Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Třicátá léta brněnského vysokého učení veterinárního

  Z historie

Profesor Antonín Holub

Z kroniky profesora MVDr. Dr. tech. h. c. in m. TomášeVacka

Dokončení z minulého čísla Zvěrokruhu (12/2010)

… profesor Tomáš Vacek

 

O vysokém veterinárním učení v Brně bylo napsáno mnohé. Jeho historie byla opakovaně zpracovávána i souborně. Poprve se tak stalo koncem šedesátých let minulého století (Novotný a Böhm, 1968). Péčí redaktorů se objevila na fakta bohatá kniha, které popisovala prvních pět desítek let života školy ve čtivých větách. Mělť tehdejší děkan, prof. Novotný, který její vydání inicioval, dar jazyka. Kapitoly, do nichž autorsky zasahoval, způvabňoval. Velmi pilně s ním tehdy spolupracoval doc. Böhm, ale i další autoři, kteří přispěli statěmi o oborech brněnského veterinárního kurikula, za něž nesli jako pedagogové odpovědnost. Dílo připravované v atmosféře pražského jara, korektně zmiňovalo též události, které byly i prohrami, a ke slávě školy nepřispěly. Neváhalo se ani připomenout události skandální a nízké. Nebyly však zřetelně personifi kovány.

Další monografi e, jak k 75 letům vysokého učení veterinárního v Brně (z roku 1993), tak kniha ze sympozia k dvěma stům letům veterinární výuky a činnosti v našich zemích (z roku 1985) či dílo „90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“ (Večerek, 2008), se údobí třicátých let dotýkají buď jen letmo, nebo jej zcela opomíjejí. Jsou to laudaciones, díla oslavná nebo popisná, někdy připomínající schematismy habsburského mocnářství.

Neutěšené personální poměry na škole v době před nacistickou okupací však byly veřejným tajemstvím. Mluvilo se o nich nejen mezi studenty, ale i ve veřejnosti, a to nejen veterinární. Občas byly komentovány v denním tisku.

Dílčí pozornost jim věnoval v devadesátých letech minulého století prof. Kábrt (1990). Zvlášť často zmiňoval prof. Kučeru, a to v souvislosti s jeho pokusy o převzetí vedení zootechnického ústavu (profesorský sbor s tím vyslovil nespokojenost). Připomínal i jeho déle trvající spory s prof. Hrůzou, prof. Bečkou a prof. Šulcem, nedobré pracovní a kompetenční vztahy mezi prof. Bečkou a prof. Lenfeldem, o napjatý poměr mezi prof. Mackem a prof. Kloboukem, o jehož důvodech, jak uvedl, mnoho nevěděl. Neopomněl ani zevně se příliš neprojevující jakési „ozbrojené příměří“ prof. Pardubského s prof. F. Králem a s prof. Hanslianem. Jmenování prof. Kučery vedením zootechnického ústavu na brněnské Vysoké škole zemědělské po prof. Taufrovi, kde byl údajně přijat s nedůvěrou, bylo pro Kábrta překvapením. Své informace o atmosféře na naší škole uzavřel sdělením, že tam nevraživosti mezi profesory sice existovaly, ale že nebyly tak časté jako na jiných vysokých školách. Z běžného života školy se dle něho vymykala jen studentská stávka proti prof. Pardubskému a nedůstojná aféra mezi prof. Kučerou a prof. Šulcem soudně projednávaná jako urážka na cti. Prof. Kábrt po šedesáti letech problémy života školy ve třicátých letech nedoceňoval, zlehčoval je, u jiných přehlédl, že nešlo o spory osobní, nýbrž vědecké.

Tyto střety mezi členy profesorského sboru však dalekosáhlé důsledky měly. Dokládá to i memorandum Komory veterinárních lékařů bezprostředně po osvobození, v roce 1945, byť snad až příliš decentní a opatrnické (Kunstýř, 1945).

V době tíživé hospodářské krize, nedostatku fi nančních prostředků, v době, kdy profesorský sbor školy nejevil vůli a posléze ani schopnost problémy řešit a čelit jim na odpovídající úrovni. Do doby mnichovského diktátu, do nacistické okupace, vstupovalo vedení školy rozložené. Události těžce dolehly též přímo na fyziologický ústav. Vacek byl 24. září 1938, stejně jako oba jeho asistenti, Jan Vlček a Karel Rychlý, ale i pomocný zřízenec František Hoff mann, mobilizován. Vacek se na ústav sice 22. října vrátil, ale asistenti byli demobilizováni až v prosinci. Přednášky začaly opožděně. Navíc, jak Vacek zaznamenal, demonstrátor fyziologického ústavu, polský žid Fischgrunt, byl nucen Brno opustit.

Z běžného života školy se dle něho vymykala jen studentská stávka proti prof. Pardubskému

Idea, z níž se masarykovská republika zrodila a vyrůstala, byla mnichovskou dohodou popřena. Po rozbití Československa začal být životně ohrožována i český národ. Vackův šťastně harmonický svět styků s kroužkem osvícených lidí se zhroutil. Dějinná katastrofa jej postavila před palčivou otázku. Jak této zlovolné moci násilí a cynizmu čelit? Jako odpůrce nacistického diktátu se mohl stát buď součástí mlčící většiny, čekající, až se bouře násilí přežene, nebo přejít k činům. Zákony však žádnou podobu odporu nepřipouštěly. I pouhé projevy nesouhlasu byly kriminálním činem. Přesto se Vacek rozhodl pro aktivní rezistenci. Překročil hranice intelektuálního disentu. Jako intelektuál připravený zradou o liberální iluze nebyl s to se smiřovat s kompromisnictvím a konformismem. Svou vlastní odpovědnost, a to i za osudy své alma mater, zveličoval až absolutizoval. Dal se cestou, která později našla výraz v existencionalistickém literárním díle Camuse a Sartra.

První Vackův střet s okupační mocí následoval záhy. V roce 1939 to byl polistopadový boj o Jana Vlčka (Holub, 1994, 2009). Fyziologický ústav totiž patřil do skupiny pracovišť školy, která byla likvidována úplně. Od 9. 2. 1940 do jeho prostorů bývalí zaměstnanci vstupovat nesměli. Počaly sloužit jiným účelům a technické vybavení ústavu bylo rozmetáno. Některá zařízení školy však v provozu zůstala. Proto se bývalý asistent fyziologického ústavu, Vlček, pokoušel přejít na dosud fungující buiatrickou kliniku, vedenou prof. Kloboukem. Komisařský správce školy, bývalý asistent prof. Pardubského, člen NSDAP, vládní rada doc. MVDr. Srnetz, který se s Vackem i Vlčkem dobře znal (Vacek s ním v druhé polovině třicátých let publikoval práce o řízení dýchání, činnosti srdeční a krevního tlaku u koně (Holub, 1994, 2006) a nedávno jej pro zemědělské oddělení pražské německé techniky v Libverdě z fyziologie habilitoval. Po Vackově intervenci u doc. Srnetze, po překotné písemné administrativní smršti mezi klinikou, rektorem školy, MŠaNO, které svůj předchozí souhlas s přeřazením Vlčka odvolalo, došlo mezi rektorem Pardubským a prof. Vackem, jak Vlček později též dosvědčil, k osobnímu jednání a výstupu. Marně. Vlček na klinice zůstat nesměl.

Následovaly další, fatální události. Osud vlídného, tolerantního Vacka ve třicátých letech předvídavě, až věštecky, znepokojeného děním na škole tragicky vyvrcholil. Teprve dvaačtyřicetiletý vědec, učitel, obětavý, vstřícný, ale i kritický organizátor Vacek, byl z bouřlivě rostoucí a osudově postižené české veterinární obce nacisty násilně vyrván. Zanechal nám však svědectví.

Tyto střety mezi členy profesorského sboru však dalekosáhlé důsledky měly.

Kroniku, a to především, o proměnách našeho prvního institucionalizovaného zvěrolékařského intelektuálního centra, československé vysoké školy veterinární. Pojednává v ní i o údobí třicátých let, jehož studiu se zatím nedostalo příliš velké pozornosti. S disponovatelnými prameny (Novotný a Böhm, 1968, Kábrt, 1990) v rozporu není. Především traktuje činy, záměry i tužby, ušlechtilé i jiné, tehdejších protagonistů, brněnské zvěrolékařské školy. Není jen popisem časového sledu událostí, proměn komplikovaných až výbušných vztahů mezi členy profesorského sboru školy, ale znale je vysvětluje, zmiňuje jejich příčiny, uvádí je do širších souvislostí tehdejšího veřejného života. Kronika je i výstražným varováním před důsledky narůstajících krizových jevů v životě školy které se krutě, nejen do statků, ale i hrdel, začaly naplňovat v době nacistické okupace, ale komplikovaly též poválečnou obnovu života našeho jediného vysokého veterinárního učiliště, ale i novodobý rozvoj českých i slovenských veterinárních věd.

Zkráceně předneseno 12. května 2010 na pracovní schůzi klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno.

Použitá literatura:

Anon: Čas .Čs. Vet. 4, 1946a: 543

Anon: Prof. Dr. Tomáš Vacek. Čas. Čs. Vet .4, 1946b: 7

Čípek F.: Vzpomínka na učitele prof. T. Vacka. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 27-28

Dobeš M.: In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 33

Doubek J., Matalová E., Červený Č.: Prof. MVDr. et RTDr. in m. Tomáš Vacek – rytíř zvěrolékařského stavu. Zvěrokruh No 12, 2009. 14–18

Dyk V.: Vzpomínky na prof. T. Vacka – vědce a pedagoga. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 28–29

Filka J.: Vychovával osobním příkladem. Týdeník Klatovska 3. 9. 1992: 6

Filka J.: Vzedmutí. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994

Filka J., Šindlář J.: Zahraniční kontakty prof. Dr. Tomáše Vacka. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 14–17

Hník K.: Vzpomínky na Tomáše Vacka v letech 1919 až 1923. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 29

Holub A.: Fyziologie hospodářských zvířat a živočišná výroba. Čs Fysiol 9, 1960a: 585–588

Holub A.: Vývoj vědeckovýzkumné činnosti na veterinární fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně od osvobození v roce 1945. – II. Fyziologie. Sb VŠZ Brno B (29), 1960b: 461–463

Holub A.: Fyziologie. In: 50 let vysokého veterinárního učení v Brně. Brno 1968. s. 136–143

Holub A.: Babákovo dílo a současná fysiologie. Čs fysiol 22, 1973: 501–504

Holub A.: Doc. MVDr. Ing. Jan Vlček, CSc. – život a dílo. Vet Med Praha 39, 1994: 625–630

Holub A.: Brněnská veterinární fyziologie ve dvacátém století. Seznam publikací. Brno 2006. 116 s.

Holub A.: Brněnská veterinární fyziologie 2001 až 2007. Seznam publikací. Brno 2009a. 23 s.

Holub A.: Doc. MVDr. Ing. Jan Vlček, CSC. (*23. 1. 1909 – † 14. 10. 1986). Veterinářství 59, 2009b: 70

Holub A., Lebeda M.: K současným úkolům a perspektivám teorie a praxe ve fyziologii hospodářských zvířat. Sb ČSAZV Vet Med 6(34), 1961: 197–200

Chládek V.: O veterinárním školství. Čas. Čs. Vet. 2, 1947: 153–160

Jež E.: Vzpomínky na prof. dr. Tomáše Vacka. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 30–31

Kábrt J.: Vzpomínky na Tomáše Vacka v prvních letech nově založené Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 31–32

Kábrt J.: Kronika Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a zvěrolékařství z let 1929–1939. Brno 1990. s. 128

Kolda J.: Prof.Dr. Tomáš Vacek, vysokoškolský učitel a ušlechtilý člověk. Čas. Čs. Vet. 1, 1946a: 61–66

Kolda J.: Vzpomínka na prof. MVDr. Tomáše Vacka. Věst ČSAZ 20, 1946b: 305–306

Kolda J.: Seznam publikací Tomáše Vacka. přetisk z: Prof. Dr. Tomáš Vacek, vysokoškolský učitel a ušlechtilý člověk. Čas. čs. Vet. 1946: 61–66. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 11–12

Konrád J.: Lidský a vědecký odkaz T. Vacka s odstupem 50 let. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 11–12

Kunstýř J.: Memorandum Zvěrolékařské komory pro ČSR ve věci veterinárního školství. Věst. čes. veterinářů 14, 1945: 6–7

Labík K.: Vzpomínky na prof. T. Vacka v r. 1939. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 32–33

Mazáč L.: In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 34

Mojžíš F.: In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 34

Novotný E., Böhm R.: Vysoká škola zvěrolékařská v období 1919–1939. Studijní a zkušební řády a jejich reformy. In: 50 let vysokého učení veterinárního v Brně. Brno 1968. s. 45–62

Píša A., Vlček J.: K patnáctému výročí úmrtí prof. MVDr. RTDr. h. c. in m. Tomáše Vacka. Sb VŠZL 5, 1957: 311–317

Pleva V.: In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 34

Šindlář J., Filka J.: Úvod. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994. s. 7–9

Vacek L., Filka J., Šindlář J.: Tomáš Vacek (1899–1942). Čs Fyziol 41, 1992: 53–55

Vacek L., Filka J., Šindlář J.: Tomáš Vacek (1899–1942), žák fysiologa Edwarda Babáka (1873–1926). In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994a. s. 18–20

Vacek L., Šindlář J., Filka J.: Život pana profesora MVDr. Tomáše Vacka. In: Prof. MVDr. et RTDr. h. c. in m. Tomáš Vacek. Brno 1994b. s. 12–14

Večerek V.: 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Brno 2008. 407 s.

Zatloukalová E.: Jak ve městě žili profesoři Vysoké školy zvěrolékařské. Vita Universitatis No 3, 2010: 29–31

75 let vysokého veterinárního učení v Brně. Druhý pamětní sborník. Brno 1993. 453 s.

200 let výuky veterinárního lékařství a veterinární činnosti v našich zemích. Acta Vet Brno 54, 1985. 190 s.