Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tlumení salmonel v chovech drůbeže

Tlumení salmonel v chovech drůbeže

Od 1. 1. 2007 zahájí Česká republika národní programy pro tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech a v chovech nosnic produkujících konzumní vejce.

Tlumení salmonel v reprodukčních hejnech bylo v ČR prováděno v souladu se směrnicí Rady 92/117/EHS a výsledky byly použity jako základ pro shromažďování příslušných údajů o výskytu v členských státech. V roce 2004 byly tyto informace shromažďovány ve všech členských státech z reprodukčních chovů. V České republice byla v reprodukčních hejnech v roce 2004 zjištěná prevalence výskytu salmonel 3,7 %, což lze považovat za průměr v rámci EU. Evropský průměr byl 5,1% a například Rakousko 3,9%, Německo 2,8%, Dánsko 3,6%, Francie 4,8%, Polsko 6,3%, Slovensko 2,4%.

Na základě těchto informací bylo nařízením Komise 1003/2005 (ES) stanoven cíl v reprodukčních hejnech. Cílem Společenství zaměřeným na snížení výskytu Salmonella enteritidis, Salmonella hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium a Salmonella virchow v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus je snížení maximálního procenta reprodukčních hejn dospělé drůbeže tvořených nejméně 250 ptáky, která zůstávají pozitivní, na 1 % nebo méně do 31. prosince 2009. Na základě tohoto cíle SVS vypracovala národní program pro tlumení salmonel v reprodukčních chovech, který byl schválen Komisí a tento program bude v platnosti od 1. 1. 2007.

V chovech nosnic byla nákazová situace zjišťována pomocí základní studie v chovech nosnic s produkcí konzumních vajec. V rámci této studie byly ve všech registrovaných hospodářstvích odebrány vzorky trusu a prachu. Z každého hospodářství bylo vyšetřeno jedno hejno a bylo odebráno 7 vzorků. Vzorky byly odebírány co nejblíže k datu vyskladnění, nejdříve však 90 dní před vyskladněním. Celkem bylo vyšetřeno 70 hospodářství a bylo odebráno 490 vzorků. Z toho 350 směsných vzorků trusu a 140 vzorků prachu. Ze 70 hospodářství bylo na Salmonela spp. pozitivních 67,1% a na sérotypy Enteritidis a Typhimurium bylo pozitivních 62,5% hospodářství, což je nejvyšší prevalence v rámci EU.

Nepříznivý výsledek studie je důvodem, proč české ministerstvo zemědělství rozhodlo uspíšit národní program o jeden rok a zahájit jej od 1. 1. 2007. Dohodlo se na tom se Státní veterinární správou ČR i Českomoravskou drůbežářskou unií zastupující chovatele. Ostatně i Evropská komise vybídla členské státy s vyšším výskytem salmonel v chovech nosnic, aby ještě před spuštěním povinného národního programu v roce 2008 přikročily k účinným preventivním krokům. Česká republika tak od 1. ledna 2007 spustí s ročním předstihem národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, který zpracovala Státní veterinární správa ČR. Národní program pro tlumení salmonel v chovech nosnic bude zaměřen především na sledování výskytu salmonel v prostředí, na provádění sanitačních a zoohygienických opatření, zajištění nezávadného krmiva a dodržování zásad správné chovatelské praxe. Dalším nezbytným opatřením, které by mělo přispět k výraznému snížení výskytu salmonel v prostředí našich chovů, je vakcinace nosnic.

Oba programy a všechny další potřebné informace o těchto programech, včetně informací o vakcinaci a odběrech vzorků jsou zveřejněny na webových stránkách SVS ČR: http://www.svscr.cz v sekci zdraví zvířat.

MVDr. Petr Šatrán Ph.D.,
SVS ČR Praha