Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

U příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme její významné osobnosti – Profesor MVDr. Emanuel Král

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Z historie

Čeněk Červený

Právě v tomto roce prožíváme vzpomínky na sté výročí založení a stoleté trvání vysokého učení veterinární medicíny v Brně. Již jsme veterinární veřejnosti připomněli v nedávných publikacích významná jména a kurikula zakladatelů tohoto oboru v časopisech Zvěrokruh a Veterinářství. Nebylo by jistě správné opomenout významné osobnosti mladších generací taktéž zasloužilých našich budovatelů veterinární medicíny. Proto připomínáme velké zásluhy, které se promítají v historii oboru veterinární medicíny.


... Profesor MVDr. Emanuel Král (*1911–†1993). Výborný vysokoškolský učitel, vynikající veterinární chirurg, zakladatel moderní veterinární chirurgie a ortopedie a vynikající inspirátor a tvůrce veterinární historiografi e (archiv prof. MVDr. L. Němeček)

 

... MVDr. Emanuel Král, fotografie z doby, kdy po ukončení studia Vysoké školy zvěrolékařské v Brně nastoupil do funkce asistenta na Klinice chirurgické a oční u profesora K. Pardubského (archiv VFU)

 

Profesor MVDr. Emanuel Král se narodil v rodině podnikatelů v řeznictví v Kutné Hoře dne 19. října v roce 1911. V roce 1929 absolvoval státní reálné gymnázium v Kutné Hoře s výborným prospěchem. Po maturitě odešel studovat na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna, kterou též absolvoval s výborným prospěchem v roce 1934. Při promoci získal doktorát v roce 1935. Po ukončení studia se stal asistentem na chirurgické a oční klinice, vedené profesorem MVDr. Karlem Pardubským. Zde působil nepřetržitě i během okupace Němci v letech 1939–1945.


Po válce byl profesor Pardubský předčasně nuceně penzionován a vedením kliniky byl v roce 1945 na krátko pověřen profesor MVDr. Alois Hanzlian, přednosta Onychologického ústavu. Již v lednu 1946 obhájil svou habilitační práci asistent MVDr. Emanuel Král a od 1. října 1946 byl pověřen jako docent vedením Chirurgické a oční kliniky. Po tragické smrti profesora MVDr. Aloise Hainzliana v roce 1948 byl docent Král pověřen též vedením Onychologického ústavu a byl pověřen i správcem občanských podkovářských kurzů. Mimořádným profesorem byl ustanoven v roce 1949 a řádným profesorem v roce 1966. Jako vedoucí Kliniky chirurgické a oční působil docent E. Král v letech 1946 až 1949. V roce 1950 byl vydán zákon č. 58 a na tomto podkladě bylo nové uspořádání ústavů a klinik a změny tradovaných disciplín na vysokém veterinárním učení v Brně. Vznikly katedry a některé ústavy a kliniky v těchto katedrách byly zachovány. Vedení ústavů a klinik rokem 1950 tak bylo soustřeďováno ve velkých organizačních celcích, zvaných katedry. Od roku 1950 se stal mimořádný profesor MVDr. Emanuel Král vedoucím katedry chirurgicko-porodnické. Ta však byla v roce 1951 doplněna o kliniku ortopedickou a v roce 1953 byla rozdělena na dvě samostatné katedry.


jako vynikající vysokoškolský učitel získal čestná uznání a vyznamenání

Byla to katedra porodnicko-gynekologická, kterou vedl profesor MVDr. Emil Přibyl a katedra chirurgicko-ortopedická, kterou vedl od roku 1953 profesor MVDr. Emanuel Král. Její součástí byla Klinika chirurgická a oční, kterou vedl docent MVDr. František Jurný a Klinika ortopedická, kterou vedl též profesor MVDr. Emanuel Král. Klinika ortopedická, kterou nově budoval ve svěřené katedře profesor MVDr. Emanuel Král, zde založil samostatný zkušební předmět veterinární ortopedii, který obsahoval chirurgii pohybového ústrojí a onychologii. V roce 1958 profesor Král docílil zřízení samostatného rentgenologického oddělení, a tak došlo k dalšímu přejmenování katedry chirurgicko- ortopedické na katedru chirurgie, ortopedie a rentgenologie s vedoucím profesorem E. Králem. V roce 1959 byl vedoucí kliniky profesor Jurný nuceně penzionován. Došlo ke spojení chirurgické a oční Kliniky a Kliniky ortopedické v jednu Kliniku chirurgicko-ortopedickou s vedoucím profesorem Emanuelem Králem. Při dalším reorganizačním uspořádání ústavů a klinik v období tzv. normalizace byla katedra chirurgie, ortopedie a rentgenologie v roce 1972 zrušena a profesor E. Král byl zbaven funkce vedoucího katedry.


Byl však pověřen zajištěním pedagogického procesu těchto disciplín a kliniky v tomto svazku obsažené, byly zařazeny do nově vzniklé katedry reprodukce hospodářských zvířat a chirurgie. V této katedře vedené profesorem MVDr. Jaroslavem Kozumplíkem, DrSc., byl pověřen vedením Kliniky chirurgicko-ortopedické a oddělení rentgenologie profesor MVDr. Emanuel Král. Výuka a výzkumná činnost oborů chirurgie a oční lékařství, ortopedie a rentgenologie a provoz chirurgické kliniky se konaly pod vedením profesora MVDr. Emanuela Krále až do a některé ústavy a kliniky v těchto katedrách byly zachovány. Vedení ústavů a klinik rokem 1950 tak bylo soustřeďováno ve velkých organizačních celcích, zvaných katedry. Od roku 1950 se stal mimořádný profesor MVDr. Emanuel Král vedoucím katedry chirurgicko-porodnické. Ta však byla v roce 1951 doplněna o kliniku ortopedickou a v roce 1953 byla rozdělena na dvě samostatné katedry.

 

Významné publikace profesora MVDr. Emanuela Krále – Plastiky Vysoké školy veterinární v Brně a řada dalších.
Dějinný vývoj vysokého veterinárního učení a samotné Vysoké školy zvěrolékařské svými inspirativními návrhy, bohatou činností při jejich realizace a svými publikacemi nám zanechal profesor E. Král (archiv profesor Dr. Č. Červený)


Organizačních změn, jak patrno. bylo mnoho a profesor Emanuel Král jako jeden z mála nejstarších pedagogů a velmi zkušený znalec svého oboru se vždy dokázal orientovat a nasměrovat taková opatření, která vedla k prosazování zkvalitňování chirurgie a ortopedie u řady druhů zvířat na těchto svěřených klinikách včetně chirurgie přežvýkavců. Takto zabraňoval snahám o potlačování významu veterinární péče v chirurgii a jeho opatření a nároky vyzněly naopak ke zkvalitnění výuky a vědeckého bádání této disciplíny. To mělo i velmi pozitivní vliv na nasměrování a kvalitu chirurgie a ortopedie zvláště v 50. letech, kdy byly masivně budovány veterinární nemocnice a ošetřovny v terénu, které většinou úspěšně vedli žáci Královy školy.


... Profesor MVDr. Emanuel Král ve funkci prorektora Vysoké školy veterinární pro pedagogickou činnost v roce 1952 (archiv VFU)

 

Profesor MVDr. Emanuel Král působil od roku 1934, kdy nastoupil do zaměstnání u profesora Pardubského až do odchodu do důchodu v roce 1977 ve funkci velmi aktivního a kvalitního vysokoškolského učitele. Jeho přednášky i praktická cvičení prezentované studentům i postgraduantům či na vědeckých sympoziích byly vždy kvalitně připravené. Byl výborný a oblíbený pedagog. Studenty zaujal svým dokonalým utříděným a uspořádaným obsahem přednášené látky, bohatě dokumentované v tu dobu moderními prostředky audiovizuální techniky a dokonalým přednesem. S oblibou v přednáškách demonstroval též klinické pacienty. Zvláště ti studenti, které učil, na něho často vzpomínají, a zůstává tak i ve vzpomínkách pro další generace v paměti jako vynikající učitel. Jak známo, jako vynikající vysokoškolský učitel získal čestná uznání a vyznamenání.

Profesor Emanuel Král byl velmi aktivní též v oblasti publikování učebních pomůcek. Byly to početné knihy a učebnice týkající se chirurgie a ortopedie a taktéž i onychologie a podkovářství. Velice intenzivně zpracovával výběr základních termínů veterinárních pro Český a Slovenský terminologický slovník. Zpracoval a vydal se svými žáky, absolventy Královy školy a kolegy velmi početné učební texty, které vydával postupně, jak úspěšně docházelo k novodobé orientaci ve veterinární chirurgii. Nezapomenul na podkovářství, chirurgii přežvýkavců a ortopedii, včetně rentgenologie a anesteziologie.


Řada učebnic má trvalou hodnotu a jest základem oboru chirurgických poznatků pro další generace. Vydal s řadou spolupracovníků celkem 16 knih a 17 skript.

Vědecko-výzkumnou činnost zvláště výrazně rozvíjel profesor E. Král od roku 1946, kdy jako docent vedl celou řadu postupně reorganizovaných a přejmenovávaných kateder chirurgie a klinik chirurgie na Vysoké škole veterinární. Témata vědeckého bádání a z toho vzniklé publikace zpracovával sám, ale též ve spolupráci se svými asistenty a kolegy. Týkala se problematiky chirurgie, ortopedie, rentgenologie a anesteziologie. Bylo vydáno kolem 20 experimentálních vědeckých publikací a kolem 60 odborných vědecko-populárních článků. Narkotizaci u koní již koncem 40. let zavedl docent MVDr. František Jurný, který sestrojil narkotizační přístroj, doporučovaný též v přednáškách z chirurgie (známé Jurného rčení: „Přístroj dle mne.“).


Jeho dlouholetá úspěšná činnost byla oceněna čestnými uznáními

Nato navázal profesor Emanuel Král v padesátých létech a připojil se jeho spolupracovník MVDr. Ladislav Němeček. Ten v této oblasti výzkumu anesteziologie ve veterinární medicíně působil po celou dobu svého zaměstnání na klinice u profesora Emanuela Krále a to až do odchodu do důchodu. Důležité bylo zavedení monitorování fyziologických funkcí a vnitřního prostření pacientů při prováděných zákrocích u řady domácích zvířat. Další problematika se zabývala sledováním účinku antibiotik v chirurgii a ortopedii, zvláště jejich působení v terapii nemocí kloubů, zejména při nitrokloubní aplikaci těchto léků, a to ve spolupráci s docentem MVDr. Jánem Kottmanem, CSc. Po převzetí chirurgie a ortopedie přežvýkavců na kliniky chirurgie a ortopedie vedené profesorem Emanuelem Králem se ve spolupráci s profesorem MVDr. Václavem Roztočilem, CSc., podařilo vyřešit a objasnit etiologii tzv. Rusterholzova vředu a úspěšně léčit další onemocnění na paznehtech a prstech skotu. Eradikace Rusterholzova vředu se též podařila. V rentgenologii byla vypracována a plošně prováděna technika diagnostiky sípavky u prasat a stanovení její klasifi kace podle rentgenem diagnostikovaných patologických změn i v terénu. Výsledky vědeckého bádání byly průběžně publikovány v původních experimentálních publikacích, v odborných, vědeckých a vědecko-populárních článcích a v přednáškách pro studenty i na vědeckých sympóziích. Vedle vzpomenutých publikovaných článků i zahraničních vědeckých časopisů, to byla i řada disertací, kandidátských a habilitačních prací.


... Titulní list vynikající učebnice veterinární chirurgie ve spoluautorství profesora MVDr. Františka Jurného a profesora MVDr. Emanuela Krále, která vyšla v roce 1958 a je rukojetí chirurgie stále (archiv prof. Č. Červený)

 

... Fotodokument části interiéru expozice Muzea podkov a historických chirurgických nástrojů.

Takto profesor Emanuel Král rozšířil a doplnil původní Hanzlianovo muzeum založené v roce 1923 v nově vystavěném a zařízeném pavilonu Chirurgické a ortopedické kliniky – CHOK (archiv prof. MVDr. L. Němeček, CSc.)


Vedle svých běžných povinností na katedře a klinice se věnoval práci redaktora vědeckých a odborných časopisů a publikací (Veterinární medicína, Acta veterinaria, Veterinářství). Významný je jeho podíl jako autora a člena názvoslovné komise při sepisování Naučného slovníku zemědělského, do něhož zpracoval hesla z oboru veterinární chirurgie v letech 1966–1981. Náplň těchto zde uvedených časopisů byla jeho zásluhou zaměřena na využití nových poznatků ve veterinární praxi. Ve veřejné a společenské činnosti byl aktivní již jako student, člen Spolku veterinárních mediků, zde působil dokonce jako jednatel. Po tragické smrti profesora MVDr. Aloise Hanzliana v roce 1948, když převzal i vedení onychologie pokračoval v dalším budování Muzea podkovářství a toto muzeum rozšířil o bohatou sbírku zajímavých podkov a podkovářských pomůcek.


Významný je jeho podíl jako autora a člena názvoslovné komise při sepisování Naučného slovníku zemědělského

Tato sbírka byla známá a obdivovaná i v zahraničí. Žel při přestavbě budov CHOKU v roce 2001 se dochovala pouze část. Profesor E. Král pro tuto muzeální sbírku vydal též průvodce a sbírku zmnožil o exponáty pro obor ortopedie.

Profesor Emanuel Král měl velmi příznivý vztah k malířskému umění ve veterinární medicíně. Obdivoval výtvarné umění akademického malíře Emila Kotrby, který byl jeho přítelem. Ten započal studovat velmi krátce na Vysoké škole zvěrolékařské. Záhy se však věnoval ztvárnění zvlášť s převahou koní a odešel studovat na akademii výtvarných umění do Prahy, kde byl velmi úspěšný. K poctění jeho vynikajících vyobrazení především koní v pohybu a velmi početných miniaturních obrázků ex libris spolu s dalšími spolupracovníky inicioval profesor Emanuel Král vydání jubilace: Výběr ex libris Emila Kotrby s motivy zvířat, kterou vydala Společnost veterinárních lékařů v roce 1978 u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Spolu s rektorem profesorem Jaroslavem Dražanem byl aktivním spolupracovníkem při zadávání výtvarných námětů obrazů akademickému malíři F. R. Dragounovi. Byly to návrhy portrétů významných osobností, které představují součást zlatého fondu historických památek VFU. Inicioval též vznik známého obrazu – Vítězové nad nakažlivými nemocemi, který je vystaven na čelní stěně v aule VFU. Byl to též velký obraz z Dragounovy tvorby, na kterém Dragoun nakreslil profesora Emanuela Krále při operaci koně za přítomnosti jeho přihlížejících asistentů.


... Na návrh profesora Emanuela Krále a na základě jeho dlouholetého přátelství s akademickým malířem Emilem Kotrbou byla tato publikace výběru Kotrbových ex libris vydaná k 60. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1978. Publikaci vydala Společnost veterinárních lékařů (archiv prof. Dr. Č. Červený)

 

... Jedno z ex libris pro profesora E. Krále od akademického malíře Emila Kotrby – další důkaz vzájemného přátelství (archiv prof. Dr. Č. Červený, CSc.)


Měl velmi hluboký vztah k areálu Vysoké školy veterinární v Brně a prosazoval výraznou tvůrčí snahu při budování její výstavby a zajímavých uměleckých děl. V tomto neustal ani po odchodu do důchodu, neboť pokračoval jako profesor konzultant a člen stavební a historické komise. Nemalé zásluhy měl profesor Emanuel Král též ve spolupráci s rektorem profesorem Jaroslavem Dražanem při zajišťování instalace Myslbekovy sochy koně Arda před aulou v roce 1978 u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské. Významně se zasloužil o výstavbu již dávno vysněného pavilonu chirurgie a ortopedie pro Chirurgicko-ortopedická klinika (CHOK). Výstavba byla realizována a dokončena v roce 1981.


...Jako důkaz přátelství profesora MVDr. Emanuela Krále s akademickým malířem F. R. Dragounem vznikl obraz, který znázorňuje profesora E. Krále při operaci koně za účasti jeho asistentů a spolupracovníků.

Z levé strany: profesor L. Němeček, profesor V. Roztočil, ošetřovatel J. Hasoň, MVDr. M. Nechvátal, instrumentářka J. Krejzlíková, profesor E. Král, MVDr. F. Ševčík, docent Z. Čech, profesor J. Kottman (archiv profesor Dr. L. Němeček, CSc.)

 

Velmi významné bylo spoluautorství s tehdejším rektorem profesorem Jaroslavem Dražanem na vypracování scénáře při realizaci stálé expozice dějin veterinární medicíny na Kabinetu dějin veterinární medicíny Vysoké školy veterinární v Brně, který byl založen v roce 1984 a otevřen i se stálou expozicí dějin v roce 1985 v podkroví budovy č. 32. Zde se velice zasloužil o vypracování scénáře a o výběr a uspořádání exponentů. Jeho velké zásluhy byly vyjádřeny na vstupní desce do Kabinetu dějin veterinární medicíny. Vydal celou řadu publikací z historie veterinární medicíny a z podkovářství v roce 1980, například velmi podrobnou publikaci o plastikách, bystách, medailích, insigniích a velkých plastikách na Vysoké škole veterinární. Publikace vyšla u příležitosti 60. výročí založení VŠV. Ve sborníku Acta Veterinaria v roce 1985 prezentoval zajímavou studii o historii výuky zvěrolékařství v Českých zemích do roku 1939. Publikoval řadu dalších zajímavých historických dat.


Profesor MVDr. Emanuel Král na základě svých bohatých kvalitních aktivit při budování veškerých úseků chirurgie a veterinární ortopedie v době svého působení na Vysoké škole veterinární v Brně zůstává vzorem těm, co učil a i dalším generacím. Je pro nás vzorem jako vynikající vysokoškolský učitel, ale i dokonalý vědec a organizátor materiálního vybavení a morální i společenské úrovně Vysokého učení veterinárního v Brně a oboru veterinářství. V tomto směru pomáhal i ještě mladé Vysoké škole veterinářství v Košicích. Byl vynikající i v akademických funkcích, které zastával. Již v roce 1952 byl jmenován prorektorem Vysoké školy veterinární pro pedagogickou činnost. Po přičlenění této samostatné vysoké školy do svazku s Vysokou školou zemědělskou v Brně jako Veterinární fakulty pokračoval v této funkci jako její proděkan.


... Historický operační sál Kliniky chirurgie a ortopedie adaptovaný v převzatých budovách od vojenské správy v roce 1918. Fungoval do doby, než byl v roce 1981 vystaven pavilon chirurgie a ortopedie pro zařízení Kliniky chirurgie a ortopedie (CHOK).

Jako přednosta kliniky nebo později od roku 1959 Katedry chirurgicko-porodnické působil profesor MVDr. Emanuel Král. Obrazovou výzdobu s podobnými náměty zajistil asistent MVDr. Alfred Srnetz, vynikající malíř. Byly zde i obrazy koní, především od akademického malíře Emila Kotrby (archiv prof. L. Němečka, CSc.).

 

... V roce 1981 byl dokončen a vybaven pavilon chirurgie a ortopedie, kde byla otevřena Chirurgicko-ortopedická klinika (CHOK)

Bylo to již dlouho vysněné přání profesora Emanuela Krále, které se splnilo za jeho aktivního, poradního a kontrolního působení jako člena stavební komise, který zde byl činný, i když jako emeritní profesor konzultant v době výstavby tohoto objektu. Byl však stále aktivní a velmi důsledný jako vždy. V roce 2001–2003 byla tato budova přestavěna na pavilon klinik malých zvířat (archiv VFU).


Funkci prorektora Vysoké školy zvěrolékařské zastával opět též od roku 1964. Byl iniciátorem a realizátorem odborné spolupráce s katedrou chirurgie Vysoké školy veterinární v Košicích. Jeho bývalý asistent, tedy žák „Královy školy“, profesor MVDr. J. Šutta byl spoluúčasten na vydání tří společných učebnic veterinární chirurgie. Působil v nepřeberném počtu odborných komisí a jako člen či předseda rady vědeckých a profesních společností veterinární medicíny. Jeho dlouholetá úspěšná činnost byla oceněna čestnými uznáními, diplomy a medailemi. Jako první byl za zásluhy vyznamenám a obdržel v roce 1966 Pešinovu medaili. Z jeho aktivit bylo vždy patrné jeho opravdové úsilí o vývoj svěřeného oboru. Byla to i trvalá snaha o získávání nových poznatků, které vždy ochotně a s nadšením předával svým žákům, a ti ho rádi respektovali. Měl rád a sledoval též výstavbu a vybavení klinik a ústavů. Byl dlouholetým členem stavební komise, kárné komise, dotační komise a komise pro vypracování návrhů osnov pro doškolování absolventů. Byl též členem celé řady společností pro šíření vědeckých znalostí včetně Společnosti evropských veterinárních lékařů a stal se i zakladatelem Odborné sekce chirurgie, ortopedie a rentgenologie při Společnosti veterinárních lékařů. Tuto činnost podporovali a respektovali zvláště žáci jeho školy, většinou vedoucí řízených veterinárních ošetřoven a nemocnic.


Výsledky jeho práce zůstávají dodnes naší chloubou nejen u nás, ale též v zahraničí


Profesor MVDr. Emanuel Král působil na Vysoké škole veterinární v Brně přes 60 roků. Rozvíjel se svými spolupracovníky tento obor v souladu s moderními metodami v medicíně. Zemřel dne 7. ledna 1993 ve věku 81 let. Jeho „chirurgickou školou“ prošlo téměř 5000 českých, slovenských a dalších zahraničních studentů. Královo vykonané dílo je kolosální a stalo se legendou naší veterinární medicíny. Ať již se to týká veterinární chirurgie a jejích atributů, tak i výstavby a vybavenosti tohoto oboru. Dokázal aplikovat úspěšné výsledky svých aktivit při zkvalitňování naší veterinární medicíny v oblasti výuky, vědy a veřejné a společenské činnosti. Výsledky jeho práce zůstávají dodnes naší chloubou nejen u nás, ale též v zahraničí. Řada jeho vynikajících realizovaných nápadů a historických památek nepřežila reorganizační zásahy do vývoje naší alma mater. Nemalé jsou jeho odkazy studia historie a jeho přičiněním vybudované umělecké historické dílo. Osobnost profesora MVDr. Emanuela Krále a jeho vykonané celoživotní dílo jsou natrvalo zapsány do historie současné Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jako vynikající pedagog, vědecký pracovník a dokonalý organizátor s nevšední pílí, úsilím a vytrvalostí zůstává i pro příští generace vzorem.

Budiž čest jeho vykonané práci, kterou pro budoucí generace zanechal.

Čeněk Červený

 

... Na návrh profesora Emanuela Krále a J. M. rektora Vysoké školy veterinární v Brně profesora MVDr. Jaroslava Dražana, CSc., u příležitosti 200. výročí zahájení výuky zvěrolékařství na pražské Karlo-ferdinandově univerzitě nakreslil akademický malíř Dragoun v roce 1984 obraz, který byl nazván Vítězové nad nakažlivými nemocemi

Jsou zde vyobrazeni Vítězové nad nakažlivými nemocemi: Lazaro Spalanzany (*1729) – přírodovědec, Joseph Lister (*1827) – chirurg, nositel Nobelovy ceny Robert Koch ( *1848) – bakteriolog, nositel Nobelovy ceny Gerhard Domagk (*1895) – bakteriolog a chemik, nositel Nobelovy ceny Alexander Fleming (*1881) – mikrobiolog, Louis Pasteur (*1822) – chemik a bakteriolog, nositel Nobelovy ceny Ilja Iljič Mečnikov (*1845) – biolog, Antony Van Leeuwenhoek (*1632) – přírodovědec, nositel Nobelovy ceny Paul Ehrlich (*1853) – bakteriolog a patolog, Dimitrij Josifovič Ivanovskij (*1864) – mikrobiolog a botanik (archiv VFU).


Literatura

BŘEHOVÁ, O., DYK, V., DYKOVÁ, S., FIŠER, A., FEIFÁR, F., KRÁL, E.: Akademický malíř Emil Kotrba: Výběr ex libris Emila Kotrby s motivy zvířat. Společ. vet. lékařů, Tisk. nar. podnik, Brno 1978, 28s.

BŘEHOVÁ, O., ČERVENÝ, Č., HEJLOVÁ, Š., KOTTMAN, J., KRÁL, E.,MACEŠKOVÁ, B., PIVNIK, L., PLEVA, M., ŠINDLÁŘ, J.: MUSEUM – Informace o muzeích. SVL Brno, Ediční středisko VFU Brno, 2. vydání, 1997, 12 s.

ČERVENÝ, Č. a kol.: Vývoj brněnské veterinární chirurgie v poválečném období do roku 1960. Zvěrokruh, 17, 2010: 26 -28.

ČERVENÝ, Č., DRAŽAN, J. jun., NAVRÁTIL, J.: Vzpomínka na nejslavnější malíře koní. Zvěrokruh, 15, 2008/12: 29–33.

ČERVENÝ, Č.: Významné osobnosti veterinární medicíny. Prof. MVDr. Jaroslav Dražan, CSc. Zvěrokruh, 25, 2018/1: 26-32.

KRÁL, E.: Péče o kopyta a paznehty. Brázda, Praha, 1951, 91s.

KRÁL, E.: Plastiky vysoké školy veterinární v Brně. Vydáno k 60. výročí založení V3V. TISK, nar. podnik, Brno 1980, 51s.

KRÁL, E.: Výuka zvěrolékařství v českých zemích a aktivita zvěrolékařů do roku 1939. Acta veterinaria Brno, 1985: 22–65.

KOLEKTIV (BÖHM, R. –RED.): 75 let Vysokého učení veterinárního v Brně. VŠVF v Brně, Brno 1993, 453s.

NĚMEČEK L., RAUŠER, P., ŠINDLÁŘ, J.: Prof. MVDr. Emanuel Král. Historia Med. Vet., VFU Brno, 65s.

NOVOTNÝ, E., BÖHM, R. a spol.: 50 let Vysokého učení veterinárního v Brně (1918–1968), Brno 1968, 424s.

Komora veterinárních lékařů České republiky