Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Týká se vás Švarcsystém?

  Pro praxi – Daňová poradna

V. Duchková, E. Štěpánková, D. Adamovič

Chyť mě, jestli můžeš aneb Honba za švarcpřeludem

Slovo úvodem

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové,

v dnešním pokračování naší daňové rubriky se zaměříme na tolik diskutovaný ,,švarc systém“. Věříme, že informace pro Vás budou přínosem. Dále Vás chceme informovat, že i v roce 2012 můžete využít zvýhodněné ceny služby ZADA – ochrana podnikatelů v daňových kontrolách.

Braňte se s námi!

Vaše dotazy prosím zasílejte na adresu adamovic@zadaas.cz

S úctou a srdečným pozdravem
Bc. David Adamovič
obchodní ředitel

ZADA a.s.
Jetelová 254/2
326 00 Plzeň
telefon: +420 774 171 340
e-mail : adamovic@zadaas.cz, www.zadaas.cz

S účinností od 1. ledna 2012 došlo k zásadní novelizaci zákona o zaměstnanosti (dále jen „ZZ“) a zákoníku práce (dále jen „ZP“). V dnešním příspěvku nastíníme problematiku nelegální práce, závislé práce a také často zmiňovaného švarcsystému. Pod pojmem „nelegální práce“ si můžeme představit takové práce, které jsou v evropském právu považovány za práce „nedeklarované“. Za tyto práce jsou považovány práce neohlášené, za něž nejsou odváděny daně ani odvody do pojistných systémů. Před účinností novely ZZ, tedy do 31. 12. 2011, byl termín „nelegální práce“ defi nován ustanovením § 5 e ZZ takto:

Pro účely tohoto zákona se pojmem „nelegální práce“ rozumí:

1) „pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo

2) „pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu 9a) nebo bez zelené karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována, nebo v rozporu s modrou kartou, nebo bez modré karty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce“,

došlo i ke zvýšení sankcí za porušení tohoto zákazu

Po účinnosti novely ZZ, počínaje dnem 1. 1. 2012, došlo k rozšíření výše uvedeného zákonného ustanovení, a to tak, že byl stanoven nový bod č. 1, jenž zní:

„Výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah“.

Body 1) a 2) výše uvedeného zákonného ustanovení jsou platné a účinné nadále, nyní jsou ovšem označeny jako body 2) a 3).

Pokusme se nyní o vysvětlení tohoto nově přidaného ustanovení. Termín „závislá práce“ je blíže definován v ZP.

Aby byla práce považována za závislou, musí naplňovat určité znaky, a to:

Závislá práce musí být konána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance.

Z prvního znaku vyplývají další znaky výslovně uvedené v ZP: Závislou práci koná zaměstnanec osobně a dle pokynů a jménem zaměstnavatele.

K podmínkám výkonu závislé práce patří, že je práce vykonávána za mzdu, plat či odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě. Dále dle příslušného ustanovení ZP může být závislá práce konána pouze v „základním pracovněprávním vztahu“; pod tímto pojmem se rozumí pracovní poměr a právní vztahy vyplývající z uzavření dohody o provedení práce či provedení pracovní činnosti.

Cílem zákonodárce byla především snaha o zpřesnění a rozšíření pojmu „nelegální práce“ tak, aby byl případný výkon takové nelegální práce lépe prokazatelný.

Díky výše citovanému novému ustanovení ZZ došlo k výslovnému zákazu využívání tzv. švarcsystému. Dosud se švarcsystém pohyboval v „šedé“ zóně ekonomiky.

Co si představit pod termínem švarcsystém?

Jedná se o zastřený pracovní vztah. Podstata tohoto jevu spočívá ve využívání práce osob, které navenek vystupují jako OSVČ, tedy jako osoby, jež mají příjem z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Fakticky ovšem tento vztah naplňuje výše uvedené znaky závislé práce (odpovídá tedy typickému pracovněprávnímu vztahu).

Důvodem, proč je švarcsystém natolik oblíben, je především úspora nákladů na obou stranách. Zaměstnavatelé i pracovníci šetří na nákladech, které by museli odvést do státní kasy.

 

… ministr financí má nelehkou úlohu spočívající v naplnění vyprazdňující se státní kasy. Proto zase začíná boj s větrnými mlýny švarcsystému

Na druhou stranu pracovník ve „skrytém pracovním poměru“ nepožívá ochrany dle zásad ochrany pracovněprávních vztahů zmíněných v úvodních ustanoveních ZP.

ZZ také taxativně stanoví druhy správních deliktů a přestupků a výši pokut za ně.

Nově je tedy od 1. 1. 2012 tento model spolupráce výslovně zakázán a dokonce došlo i ke zvýšení sankcí za porušení tohoto zákazu!

Poznámka:

Fyzická osoba se přestupku dopustí např. v případě, kdy umožní výkon nelegální práce, popř. vykonává nelegální práci. V případě umožnění výkonu nelegální práce hrozí pokuta ve výši 5 000 000 Kč, v případě vykonávání nelegální práce zaměstnancem se výše pokuty změnila, a to z 10 000 Kč na 100 000 Kč.

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se dopustí správního deliktu tím, že např.

– umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2 ZZ,

– umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZZ.

Za spáchání výše uvedených správních deliktů hrozí pokuta do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč, do 31. 12. 2011 byla výše této pokuty stanovena na 5 000 000 Kč jako nejvyšší možná částka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se navíc chystá zvýšit počet kontrol u zaměstnavatelů, u kterých má podezření z umožnění výkonu nelegální práce. Při výběru kontrolovaných subjektů bude MPSV vycházet např. z informací z kontrolní činnosti inspekce práce nebo od jiných institucí.

 
V. Duchková,
E. Štěpánková,
D. Adamovič