Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada pojistného na rok 2013

Informace – zprávy – výzvy

Zdeňka Hanelová

Bezpečné podnikání je možné jen s pojištěním

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vám připomněla, že dle Rámcové pojistné smlouvy číslo 7720145900 je nutná úhrada pojistného na rok 2013 do 25. 2. 2013. Smlouva byla zveřejněna ve Zvěrokruhu číslo 1/2007.

Nově se pojištění vztahuje od 1. 1. 2013 i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný užívá oprávněně v souvislosti s činností nebo vztahem vyplývajícími z pojištěné činnosti.

Nevztahuje se na škody na užívaném motorovém vozidle.

Horní hranice pojistného plnění – sublimit je ve výši 500 000,- Kč během jednoho pojistného roku pro každého pojištěného.

Rozšíření pojištění o toto riziko je bezplatné a vztahuje se i na smlouvu pro právnické osoby.

Dále tyto informace k platbě platí jen pro fyzické osoby – OSVČ (pro právnické osoby budou pokyny zveřejněny na webových stránkách KVL ČR).

Platby pojištění na rok 2013:

Volba rozsahu pojištění přímo uplatbou dle tabulky:

Variabilní symbol: reg. číslo člena KVL

Konstantní symbol: 0558

Číslo účtu: 97 08 00 75 24
Kód banky: 0600 (Ge Money Bank, a. s.)

Majitel účtu:
ITEAD, a.s., Masarykovo nám. 1484
530 02 Pardubice
IČ 00485829

Tabulka jen pro OSVČ:

Poř. č.
Limit pojistného plnění
Spoluúčast
Územní platnost
Roční pojistné
1. ČR
500 000 Kč
1 000 Kč
ČR
3 000 Kč
2. ČR
1 000 000 Kč
1 000 Kč
4 100 Kč
3. ČR
2 000 000 Kč
1 000 Kč
5 350 Kč
4. ČR
3 000 000 Kč
1 000 Kč
6 800 Kč
5. ČR
5 000 000 Kč
1 000 Kč
10 200 Kč
6. ČR
10 000 000 Kč
1 000 Kč
16 000 Kč
1. E
500 000 Kč
1 000 Kč
Evropa
4 500 Kč
2. E
1 000 000 Kč
1 000 Kč
6 525 Kč
3. E
2 000 000 Kč
1 000 Kč
8 025 Kč
4. E
3 000 000 Kč
1 000 Kč
10 210 Kč
5. E
5 000 000 Kč
1 000 Kč
15 300 Kč
6. E
10 000 000 Kč
1 000 Kč
24 000 Kč

Volbu limitu pojistného zvažujte velmi pečlivě vzhledem k novému občanskému zákoníku, který vstoupí v účinnost v roce 2014.

Nový občanský zákoník obsahuje tzv. přechodná ustanovení.

Jedním z nich je :

Právo na náhradu škody

Právo na náhradu škody se posuzuje podle dosavadních právních předpisů, pokud k porušení povinnosti stanovené právními předpisy došlo před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Pokud však o věci zatím nebylo rozhodnuto, je soud oprávněn v mimořádných důvodech přiznat nad rámec pouhé náhrady škody i náhradu nemajetkové újmu podle nového občanského zákoníku (§ 3079 odst. 2 NOZ).

Stávající pojistná smlouva bude od účinnosti nového občanského zákoníku rozšířena i na pojistné krytí nemajetkové újmy s přiměřenou retroaktivitou.

Proto bych Vám již v roce 2013 doporučovala volbu nejnižšího limitu 1 mil. Kč.

Děkuji Vám za spolupráci a případné dotazy Vám ráda zodpovím.

   

V 0lomouci 2. 12. 2012
Zdeňka Hanelová, tel. 602 783 769

Doplňující informace k platbě pojištění

Na jednání představenstva dne 16. 1. 2013 v diskusi k aktuálním otázkám pojištění jsem byla požádána o doplnění informací v několika bodech.

Povinnost pojištění pro osoby podnikající (údajně o tomto někteří členové KVL ČR nevědí):

Stanoví zákon 381/1991 Sb. O Komoře vet. lékařů, část třetí:

Cituji zákon:

Práva a povinnosti členů komory

§ 6

(1) Člen Komory má právo

a) žádat o udělení osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti,

b) volit a být volen do orgánů Komory,

c) využívat služby poskytované Komorou,

d) zaměstnávat další veterinární lékaře, kteří jsou členy Komory.

(2) Člen Komory, který je podnikatelem, je povinen

a) vykonávat své povolání odborně, v sou ladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy,

b) vést průkaznou evidenci o výkonu své odborné veterinární činnosti,

c) vést předepsanou účetní evidenci,

d) uzavřít pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném Komorou,

e) řádně platit stanovené příspěvky,

f) oznámit Komoře každou změnu podmínek, za nichž bylo vydáno osvědčení podle § 2 odst. 2 písm. c).

Nemáte ovšem povinnost pojištění rámcovou pojistnou smlouvou, přistoupení do pojištění RS je dobrovolné.

Úhrada pojistného je nutná do data stanoveného v informacích (pojištěni jste v tomto případě od 1. 1. pojistného roku do 31.12. (platí pro ty, kteří byli pojištěni RS v předchozím roce). Pozdní úhrada pro Vás znamená počátek pojištění až ode dne skutečného připsání platby na účet pojištění, zaplatíte však celé roční pojistné a jste pojištěni do 31. 12. daného roku (neplatí pro nové členy).

V případě případné škodní události volejte na

tel.: 602 783 769,
e-mail: hanelova@itead.cz.

V případě úhynu doporučte poškozeným provedení pitvy.

Děkuji Vám za spolupráci a případné další dotazy ráda zodpovím.

   

V Olomouci 19. 1. 2013
Zdeňka Hanelová, tel. 602 783 769