Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ukradla mi ordinaci

   Soudnička

Ukradla mi ordinaci

Provozuji v našem městě soukromou veterinární praxi již pět let. Prostory ordinace jsou pronajaty od města. Vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu a předpokládanému dlouhodobému léčení jsem se rozhodla tuto praxi dočasně přerušit, eventuálně podle vývoje nemoci i ukončit. Se svým plánem jsem se svěřila kolegyni MVDr. Proradné, která mi jeden den přišla vypomoct. Kolegyně projevila zájem, a tak jsme se předběžně ústně dohodly na dalším postupu. K tomu, aby mohla převzít praxi, bylo nutné, abych dala výpověď z nájmu, což bych udělala i bez ohledu na naši dohodu, neboť mi byl doporučen pobyt v nemocnici. Hned po odeslání mé výpovědi změnila kolegyně Proradná podmínky naší dohody, a protože mi to nevyhovovalo a mezi námi neexistovala žádná písemná dohoda, sdělila jsem jí své rozhodnutí SMS a dále se o celou záležitost přestala zajímat, protože jsem nastoupila na léčení do nemocnice. Přibližně po deseti dnech se mi ozvala MVDr. Ochotná, která byla připravena praxi převzít, případně mi vypomáhat, pokud se můj zdravotní stav zlepší. Chtěla jsem tuto změnu nahlásit na městském úřadě, kde probíhala moje normální tříměsíční výpověďní lhůta. K mému překvapení mi bylo oznámeno, že prostory ordinace si „nějakou dohodou” zajistila MVDr. Proradná a má zájem o jejich okamžité vyklizení bez ohledu na výpovědní lhůtu. Zdůrazňuji, že jsem na toto jednání přišla náhodou a doslova na poslední chvíli. MVDr. Proradná se nenamáhala mi zavolat nebo se jakkoliv ozvat a dohodnout se na nějakém společném postupu. Jednoznačně se rozhodla vytěžit maximum z toho, že klientela celého okolí je zvyklá na umístění ordinace a pokud mi neumožní klientům podat zprávu o změně působení, že budou všichni chodit k ní.

Domnívám se tedy, že kolegyně Proradná neměla nejmenší úmysl se dohodnout a ani mne o svém záhadném postupu jednání na městském úřadě informovat. Vzhledem ke svému pobytu v nemocnici a k nemoci samé jsem neměla nejmenší možnost ordinaci vyklízet. Avšak už sám způsob pokusu o přebrání ordinace a klientely považuji za velmi nekolegiální a v rozporu s profesním řádem KVLČR, a proto se obracím na Komoru s žádostí o posouzení situace. Přikládám svědeckou výpověď MVDr. Ochotné.

MVDr. Zklamaná

Svědectví:

S MVDr. Zklamanou a svým přítelem jsme navštívili městský úřad, abychom se informovali o možnosti převodu nájemní smlouvy na prostory, ve kterých dr. Zklamaná provozovala svou praxi. Jednali jsme v této věci s pověřenou osobou, která má na starosti nebytové prostory. Ta nám sdělila, že převod není možný, že lze pouze nájem zrušit a vyhlásit výběrové řízení na nového nájemce. Chtěla jsem se řízení zúčastnit, ale bylo mi sděleno, že už proběhlo, neboť, bez ohledu na výpovědní dobu, bylo vyhlášeno ihned poté, co MVDr. Zklamaná podala výpověď. Vítězem tohoto řízení se stala MVDr. Proradná, která byla jediným zájemcem. Toto rozhodnutí mělo být následující den projednáno na jednání městské rady. Když dr Zklamaná argumentovala tím, že dr Proradná o prostory neměla zájem, bylo nám sděleno, že to není pravda a naopak že svůj zájem opakovaně potvrdila i telefonicky. MVDr. Zklamaná tedy oznámila stažení své výpovědi a poté jsme Městský úřad opustili.

MVDr. Ochotná

Nehorázná cena

Obdržela jsem přípis z Komory s připojenou stížností MVDr. Zklamané a se žádostí o vyjádření. Kolegyni Zklamané jsem vypomáhala tři dny v její ordinaci a dozvěděla se, že nemá v úmyslu ordinaci již dále provozovat. Nabídla mi, abych ordinaci provozovala dál na své jméno, přičemž ona by v průběhu asi 1/2 roku postupně ukončila své aktivity. Po zvážení jsem přikývla, ale dr. Zklamaná změnila požadavky a žádala za postoupení ordinace 160 tisíc korun. Tento přemrštěný požadavek jsem odmítla, načež došlo k dohodě, že odkoupím pro mne bezcenné a zastaralé vybavení ordinace za částku 10 tisíc korun. V naivní představě a pod dojmem staré římské zásady Pacta sunt servanda! Jsem přišla na schůzku na městský úřad, kde měly proběhnout nutné kroky k přepsání ordinace, tedy výpověď nájmu paní doktorkou a moje žádost a pronájem nebytových prostor.

Před úřadem mi paní doktorka oznámila, že požaduje 30 tisíc korun. V šoku a bez možnosti volby jsem souhlasila, načež byly provedeny potřebné úkony. Po propočtení a důkladném zvážení jsem ovšem došla k závěru, že i částka 30 tisíc je neúměrná, načež jsem kontaktovala Dr. Zklamanou, která souhlasila s 15 tisíci korunami. Poté, co jsem zařídila odborné vypracování smlouvy o úpravě vzájemných vztahů po dobu paralelního výkonu našich praxí, jsem se pokusila paní kolegyni kontaktovat, ovšem paní doktorka se nechala více než týden zapírat a nebrala ani mobilní telefon.

Následně mi došla SMS zpráva, kterou cituji: „Ahoj, přišla jsem na víkend z nemocnice, situace se změnila natolik, že od smlouvy tak, jak jsi ji napsala, odstupuji. Do ordinace se nevrátím, když vše prodám v bazaru, budu na tom líp.“ Z citovaného je zřejmé, že paní dr. Zklamaná neměla v úmyslu ordinaci provozovat dále a jelikož byly již učiněny kroky směřující k řádnému výběru nového nájemce v nebytových prostorách vlastněných městem, nechala jsem věcem volný průběh a pouze se informovala o dalším postupu. Jelikož jsem byla jedinou žadatelkou, čekala jsem pouze na výsledek zasedání. Proto mne nemile překvapil telefonát pracovnice města, že paní doktorka bere svoji výpověď zpět, což, jak jsem zjistila po konzultaci s mým právním zástupcem, je krok právně naprosto irelevantní. Přesto jsem v zájmu zjištění pravého stavu věci navštívila znovu městský úřad a informovala se, zdali se město s paní kolegyní dohodne na další spolupráci, nebo bude probíhat již rozběhnutý výběr nového nájemce. Po ujištění, že ano, jsem již věci nevěnovala pozornost, protože mne již stála mnoho úsilí, času i finančních prostředků. Dne 25. září jsem byla informována, že jsem byla vybrána a po vyhotovení oficiálního zápisu z jednání komise budu pozvána k uzavření smlouvy.

Tvrzení jsou nepravdivá

Nyní bych pouze v krátkosti okomentovala určité nepravdy a narážky, obsažené ve stížnosti paní kolegyně. O tom, že o rozhodnutí ukončení praxe byla rozhodnuta již dříve, svědčí její uveřejněný inzerát, kde nabízí přenechání fungující ordinace. Poněvadž z umístění jasně vyplývá, že její ordinace je v pronajatých prostorách města a o jejich pronájmu rozhoduje město, zajímalo by mne, co paní doktorka myslela tím přenecháním, když výběr rozhodně nezáleží na ní. O žádném „záhadném“ postupu pochopitelně nemůže být ani řeči, obzvlášť když jsme již dříve byly upozorněny pracovnicí města na to, že jakékoli vzájemné dohody nebere město v potaz a o přidělení nebytových prostor se rozhoduje postupem podle zákona o obcích. Tvrzení o okamžitém vyklizení bez ohledu na výpovědní lhůtu se nezakládá na pravdě, neboť ani v současné době ještě nejsem nájemcem a nemám tudíž právní podklad pro jakýkoli takový postup. Další nepravdou je tvrzení paní doktorky, že jsem se jí neozvala a nejevila zájem se dohodnout na společném postupu. Je skutečností, že více než týden jsem se ji pokoušela kontaktovat a dohodnout se na dohodnutém společném provozu praxe, ovšem bezúspěšně. Jaký jiný další společný postup měla na mysli se mi ani nechce domýšlet. Jsem z celého nezodpovědného přístupu paní doktorky velmi rozčarována a doufám, že celá záležitost bude důkladně prošetřena, neboť těmito nepodloženými tvrzeními a smyšlenkami se paní doktorka snažila pošpinit moji dobrou pověst, kterou, jak je známo, má člověk pouze jednu a velmi pracně se buduje. Proto jsem pochopitelně připravena ji bránit všemi mně dostupnými legálními prostředky.

Budu se třeba i soudit

Vzhledem k dalšímu vývoji situace považuji za nezbytné doplnit moje předchozí vyjádření ke stížnosti MVDr. Zklamané. Jelikož jsem se cítila poškozena, obrátila jsem se na svého právního zástupce k ochraně mých práv. MVDr. Zklamaná byla upozorněna, že pokud nepřestane poškozovat mé zájmy, budou učiněny patřičné právní kroky.

Na vyzvání městského úřadu jsem se dostavila k převzetí nebytových prostor, které mi byly přiděleny v řádném výběrovém řízení, jak již bylo popsáno v předešlém vysvětlení. Den před tímto datem, tedy 30. října, mi však volala jakási paní, o které jsem doposud neslyšela, a tvrdila, že zastupuje organizaci ochránců zvířat, která před kolegyní sídlila v uvedených prostorách. Zároveň mi sdělila, že dr. Zklamaná jim dluží peníze a požadovala je po mně. Při tom mne slovně napadala, hrozila medializací případu a rozbitím ordinace!

V klidu jsem jí sdělila, že já nemám vůči nim žádných závazků, protože já přebírám pouze nebytové prostory od města a nejsem v žádném vztahu s dr. Zklamanou, tudíž pochopitelně neodpovídám za její dřívější dluhy a problémy. Ohledně praxe paní dr. Zklamané bych chtěla poznamenat jen tolik, že za ty dva dny, co jsem měla možnost tam působit, se nedostavil žádný pacient. Proto jsem již na začátku celého případu odmítla její nehorázný požadavek 160 000 Kč za postoupení ordinace, neboť případného jednoho pacienta denně nepovažuji za klientelu. Vybavení ordinace této ceny nedosahovalo, protože žádný z přístrojů a nástrojů nebyl použitelný pro výkon veterinární praxe.

Dne 31. listopadu jsem se tedy dostavila k předání ordinace. Byla přítomna pracovnice města. Dr. Zklamaná se bez předchozí omluvy nedostavila a dostavila se ona ochránkyně zvířat s tím, že prý zastupuje dr. Zklamanou. Místo předložení plné moci k zastupování mi začala opět vyhrožovat a požadovat po mně peníze za dluhy dr. Zklamané, prý za vybavení a zařízení ordinace. Po odmítnutí jejích požadavků slovně napadla i pracovnici města a odešla. Následně jsem se dozvěděla, že na úřad byla zaslána stížnost na arogantní jednání pracovnice městského úřadu, která se však naopak po celou dobu jednání chovala korektně a věcně.

Neodpovědným a sabotujícím přístupem paní doktorky Zklamané mi vzniká další škoda, neboť tím, že se k předání nedostavila, prodlužuje dobu mojí nečinnosti o další týdny. Na závěr dodávám, že zvažuji učinit další právní kroky v této věci, která mě již stála mnoho úsilí, času i peněz a zmíněné aktivity MVDr. Zklamané hraničí podle mého názoru se zákonem. Tyto mé kroky jsou však nezávislé na šetření KVL a budou činěny nezávisle na jejím rozhodnutí.

soudničku tentokrát s otevřeným koncem
zpracoval MVDr. Petr Matušina