obecnější zhodnocení fungování komory: “Počet členů KVL ČR plynule narůstá, v současné době přesáhl tři tisíce veterinárních lékařů. Prostředí pro výkon veterinární profese se v České republice v posledních letech poměrně mění. Dochází k postupné feminizaci našeho povolání, a rovněž k divergenci profesních skupin, zejména veterinárních lékařů domácích zvířat a faremních veterinárních lékařů. Změny jsou patrné i v mentalitě a návycích zákazníků veterinárních lékařů. Veterinární lékaři domácích zvířat jsou stále častěji nuceni k náročnějším medicínským postupům vedoucím až k humanizaci zvířecích pacientů. Faremní veterinární lékaři zaznamenávají přístup zcela opačný. Úlohou komory do budoucna je i nadále obhajoba zásad svobodného výkonu veterinární profese.” Prezident v této souvislosti upozornil na nutnost pokračování v nastoleném trendu rychlé, funkční a kvalitní výměny informací v rámci KVL ČR a dalšího zintenzivnění komunikace směrem k laické veřejnosti. Tyto požadavky ještě více zvýrazňuje skutečnost, že Česká republika bude hostit Světový veterinární kongres v roce 2013. “Pořadatelství světového setkání veterinárních lékařů je pro nás obrovským úspěchem a zároveň ohromným závazkem na příští roky naší práce. Je nutné vše připravit v organizační a technické rovině, zajistit odborný a doprovodný program a mnoho další záležitostí. Věřím, že společným úsilím zvládneme naplnit očekávání, která s touto prestižní událostí budou jak v tuzemsku tak v cizině,” uzavřel Karel Daniel.

Vystoupení čestných hostů sněmu zahájil prezident WVA Dr. Tjeerd Jorna. “Nejdůležitější rolí Světové veterinární asociace na globální úrovni v současnosti je prosazování zásady “jeden svět – jedna medicína – jedno zdraví”. Svou členskou základnou patří WVA k menším profesním sdružením, o to podstatnější je, abychom pracovali na sjednocení našich potřeb a zájmů a následně naše požadavky a doporučení komunikovaly společným jazykem,” prohlásil prezident. Světová veterinární asociace byla založena v roce 1863 a jubileum – 150. výročí – své činnosti bude slavit v rámci Světového veterinárního kongresu, který bude v roce 2013 hostit Praha,” dodal. Dr. Tjeerd Jorna také zdůraznil postavení veterinárního lékaře, které by mělo být celosvětově totožné, tj. v těžišti pomyslného trojúhelníku, v jehož rozích jsou zvířata – majitelé zvířat a lidská společnost.

 

A v této pozici je nutné kombinovat vzdělání, profesní etiku a dovednosti získané praxí, aby práce veterinárních lékařů měla patřičnou kvalitu a odpovídající úroveň kdekoliv v současném světě. “K zdárnému naplnění naší zásady “jeden svět – jedna medicína – jedno zdraví” je nezbytná úzká spolupráce veterinárních a humánních lékařů. To je pro nás výzva číslo jedna v příštích letech. Naším příspěvkem k této kooperaci je globální podpora veterinárního vzdělávání a naší snahou pak pokračující začleňování dalších veterinárních sdružení do WVA,” doplnil.

Vladimír Večerek, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, navázal na slova prezidenta Světové veterinární asociace: “Především výzkum a akademické vzdělávání je, dle mnoha ukazatelů, u nás na vysoké úrovni. Řadíme se do první třetiny veterinárních veřejných vysokých škol v Evropě. Ve spolupráci s KVL ČR jsme se v posledním období zaměřili na dvě oblasti, jednak na posilování praxe našich studentů v ordinacích veterinárních lékařů, a též na nové definování požadavků na dovednosti absolventa, které by měl mít v den, kdy začne vykonávat práci veterinárního lékaře.”

Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Milan Malena hovořil o úspěších, které se podařilo vyjednat zástupcům České republiky během předsednictví Radě EU z pohledu veterinárního lékařství: “Dokladem nejvýraznějším je schválení Univerzální deklarace welfare zvířat Evropským parlamentem. Další řadu “veterinárních” dokumentů se podařilo postoupit schvalovacím procesem na úroveň Rady ministrů nebo hlasování v Evropském parlamentu.”

XVIII. sněm KVL ČR měl na programu především korespondenční volby do orgánů komory. Na základě návrhů a hlasování je zvoleno nové představenstvo komory, které následně zvolí prezidenta KVL ČR na příští dva roky. Diskuze účastníků sněmu se vedla nad legitimitou tohoto typu voleb a možností změnit do budoucna tento princip. Hlasováním sněmu byly výsledky korespondenčních voleb do orgánů komory schváleny. “Demokratický princip je založen na otevřeném hlasování členů KVL ČR, většinovém rozhodnutí a schválení sněmem,” uvedl dosavadní prezident Karel Daniel.

Sněmem byla taktéž schválena volba revizní komise a čestné rady komory.

Dalším procedurálním bodem sněmu bylo schválení rozpočtu KVL ČR na rok 2010.

Celý průběh sněmu bylo možné sledovat v on-line přenosu na webových stránkách Komory veterinárních lékařů České republiky.