Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

U příležitosti 100. výročí založení vysoké školy zvěrolékařské v Brně připomínáme významné osobnosti novodobé historie veterinární medicíny – Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc. (1925–2008)

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     Z historie

Čeněk Červený

Pohledy do historie veterinární medicíny


... Profesor MVDr. Rudolf Böhm, CSc. Vynikající vysokoškolský pedagog, významný organizátor a propagátor veterinární medicíny a veterinární historik Vysoké školy veterinární v Brně. Byl zakladatelem a členem výboru Světové asociace historiků veterinární medicíny (World Association for the History of Veterinary Medicine – WAHVM) a úspěšně reprezentoval naší alma mater i v zahraničí (archiv VFU).

 

Připomínáme-li u příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně významné osobnosti naší veterinární medicíny, nemůžeme zapomenout na všestranně aktivní osobnost a významného organizátora a propagátora Vysoké školy veterinární v Brně a dějin veterinární medicíny u nás i v zahraničí, profesora MVDr. Rudolfa Böhma, CSc.

Rudolf Böhm se narodil v Brně dne 25. února 1925. Po maturitě na gymnáziu začal studovat v roce 1945 na Vysoké škole veterinární. V tomto ročníku studoval též Bedřich Klimeš (1926–1986), později v letech 1964– 1969 děkan Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, a Vladimír Pleva (*1926–†2014), později vynikající mikrobiolog a zakladatel a budovatel sbírky zoopatogenních organismů ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně-Medlánkách. V letech 1946–1949 byl student Böhm volontér a záhy demonstrátor u histologa profesora Vrtiše (*1899–†1990). Po Vrtišově přestupu na nově založenou lékařskou fakultu v Hradci Králové působil u profesora Jana Koldy (*1895–†1958) na histologicko-- embryologickém ústavu. Po obhájení doktorské dizertace na téma Struktura kůže králíka dne 30. 3. 1950 byl promován a stal se doktorem veterinární medicíny. Od roku 1949 ještě během studia byl zaměstnán jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pro maso a ryby, který vedl docent MVDr. et RNDr. Jan Hökl (*1907–†1951). Tento ústav byl v roce 1949 převeden z Prahy do Brna a rozvíjely se zde zajímavé náměty jako stanovení jakostního standardu pro exportní výrobky, dělení masa za účelem zařazování částí masa do jakostních tříd, vypracování metodiky pro vyšetřování masa a uzenin a řada dalších výzkumných úkolů. Ústav měl též bohatou přednáškovou činnost. Böhm se zde zaměřil na histologii potravin a aplikovanou užitou morfologii potravin živočišného původu. Tento námět výzkumu vzešel ze schůzek docenta Jana Hökla s profesorem Janem Koldou.


Zvláště aktivní byla ta část ústavu dočasně umístěná ve 2. poschodí budovy č. 34 (anatomie) spolu s Ústavem pro hygienu a technologii masa, mléka a potravin vůbec vedeným též docentem Höklem. MVDr. Rudolf Böhm po náhlé nečekané smrti docenta Hökla v únoru roku 1951 byl ustanoven vedoucím Výzkumného ústavu pro maso a ryby. V tu dobu po promoci v roce 1951 nastoupil na tento výzkumný ústav MVDr. Vladimír Pleva (1926–2014), t. č. politicky neprověřený asistent na Ústavu histologie a embryologie Vysoké školy veterinární v Brně. Na novém pracovišti byl pověřen vedením úseku mikrobiologie a histologie. Výsledky histologického vyšetřování využil při spolupráci s MVDr. R. Böhmem při přípravě významné publikace knihy autorů Böhm–Pleva: Mikroskopie masa a surovin živočišného původu.


MVDr. Rudolf Böhm působil ve funkci vedoucího ústavu pro maso a ryby do roku 1953. Při výkonu této funkce se intenzivně věnoval histologii a mikroskopii potravin živočišného původu. V roce 1954 nastoupil na místo vědeckého aspiranta do vědecké přípravy na Histologický a embryologický ústav vedený docentem MVDr. Evženem Novotným (1913–1991). Jako vědecký aspirant a později asistent a docent v roce 1964 byl mezi studenty velmi oblíben. Jeho přednášky byly velice poutavé a ve cvičeních při mikroskopování upozorňoval i na mikroskopický obraz živočišných tkání v potravinách připravovaných pokrmů. Rád při výkladu přednášené látky užíval vhodné metafory. Vědeckou hodnost kandidáta veterinárních věd získal Böhm obhájením dizertace na téma Mikroskopie pankreatu jako jatečné suroviny. V dizertaci poukázal na možnost využití pankreatu ovce jako zdroje pro získávání inzulinu. Výsledky publikoval v našem odborném tisku a také v Bulharsku v časopise Chranitelna promyšlenost (1959).

 

... Docent MVDr. Rudolf Böhm ve funkci prorektora Vysoké školy veterinární v Brně při projevu v aule v roce 1969 (archiv VFU).


Habilitační práci na téma Struktura škáry kůže kura domácího obhájil v roce 1964. Výsledky byly morfologickým podkladem pro studium změn na kůži chované drůbeže ve velkochovech při infekčních onemocněních, například při výskytu Markovy choroby. Dne 1. června 1964 byl jmenován docentem histologie a embryologie. Spolupráce s profesorem Evženem Novotným byla vstřícná v oblasti oboru histologie a embryologie a vyvrcholila ve spoluautorství skvělé, vůbec první naší učebnice veterinární histologie. Kniha byla vybavena vynikající obrazovou dokumentací, kterou zajistili spoluautoři a spolupracovníci z Ústavu histologie a embryologie MVDr. Rudolf Hrabák (*1932–†2012) a MVDr. Jaroslav Holman, CSc., (*1932–†2001). Kniha vyšla v roce 1966 a v roce 1968 získala Cenu akademika Klobouka. Tato vynikající učebnice žel nedůsledností následovníků a poměry na pracovišti již vícekrát nevyšla tiskem.


Rád při výkladu přednášené látky užíval vhodné metafory.

Böhmova významná činnost byla zjevně ovlivněna histologem profesorem MVDr. et RNDr. Vlastimilem Vrtišem, profesorem MVDr. Janem Koldou v oblasti aplikované morfologie a docentem MVDr. et RNDr. Janem Höklem v oblasti hygieny potravin. V roce 1953 vyšla zajímavá publikace autorů: Kolda, J., Hökl, J. a Böhm, R.: Dělení hovězího masa. Následovaly další publikace tohoto zaměření, které publikoval profesor Kolda a docent Hökl. Histologická vyšetření aplikoval při zkoumání nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu. V roce 1956 vydal se spoluautorem Plevou monografi i Mikroskopie masa a surovin živočišného původu. Této publikaci byla v roce 1958 udělena Cena města Brna. V roce 1962 vyšlo její 2. vydání a v roce 1964 byla přeložena do ruštiny. Docent Böhm dokázal velmi zdárně odborné poznatky popularizovat. Vydal příručku Tělověda jatečných zvířat, Kupujeme a upravujeme maso a Kupujeme maso.

Historie veterinární medicíny se u nás sledovala a studovala již od 20. let minulého století. S větším zaujetím se rozvíjela v druhé polovině 20. století, když se též historiografii věnoval profesor MVDr. Evžen Novotný. V šedesátých letech 20. století se studiu historie a historiografie kromě histologie a embryologie věnoval též docent MVDr. Rudolf Böhm, CSc. a publikoval velmi početné u nás a v zahraničí zajímavé historické články.


... Titulní list učebnice veterinární histologie (archiv VFU).

 

... Titulní list publikace docenta MVDr. Rudolfa Böhma, CSc., o životě a významu Ignáce Josefa Pešiny, rodáka z Kostelce nad Orlicí v Čechách (archiv Čeněk Červený).

 


Je to oblast, které se Böhm věnoval celý život. Spolu s profesorem MVDr. E. Novotným iniciovali v roce 1964 založení Kabinetu dějin veterinárního lékařství. Bylo to i za podpory děkana Veterinární fakulty, docenta MVDr. Bedřicha Klimeše (1926–1983). Vedoucím kabinetu se stal docent MVDr. Rudolf Böhm a organizačně byl kabinet začleněn přímo pod děkanát Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Vzhledem ke složitým společenským poměrům na pracovišti histologie a embryologie a s ohledem na potřeby tehdejší Veterinární fakulty, usilující o navrácení samostatnosti, se společně s profesorem Novotným stále více věnoval veřejné osvětové činnosti a propagaci historie veterinární medicíny. Ve školním roce 1964 až 1965 se konečně podařilo profesoru Novotnému a docentu Böhmovi do studijního programu obor dějiny veterinární medicíny zařadit.


Zprvu to byly přednášky nepovinné a od roku 1966–1967 povinné, zakončené zápočtem. Výuka dějin byla zařazována též do postgraduálního studia veterinářů. V roce 1966 byl dokonce z kabinetu zřízen samostatný Ústav dějin a muzeum veterinárního lékařství s vedoucím docentem MVDr. Rudolfem Böhmem, CSc. Docent Böhm velmi rozvíjel činnost tohoto ústavu nejen mohutnou publikační aktivitou, a to i na mezinárodní úrovni. Stal se zakladatelem a členem výboru Světové asociace pro dějiny veterinární medicíny se sídlem v Hannoveru a byl též členem redakční rady časopisu Historia medicinae veterinariae, který vycházel v Kodani. Oslavu 50. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1918 započal připravovat již v druhé polovině 60. let. V roce 1966 u příležitosti 200. výročí narození prvního profesora veterinární anatomie, který působil na vídeňské zvěrolékařské škole, MUDr. Ignáce Josefa Pešiny z Čechorodu (*1766–†1808) zorganizoval velkou vzpomínkovou oslavu s okázalým programem. K trvalému připomínání této významné osobnosti naší i světové veterinární medicíny v roce 1966 se zasloužil o vydání první medaile Vysoké školy veterinární v Brně a to vydáním medaile I. J. Pešiny, vydání, poštovní známky s Pešinovým portrétem a zařídil pojmenování ulice v těsném sousedství areálu Veterinární a farmaceutické univerzity na ulici Pešinova. Rovněž zásluhou docenta Böhma byla odhalena památní deska I. J. Pešiny v jeho rodišti, v Kostelci nad Orlicí.

 

... Mikroskopie masa a surovin živočišného původu autorů: Rudolfa Böhma a Vladimíra Plevy byla vydána v roce 1956, druhá vydání v roce 1962 a v roce 1964 byla přeložena do ruštiny. Kniha pojednává o mikroskopické stavbě součástí výrobků masného průmyslu a o jejich změnách při technologickém zpracování. (archiv Čeněk Červený)


Z iniciativy docenta Böhma byly zhotoveny pamětní medaile dalších osobností veterinární medicíny, na příklad akademika Klobouka (v r. 1967), profesora MVDr. Emila Přibyla (v roce 1976), akademika Jana Koldy (v r. 1972) a dalších.


Z iniciativy docenta Böhma byly zhotoveny pamětní medaile dalších osobností veterinární medicíny

Docent Böhm již dlouhodobě navazoval spolupráci s historiky v zahraničí na mezinárodní úrovni. Byl jeden z našich prvních historiků, který se podílel na založení Světové asociace historiků veterinární medicíny se sídlem v Hannoveru, která byla ustanovena v roce 1969. Byl nejen členem této organizace, ale i členem řídicího výboru. Činnost docenta MVDr. Rudolfa Böhma, CSc., a našich historiků ocenil profesor MVDr. E. H. Lochmann, prezident této organizace. Bylo to v roce 1987 při setkání s našimi historiky v prostorách Kabinetu dějin a trvalé expozice muzea historie veterinární medicíny v budově č. 32 na Vysoké škole veterinární v Brně.


... Návštěva prezidenta Světové asociace historiků veterinární medicíny (WAHVM), profesora MVDr. E. H. Lochmanna v Kabinetu dějin a muzeu veterinární medicíny Vysoké školy veterinární v Brně v roce 1987 (archiv VFU).

 

S profesorem Novotným započal docent Böhm připravovat publikaci 50 let Vysokého veterinárního učení v Brně. S početným kolektivem spoluautorů, především představitelů jednotlivých pracovišť Veterinární fakulty v Brně, vyšla vynikající publikace, velmi užitečná pro zájemce o pokračovatele v tvůrčí historiografi i při popisu historických faktů. Kniha vyšla v roce 1968. Tato důkladná kronika zvěrolékařství především u nás je pro historiky a čtenáře základním literárním pramenem, neopomenutelným almanachem. Spolu s profesorem Novotným zajišťovali vedle výuky histologie a embryologie výuku dějin veterinární medicíny. Mimoto byl Böhm od mládí aktivní v oblasti cyklistického sportu. V letech 1961–1970 se stal dokonce předsedou Ústřední sekce cyklistiky při ČSTV. Veškerá jeho činnost s nástupem normalizace byla však zastavena, zakončena a ze zaměstnání na Vysoké škole veterinární v Brně byl propuštěn.


Do zaměstnání byl přijat v roce 1971 do funkce patologa na Státním veterinárním ústavu v Brně (SVU). Jeho zájem o historii veterinární medicíny ho však neopustil. Napsal řadu článků z této oblasti. Do důchodu odešel v roce 1989. Spolu s MVDr. Jaroslavem Langrem, brněnským absolventem z roku 1946, zaměstnaným na SVU v Brně, docent Böhm vydal zajímavou publikaci Böhm-Langer: Historický vývoj Státního veterinárního ústavu (SVU) v Brně.


Publikaci věnovali zakladateli tohoto ústavu MVDr. Janu Křivinkovi (*1901–†1963) a vydal ji v roce 1990 Ústav veterinární osvěty v Pardubicích. V roce 1990 se docent Böhm ujal funkce šéfredaktora časopisu Veterinářství. Zde působil v letech 1990–1993. Byla to doba transformace větší části veterinární služby do formy soukromého podnikání. Bylo třeba přizpůsobit časopis novým poměrům. Profesor Böhm prosazoval v časopise a ve veterinárním společenství odbornost a stavovskou jednotnost. Díky řadě kolegů a díky jeho nezměrnému úsilí se mu to dařilo. V rámci rehabilitace jeho osobních perzekucí v době normalizace byl 1. 9. 1991 jmenován profesorem veterinární morfologie. Jako emeritus již tuto funkci nevykonával. V tu dobu se též věnoval přípravě dalšího almanachu, který redigoval. Je to monografi e vydaná u příležitosti 75. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Tato publikace je uspořádáním stejně dokonalá jako publikace „50 let Vysokého veterinárního učení v Brně“. Je zde i detailněji bez cenzury pojednáno o řadě zajímavých událostí uplynulých let. Almanach vyšel v roce 1993. Po ukončení funkce šéfredaktora časopisu Veterinářství se intenzivně angažoval v sekci dějin Společnosti veterinárních lékařů.

 

... U příležitosti příprav oslavy 75. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně se věnoval profesor R. Böhm publikaci dalšího velmi významného almanachu dějin veterinární medicíny. Tuto monografi i redigoval a se spolupracovníky sepsali mnohé zajímavé dějinné události, bez cenzury (archiv VFU).


... Pozvánka na Mezinárodní kongres Historie veterinární medicíny pořádaný zásluhou profesora MVDr. Rudolfa Böhma, CSc., na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v roce 2000.

Předsedou organizačního výboru byl profesor MVDr. Rudolf Böhm, CSc., a v představenstvu kongresu působil prezident Světové asociace historiků veterinární medicíny WAHVM (World Association for the History of Veterinary Medicina) August H.M.M. Mathijsen (archiv VFU)


Mimoto byl Böhm od mládí aktivní v oblasti cyklistického sportu.

U příležitosti 80. výročí vzniku Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a v roce 1998 na počest zemřelého profesora MVDr. K. J. Frieda byl profesor Rudolf Böhm vedoucím organizačního výboru IV. sympozia k dějinám veterinární medicíny. Při této příležitosti podle programu sympozia byly doplněny a odhaleny dvě nové pamětní desky, a to dne 10. listopadu 1998 se jmény zakladatelů. Byly to po řadě nastalých problémů nakonec desky z broušené jihoafrické žuly se jmény defi nitivních vedoucích oborů, ústavů a klinik (levostranná deska) a se jmény externích učitelů (pravostranná deska). Podle vzpomínek našich předchůdců se původně pamětní deska věnovaná zakladatelům Vysoké školy zvěrolékařské v Brně připravovala k odhalení u příležitosti 40. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně již v roce 1959. Nebylo to a však jednoduché. V tu dobu bylo vše pod kontrolou orgánů KSČ, a tak na návrhu jmen na tuto desku nebyli politicky prověřeni všichni zakladatelé.

... Pamětní desky zakladatelům a prvním učitelům Vysoké školy zvěrolékařské v Brně založené v roce 1918. Pamětní deska umístěna uprostřed byla iniciována již v roce 1959 a byla instalována a odhalena až v roce 1984. Další dvě desky byly instalovány až v roce 1998, a tak vznikl zajímavý dokument historie naší alma mater v Brně (archiv VFU).

Největší námitky byly vznesené proti profesorovi MVDr. Františku Královi, který v roce 1948 emigroval. Proto vznikla deska bez jmen a byla opatřena pouze nápisem: „Zakladatelům a pokrokovým budovatelům Vysoké školy zvěrolékařské“. Sádrovou maketu této desky odhalil veřejnosti v roce 1959 tehdejší děkan docent MVDr. Evžen Novotný. Dlouhou dobu však trvala výroba bronzové desky. Byla sice bronzová deska vyrobena a později se ztratila, lépe řečeno byla ukryta na půdě, kde ji ošetřoval a připomenul až po 25 letech pan Eduard Urbánek, poctivý hospodářský správce. Bylo to u příležitosti oslav 200. výročí zahájení výuky vybraných předmětů veterinární medicíny u nás na Karlově a Ferdinandově univerzitě na lékařské fakultě v Praze v roce 1784. V roce 1984 bronzová deska bez jmen zakladatelů byla umístěna a odhalena na místě, kde je dnes, na venkovní ploše stěny budovy č. 33 (patologie), nalevo od chodníku, který vede ke vstupu do auly. V roce 1997 se v Sekci dějin Společnosti veterinárních lékařů v Brně začalo na doplnění obsahu desky a její realizaci pracovat.


... Zasedání členů klubu dějin veterinární medicíny se konalo v roce 2005 na počest 80. narozenin profesora MVDr. Rudolfa Böhma, CSc. Přednášku na téma: Profesor Rudolf Böhm a česká veterinární historiografi e prezentoval Ph.Dr. Jiří Šindlář, Ph.D. (archiv VFU).

 

Iniciátorem a hybnou pákou všech významných organizačních úkonů byl profesor MVDr. Rudolf Böhm, CSc., podporovaný skupinou členů Sekce dějin Společnosti veterinárních lékařů (MVDr. Šišák, profesor MVDr. J. Kábrt, docent MVDr. J. Fillka, CSc., docent MVDr. Vl. Pleva, CSc., PhDr. J. Šindlář a další). Nakonec došlo k doplnění pamětní desky dalšími dvěma deskami se jmény zakladatelů a externích učitelů a bronzovými kolíkem pro zavěšení kytice či věnce. Tak přibyly další dvě desky a byly instalovány a odhaleny v rámci programu IV. sympozia k dějinám veterinární medicíny s mezinárodní účastí v roce 1998 pořádaného u příležitosti 80. výročí založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a na počest zesnulého profesora MVDr. K. J. Frieda, významného zakladatele slovenské veterinární historiografie.


Profesor Böhm se vedle své profese veterinárního morfologa velkou část svého života věnoval studiu a publikacím historiografi i a organizaci významných událostí dějin veterinární medicíny a Vysoké školy veterinární v Brně. S plným vypětím se věnoval budování stavovských reprezentačních akcí veterinární medicíny, a to nejen u nás, ale i ve světě, kde byl uznáván jako reprezentant naší veterinární historie, proto mohl zorganizovat s kolektivem spolupracovníků uspořádání Světového kongresu o historii veterinární medicíny na naší univerzitě v Brně v roce 2000. Jeho činnost zvláště v oblasti historie, společenské propagace a reprezentace veterinárního stavu u nás i v zahraničí je nezastupitelná. Zařadil se tak mezi přední zakladatele především naší historiografi e veterinární medicíny. U příležitosti jeho 80. narozenin v roce 2005 mu Magnifi cience rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně profesor RNDr. et MVDr. h. c. Václav Suchý, Dr.Sc., udělil zlatou medaili VFU. Proto ho rádi připomínáme naší i světové veterinární veřejnosti. Zemřel dne 21. března 2008 ve věku 83 roků.

Budiž čest jeho památce!

Čeněk Červený
Klub dějin veterinární medicíny
a farmacie VFU v Brně

Použitá literatura

BÖHM, R.: Minulost, přítomnost, tolerance. Veterinářství, 45, 1995/2: 50.

BÖHM, R.: Z kongresu o historii veterinární medicíny. Veterinářství, 48, 1998/11: 504.

BÖHM, R.: Symboly Mezinárodního kongresu dějin. Veterinářství, 48, 1998/11: 504.

BÖHM, R., PLEVA, V.: Nejvyšší zasedání historiků. Veterinářství, 50, 2000/10: 432.

Červený, Č.: Prof. MVDr. RUDOLF BÖHM, CSc. osmdesátníkem. Veterinářství, 55, 2005/2: 115-116.

ČERVENÝ, Č.: Nedožité devadesáté narozeniny profesora MVDr. Rudolfa Böhma, CSc. Veterinářství, 65, 2015/2: 149.

ČERVENÝ, Č.: Dějiny veterinární medicíny, jejich odborné studium a výuka na Vysokém učení veterinárním v Brně v letech 1918- 2017. Zvěrokruh, 24, 2017/11: 26-33.

Kolektiv: 75 let Vysokého veterinárního učení v Brně. Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně, Brno, 1993, 453s.

Kolektiv redakce časopisu Veterinářství: Pětasedmdesátiny profesora Böhma. Veterinářství, 50, 2000/2: 80.

NOVOTNÝ, E., BÖHM, R. a spol.: 50 let Vysokého veterinárního učení v Brně, Vet. fak., Brno, 1968, 424 s.

PIVNÍK, L., ŠINDLÁŘ, J.: Profesor MVDr. Rudolf BÖHM, CSc. – 70. Veterinářství, 45, 1995/2: 88.

Komora veterinárních lékařů České republiky