Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení důchodového spoření

  Časopis Zvěrokruh 11/2015
     Pro praxi – Daňová poradna

Kristýna Cajthamlová

Je třeba myslet na zadní kolečka a nespoléhat jen na stát

Trendem posledních desetiletí je stárnutí občanů. Tento problém se netýká pouze České republiky, nýbrž i okolních států. Prodlužující se délka života, rodiny mívají pouze jedno až dvě děti, oddalování pořízení prvního potomka, to vše přispívá k tomu, že populace stárne. Zaběhnuté systémy důchodového pojištění nejsou schopny udržitelně zaručit vyplácení důchodových dávek v takové míře, která zabezpečí důstojný život seniorům. Z těchto důvodů byl v České republice zaveden tzv. druhý pilíř důchodového pojištění, který byl pro občany dobrovolný, a to zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013.

V dnešním článku se však budeme zabývat vládním návrhem zákona o ukončení důchodového spoření, respektive o ukončení druhého pilíře důchodového pojištění, který v současné době prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Diskutovaným důvodem zrušení důchodového spoření je nepřílišný zájem občanů o důchodové spoření, neboť druhý pilíř podle Asociace penzijních společností využilo pouze 83 000 občanů.

Vládní návrh zákona prošel dne 9. 10. 2015 druhým čtením bez pozměňovacích návrhů. Podle navrhovaného zákona je ukončení penzijních fondů plánováno od 1. 1. 2016, což je i datum účinnosti navrhovaného zákona o ukončení důchodového spoření. Co vlastně znamená ukončení druhého pilíře pro občany, kteří do něj vstoupili?

Podle navrhovaného zákona má účastník nárok na vyplacení prostředků převedením na jím zvolený účet nebo převedením na jeho doplňkové penzijní spoření. Penzijní společnosti jsou povinny do 31. 3. 2016 zaslat každému účastníkovi oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření. Toto oznámení musí obsahovat informace:

• o způsobu a lhůtě vyplacení prostředků,

• o povinnosti písemně sdělit penzijní společnosti způsob vyplacení prostředků,

• o lhůtě pro zaslání sdělení,

• o změně způsobu investování důchodových fondů.

Druhý důchodový pilíř bude podle projednávaného návrhu zákona v České republice končit

Zároveň jsou penzijní společnosti podle navrhovaného zákona povinny nejpozději k 31. 3. 2016 zaslat účastníkům důchodového spoření výpis za důchodové spoření za rok 2015. Na základě oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření je účastník povinen do 30. 9. 2016 sdělit penzijní společnosti své jméno, rodné číslo a zvolený způsob převedení peněžních prostředků. Změnou ve způsobu investování důchodových fondů je povinnost, aby nejpozději ke dni vstupu důchodových fondů do likvidace byly veškeré prostředky účastníků investovány pouze u tzv. regulované banky ve smyslu zákona o důchodovém spoření, tj. banky se sídlem v České republice, zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě, nebo zahraniční banky se sídlem ve státě, ve kterém platí obdobná pravidla obezřetnosti jako v EU.

Dnem vstupu důchodového fondu do likvidace se podle navrhovaného zákona rozumí 30. 6. 2016, k tomu dni je ukončeno povolení k vytvoření důchodového fondu s tím, že vlastní zánik důchodového fondu je spojen až s vyplacením všech peněžních prostředků účastníkům důchodového spoření.

Výplata vložených prostředků účastníka je navrženým zákonem stanovena nejdříve na 15. 10. 2016. Zároveň je výplata prostředků ukončena termínem 31. 12. 2016, tj. v daném mezidobí by mělo dojít k výplatě příslušných prostředků. Po vyplacení prostředků účastníka je penzijní společnost povinna neprodleně účastníkovi zaslat výpis důchodového spoření.

Dlouhodobě plánovaná reforma důchodového systému v České republice byla v účinnosti dva roky. Druhý důchodový pilíř bude podle projed návaného návrhu zákona v České republice končit a odborná komise pro důchodovou reformu má nyní za úkol zhodnotit stav a vývojové trendy českého důchodového systému. Otázkou tedy je, jakým směrem se důchodový systém České republiky bude v následujících letech ubírat, aby byla zajištěna jeho stabilita.

 

O budoucích změnách v důchodovém systému České republiky vás budeme informovat.

 
Kristýna Cajthamlová