Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Třicátá léta brněnského vysokého učení veterinárního

  Z HISTORIE

Antonín Holub

Z kroniky profesora MVDr. Dr. tech. h. c. in m. Tomáše Vacka

… Zachycená minulost: Zasedání Zvěro lékařské komory r. 1931

 

O profesoru Vackovi byly napsány četné osobní vzpomínky, paměti a laudationes (Anon 1946ab, Kolda 1946ab, 1994, Chládek 1947, Píša a Vlček 1957, Holub 1960ab, 1968, 1973, 1994, 2006, 2009, Holub a Lebeda 1961, Filka 1992, Vacek et al. 1992, 1994, Čípek 1994, Dobeš 1994, Dyk 1994, Filka 1994, Filka a Šindlář 1994, Hník 1994, Jež 1994, Kábrt 1994, Kolda 1994, Konrád 1994, Labík 1994, Mazáč 1994, Mojžíš 1994, Pleva 1994, Šindlář a Filka 1994, Vacek et al. 1994ab, Doubek et al. 2009, Zatloukalová 2010). Byl zobrazován nejen jako badatel, učitel, organizátor, jako přední osobnost naši veterinární medicíny, ale také jako muž vysokých morálních kvalit, jako ušlechtilý člověk. V článku o veterinárním školství připsaném Vackově památce byl výstižně zobrazen jako osobnost obdařená takovým osobním kouzlem, že z každého, kdo s ním přišel do styku, činil lepšího člověka Chládek, 1947). Bylť vskutku „krásný člověk“.

Vackova akademická dráha nebyla dlouhá. Zahájil ji během studia, v květnu 1920, kdy nastoupil do fyziologického ústavu brněnské vysoké školy zvěrolékařské jako demonstrátor. Záhy, v roce 1922, se v tisku objevily jeho vědecké prvotiny.

Brzy po té vedl jako asistent praktická cvičení posluchačů nejen na zvěrolékařské škole, ale i na lékařské fakultě brněnské univerzity. Zakrátko na to, po nenadálé smrti prof. Edwarda Babáka, mu byla na zvěrolékařském učení svěřena odpovědnost za veterinární fyziologii. Začal vést fyziologický ústav. V roce 1925 se stal docentem, v roce 1931 profesorem mimořádným a v roce 1936 řádným. Jeho akademické působení bylo brutálně ukončeno v listopadu 1939. Koncem roku 1941 byl zatčen a v září následujícího roku krutým likvidačním režimem v koncentračním táboře umučen.

již ve dvacátých letech obohatil brněnské veterinární kurikulum přednáškami z psychologie zvířat


Vackovo nedlouhé badatelské
působení bylo nadobyčej plodné. Zveřejnil 182 sdělení (Holub, 2006). Byly to původní práce experimentální, odborné i popularizační nejen ze srovnávací fyziologie, ale i z dalších oblastní veterinární medicíny a života naší zvěrolékařské obce. O vědeckých hodnotách a životnosti Vackových vědeckých prací svědčí i to, že se staly součástí světového tezauru vědy. K 28. 2. 2007 bylo ve Web of Science zachyceno 61 citací jeho dvaceti čtyř vědeckých prací (nejčastěji, 28krát, je citována jedna z jeho experimentálních prací, která vznikla během jeho druhého studijního pobytu v Londýně v polovině třicátých let). Publikoval v češtině, francouzštině, angličtině. V posledních letech života, za války, překládal i z němčiny.

I svých pedagogických povinností se Vacek zhostil nadmíru uspokojivě. Jeho přednášky byly oblíbené. Studentům a české veterinární obci stačil dát i rozsáhlou učebnici veterinární fyziologie. Navíc již ve dvacátých letech obohatil brněnské veterinární kurikulum přednáškami z psychologie zvířat a v roce 1931 převzal po zesnulém prof. Ševčíkovi i obor dějin zvěrolékařství. V polovině třicátých let pak byl dokonce nucen po zesnulém prof. Dohnalovi přednášet fyziologii hospodářských zvířat na brněnském vysokém učení zemědělském.

Po osvobození byl Vacek pietně uctěn. Z podnětu Ústřední jednoty československých veterinářů a na návrh profesorského sboru Vysoké školy veterinární schválil ministr školství a osvěty (výnosem čj. A 149, 46 V, 2 z 15. srpna 1946), aby fyziologický ústav Vysoké školy veterinární nesl na věčnou paměť jméno profesora Dr. Tomáše Vacka a aby zevním výrazem této pocty byla pamětní deska umístěná na vhodném místě. Dále byl na jeho počest zřízen pro studenty Vysoké školy veterinární a pro veterináře i fond na podporu vědecké práce v oboru Vackovy činnosti (Anon 1946a).

Vacek však nebyl jen vědcem, obohacujícím poklad poznání živočišné fyziologie, u studentů uznávaným, náročným a spravedlivým učitelem či efektivním organizátorem československého veterinárního života (se zápalem pracoval jako předseda Mladé generace veterinářů a jako odpovědný předseda Ústřední jednoty československých veterinářů), ale i bystrým a na výsost objektivním pozorovatelem přediva událostí na své alma mater. O jejím životě nám zanechal pozoruhodné svědectví.

V roce 1932 začal totiž psát kroniku fyziologického ústavu. Vrátil se v ní zpět, do doby založení ústavu v roce 1919. V jednotlivých letech postupoval stejně. Nejdříve zmínil důležité události ve veřejném životě a charakterizoval dění na škole. Pak se rozepsal o tom, jak se ve fyziologickém ústavu vědecky pracovalo a jak se učilo. Kronika končí rokem 1938.

Poměry na škole byly stále velmi rozjitřené, na čemž měl hlavní podíl rektor R. Dostál

Uvedl ji slovy:
Kniha tato je věnována dějinám Fysiologického ústavu vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Nechť jsou v ní zaznamenány všechny významné události a všechny údaje, které by mohly podati obraz vývoje a činnosti tohoto ústavu po stránce učitelské a vědecké.

Zakládám tyto dějiny snad trochu opožděně. Přesto však všechny význačné události, které by mohly přispěti k charakteristice vývoje Fysiologického ústavu, budou zde zachyceny. Neboť byl jsem u kolébky tohoto ústavu, prožil s ním jeho dětský věk a pomáhal jej budovati v jeho, ne-li trvalém, tedy jistě dlouhodobém umístění.

Nechť veškerá činnost Fysiologického ústavu, jeho přednostů a ostatních jeho členů slouží k povznesení české vědy a ke cti našeho národa. V Brně dne 6. ledna 1932.

V posledních devíti letech, od roku 1930, se v kronice začaly opakovaně, rok co rok, objevovat záznamy o událostech, které Vacka znepokojovaly. V jednotlivých letech o nich zaznamenal následující:

Rok 1930 a další byl pro vývoj celé Vysoké školy zvěrolékařské nepříznivý. Vnitřní poměry byly rozrušeny spory v profesorském sboru, které skončily v nemilých veřejných soudních sporech. Jednotlivé spory nebyly však vlastní příčinou tohoto neklidu, nýbrž byly jen výsledkem základních nedorozumění v profesorském sboru. Nelze nyní, kdy tyto spory trvají, pronášeti objektivní soud o těchto poměrech, postačí snad, když zde bude zachycena příčina všech těchto neklidných zjevů. Po smrti Babákově a po odchodu Völkrově, v době, kdy pomalu utichala první bouře na naši škole (spor Pardubského se studenty) chápali se vedení školy stávající rektoři, a to J. Bečka a K. Šulc. Směr jejich vedení školy byl jednostranný, neprozíravý a často velmi osobní. Reakcí na to bylo semknutí řady tvořené zvěrolékařskými členy sboru (Ševčík, Lenfeld, Hanslian). Jejich odpor však neměl úspěchu, neboť vedení školy mělo v rukou většinu a moc, a někteří zvěrolékařští členové sboru byli ve svých názorech a ve svém jednání nejistí (Král, Klobouk, Hrůza). Teprve noví členové sboru, kteří se připojili ke stanovisku zvěrolékařských členů sboru, přinesli těmto posilu, většinu. Nastal boj o vedení školy, o mocenské postavení, který vyvrcholil v nechutných sporech osobních. Tímto neklidem trpěl ovšem celý vývoj Vys. šk. zvěrolékařské a trpěly tím i práce členů sboru. Práce ve F. ú. byly rušeny celkem málo, neboť Vacek nebyl sám v těchto sporech zúčastněn.

Poměry školní budily dojem latentní choroby

V roce 1931 nebylo pozoruhodných změn. Poměry na škole byly stále velmi rozjitřené, na čemž měl hlavní podíl rektor R. Dostál svou neschopností ve vedení schůzí prof. sboru a svým osobním zaujetím k některým členům sboru. Vývoj školy byl však ztěžován i celkovou hospodářskou situací státu. Bylo nutno velmi šetřiti, zvlášt, když koncem roku dostavila se hospodářská krize.

Rok 1932 nebyl zvláště příznivým pro vývoj ústavu a celé školy. Trapné poměry ve sboru vyvrcholily v několika soudních sporech, jichž ukončení se vleče téměř po několik let. Také disciplinární komise obírá se více žalobami. V základě jde o boj o mocenské postavení na škole, které dosud po mnoha let bylo v rukou skupiny, která nemohla porozuměti potřebám a požadavkům zvěrolékařských členů sboru. Nyní, když rektorství přejde do řad zvěrolékařů, přechází také k těmto většina ve sboru, a dochází tak ke srážkám, jejichž příčiny jsou zdánlivě malicherné (spor o klobouk a j.). Rektor R. Dostál svou zaujatostí a slabostí místo aby mírnil tyto třenice, je zcela v rukou svých přátel (K. Šulc, J. Bečka), kteří neodpovědně vedou jej k zásahům, které poměry jen zhoršují. Bohudík nový rektor z řad zvěrolékařských zamezí alespoň dalšímu vzrůstu tomuto neklidu.

Tento neklid na škole nepřispívá ovšem ke zdárné práci na všech ústavech. K tomu ještě těžké hospodářské a fi nanční poměry celého státu zračily se i v hospodářství školy. Mimořádné dotace nebyly více povolovány, řádná dotace byla vyplácena opožděně a poslední kvartál přišel až počátkem roku 1933.

… profesor MVDr. Tomáš Vacek

 

Rok 1933 byl pro vývoj školy velmi nepříznivý. Celkově špatná situace s hlediska hospodářského a fi nančního zračila se ovšem i ve vývoji školy. Dotace ústavů a klinik byly velmi sníženy, průměrně asi o 40 %, rovněž nebylo pokračováno ve výstavbě školy. Anatomické budovy byly zařizovány, ale musely mnoho ze svého zařizovacího programu slevit. Na ústavy jak takž zařízené ovšem vůbec nedošlo.

Poměry v profesorském sboru byly poněkud klidnější, dík novému rozvážnějšímu rektorovi, prof. Dru A. Hanslianovi. Soudní spory některé (Hykeš-Šulc) skončily se smírem a odvoláním jiné (Kučera, Šulc, Bečka, Lenfeld) zůstávají nevyřizovány, prý na pokyn ministerstva š. a n. o. Také disciplinární komise nic nevyřídila, a tak zůstává mnoho nevyřízeno a zdánlivě urovnáno.

Nepříznivé poměry z r. 1933 zhoršily se v tomto roku (1934) ještě víc. Dotace byly znovu sníženy, a tak práce ústavní musely být ještě víc omezeny. Ve vývoji školy se celkem nic nezměnilo. Do pense odešel prof. Dr. E Sekera a ústav zoologický a parasitologický byl přeměněn na Ústav pro všeobecnou biologii a parasitologii, jehož přednostou se stal prof. Dr. O. V. Hykeš, někdejší asistent Fysiologického ústavu. Na Vysokou školu zemědělskou přešel prof. Dr. R. Dostál a Ústav botanický má býti spojen s ústavem biologickým.

Poměry v profesorském sboru se uklidňují. Staré spory se však nevyřizují, nechává se to usnout a promlčet. Přesto několik soudních sporů KučeraŠulc je v chodu.

Ve výstavbě školy se neděje nic.

V roce 1935…
Celková situace státní, zdá se, že překročila vrchol nepříznivé doby. Nenastalo sice žádné podstatné zlepšení, avšak úspěchem je, že se poměry více nehorší. Dotacím nebylo ubráno. Bohužel nebylo poskytnuto žádné dotace mimořádné, ze které by mohl být uhrazen schodek, s nímž ústav už několik let zápolí.

Poměry na škole se uklidňují, byť nevyřešují. Dík rozumnému vedení nového rektora Dra Karla Macka, třenice ve sboru se zmírnily. Přispívá k tomu také jakási celková únava, nechuť a obavy před dalšími spory. Výstavba školy ustrnula.

Očekávané celkové zlepšení státní situace (1936), aspoň po stránce hospodářské, se poněkud ohlásilo. Zato politické poměry světové se nově rozbouřily. Obecné zbrojení zasáhlo i nás. Poměry na V. š. zvěrolékařské se uklidnily, z jakési únavy celkové v pokračování osobních sporů. V základě staré bolesti zůstaly nevyřízeny a pochopitelně časem k nim přistoupily nové. Potrvá to nejméně celou generaci, nežli poměry se ozdraví úplně.

V roce 1937…
Hospodářský vývoj Československa se v tomto roce podstatně zlepšil. Příčina toho tkví v obecném světovém zbrojení, jež se projevuje obecnou lepší hospodářskou konjunkturou. Národohospodáři jistě vidí v tom jen zlepšení zdánlivé. Nezaměstnanost u nás však poklesla, neboť obchod i průmysl je hodně zaměstnán prácemi na obraně státu.

Poměry školní, které se v posledním roce zdály spěti k lepšímu, se opět značně pohoršily. Došlo k volbě rektora. Podle zvyklosti měl jím býti prof. Klobouk, anebo další nejstarší prof. Lenfeld. Rozhodnější způsob jednání prof. Lenfelda však zalekl jeho starší kolegy, kteří vyvinuli silnou agitaci ve prospěch prof. Pardubského, který také zvolen byl. Tento postup vnesl značný rozkol do profesorského sboru, který se neblaze projevil ihned na podzim, kdy při volbě komisí byli odstraněni ze všech důležitějších míst ti, kteří nevolili Pardubského. Velmi vážným zjevem byl nátlak, vykonávaný před volbou na mladší a závislejší členy sboru. Vacek, který podle nejlepšího svědomí volil Klobouka, upadl u vedoucích členů v nemilost, a trpěl tím nejen osobně, nýbrž i jeho ústav.

Neutěšené personální poměry na škole v době před nacistickou okupací však byly veřejným tajemstvím

Rok tento (1938) byl nešťastný pro naši drahou vlast. Od jara mezinárodní poměry se horšily a vyvrcholily v mnichovském dělení Československa. Bylo ohroženo nejen Československo jako stát, nýbrž i národ sám. A snad by byly ukončeny tyto krátké dějiny tohoto ústavu. Národ přežil tuto katastrofu důstojně. Vyskytly se ovšem, jak jinak nelze, živly rušivé a rušivě zasáhli i Slováci. Nejsem ani historikem, ani politikem, a odstup časový je příliš malý, abych mohl provésti nějaký soud. Kromě porušení hranic státu a hospodářské tísně, nejvážnější byla ideologická desorientace, vedoucí k zapuzování naši mladé historie, úcty k Masarykovi a k Benešovi, legionářům, ale i k inteligenci vůbec. Jedním plodem toho byl příkaz Mšano k odstranění obrazu Masaryka a Beneše ze škol. City našeho lidu tím byly dotčeny a výnos byl pak opravován. V našem ústavě Masarykův obraz sňat nebyl.

Poměry školní budily dojem latentní choroby, jež zakrývána byla tím, že bylo málo schůzí profesorských. Na podzim pak ukázal se nepěkný zjev stranického života školy v zamítnutí habilitace Höklovy z hygieny. Proti nebyly námitky, ale bílých kuliček nebylo při hlasování dosti. Jediná námitka Mackova, že Hökl „není dost zvěrolékařem“ vzbudila pochopitelně pohoršení. Ústav hospodařil skromně, uplácel dluhy… Mobilizace zastavila práci ústavu úplně. Byly činěny přípravy k ochraně inventáře před bombardováním, příp. k evakuaci. Na štěstí nedošlo k tomu.

Tolik rok co rok zapisovaná svědectví přímého účastníka událostí. Bylť Vacek, jako člen profesorského sboru školy, jejich bezprostředním aktérem.

 
Pokračování v příštím čísle