Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XI. sněmu KVL ČR – 16.11.2002

Usnesení XI. sněmu KVL ČR,
konaného dne 16. listopadu 2002 v Milovech

XI. sněm Komory veterinárních lékařů České republiky

I.  Bere na vědomí

1.  Projevy hostů

2.  Zprávu mandátové komise

3.  Zprávu o pojištění

II.   Schvaluje

1. Volbu mandátové komise, návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

2. Zprávu představenstva o činnosti KVL ČR, včetně zprávy o rozpočtu na rok 2003

3. Zprávu prezidenta KVL ČR

4. Zprávu čestné rady KVL ČR

5. Vykonání auditu za období 5ti let

6. Novely vnitřních předpisů a řádů

            a) změna příspěvkového a poplatkového řádu § 1, bod 3
            b) změna příspěvkového a poplatkového řádu § 4, čl. 1
            c) doplnění profesního řádu § 2, písm. i)
            d) změna profesního řádu § 12, čl. 3
            e) doplnění vnitřního předpisu č. 9 o „Potvrzení luxace pately“

III. Odvolal

členy představenstva KVL ČR:

1. MVDr. Zdeňka Beneše

2. MVDr. Zdeňka Hájka

3. MVDr. Jiřího Krabičku

4. MVDr. Jana Šrůta

5. MVDr. Michala Vítka

IV. Ukládá představenstvu

ucházet se o pořádání jarního zasedání GA FVE v České republice v roce 2004.

Odpoledního jednání sněmu KVLČR se zúčastnilo celkem 221 členů s celkovým počtem 332 hlasů.

Návrhová komise pracovala ve složení: Volební komise pracovala ve složení:
MVDr. Zuzana Matušinová  MVDr. Ondřej Rychlík
MVDr. Karel Dočkal MVDr. Miloš Urban
MVDr. Antonín Paseka MVDr. Lubomír Borkovec
  MVDr. Miloš Zajíc

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Zapisovateli zápisu byli zvoleni:
MVDr. Pavel Jadrníček MVDr. Blanka Karešová
MVDr. Antonín Pantůček  MVDr. Luboš Hošek

Zápis ze zasedání sněmu vč. příloh bude k nahlédnutí pro všechny členy KVL ČR i na sekretariátu KVLČR v době od 16. 12. 2002.