Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XXIV. Sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se konal dne 7. listopadu 2015 v hotelu Galant v Mikulově

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Z činnosti komory

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky schválil:

 

 1. mandátovou komisi ve složení MVDr. Leoš Grejcar, MVDr. Petr Drábek, MVDr. Martin Zelinka,

   

 2. návrhovou komisi ve složení MVDr. Miloš Urban, MVDr. Pavel Müller a MVDr. Josef Umlášek,

   

 3. zapisovatelem průběhu jednání sněmu Mgr. Zbyňka Láníka a ověřovatelem zápisu MVDr. Marii Vrankovou a MVDr. Ivo Dupala,

   

 4. návrh na omezení počtu příspěvků na sněmu k jedné diskusi na dva a omezení délky příspěvku na 3 minuty,

   

 5. návrh čestné rady na změnu pořadí jednání Sněmu spočívající v předřazení bodu “návrh usnesení k další specifikaci legislativních kroků” a bodu “návrh na změny řádů KVL ČR včetně diskuse a hlasování”, před ostatní body, které měly být projednány sněmem od 13.30,

   

 6. volební komisi ve složení MVDr. Radovan Opršal, MVDr. Václav Hrabal, MVDr. Josef Umlášek, MVDr. Jaroslava Vondráčková a MVDr. Stanislav Kameník a jako náhradníky MVDr. Romana Burského, MVDr. Petra Drábka, MVDr. Jitku Sušovskou,

   

 7. hospodářský výsledek KVL ČR po zdanění a účetní uzávěrku za rok 2014

   

 8. návrh rozpočtu KVL ČR na rok 2016,

   

 9. návrh MVDr. Michala Vítka na změnu pořadí jednání sněmu spočívající v předřazení projednání návrhu na přijetí Finančního řádu před ostatní body programu,

   

 10. návrh MVDr. Jana Náhlíka na přerušení projednávání Finančního řádu,

   

 11. usnesení následujícího znění: “Sněm zavazuje představenstvo prosazovat nemožnost zaměstnávání veterinárních lékařů neveterinárními fyzickými a právnickými osobami. Sněm zavazuje představenstvo prosazovat vymezení odborných zákroků do zákona, nikoliv do podzákonných norem. Sněm pověřuje představenstvo mediálními kroky k podpoře těchto ustanovení. V této souvislosti se jedná o novelizace veterinárního zákona, zákona o komoře veterinárních lékařů, zákona o léčivech a zákona na ochranu zvířat.

   

  Toto usnesení Sněm doplnil schválením návrhu Petičního výboru: “Sněm zavazuje představenstvo KVL ČR, aby se v rámci projednávání návrhu novely veterinárního zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek zasazovalo za:

  a) Zachování stávající definice soukromého veterinárního lékaře v §3, nebo nové zákonné ustanovení, které by definovalo podmínky zaměstnávání veterinárního lékaře pro účely veterinární léčebné a preventivní činnosti tak, aby veterinární lékař mohl tuto činnost vykonávat jako činnost závislou pouze k (i) dalšímu veterinárnímu lékaři, OSVČ a členu KVL nebo k (ii) právnické osobě, jejíž všichni společníci a jednatelé jsou veterinární lékaři, členové KVL ČR

  b) neumožnění chovatelům zvířat získat prostřednictvím specializované odborné přípravy kompetence k odborné veterinární činnosti, která je v současné době podmíněna formálním středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním veterinárního, lékařského, zemědělského nebo přírodovědného směru.

  c) neumožnění chovatelům zvířat provádět odborné veterinární činnosti, které mohou vykonávat pouze veterinární lékaři, členové KVL ČR, a soukromí veterinární technici.

  Sněm zavazuje představenstvo KVL ČR, aby se v rámci projednávání návrhu novely zákona o Komoře veterinárních lékařů ČR zasazovalo za nové zákonné ustanovení, které by definovalo podmínky zaměstnávání veterinárního lékaře pro účely veterinární léčebné a preventivní činnosti tak, aby veterinární lékař mohl tuto činnost vykonávat jako činnost závislou pouze k (i) dalšímu veterinárnímu lékaři, OSVČ a členu KVL nebo k právnické osobě, jejíž všichni společníci a jednatelé jsou veterinární lékaři, členové KVL ČR.”

   

 12. pozměňovací návrh MVDr. Petra Matušiny k § 13 Finančního řádu v následujícím znění: “(1) S finančními prostředky přidělenými Okresnímu sdružení (dále jen OS) na kalendářní rok hospodaří samostatně Okresní výbor okresního sdružení. Okresní výbor zastupuje v rozsahu stanoveném Organizačním a jednacím řádem Komory jeho předseda, v jeho nepřítomnosti v rozsahu pověření jiný pověřený člen Okresního výboru. Veškeré výdaje musí být doloženy účetními doklady podepsanými za Okresní výbor. (2) OS jsou oprávněna čerpat prostředky na svoji činnost z rozpočtu Komory. Tyto prostředky smí být použity na základě rozhodnutí příslušného orgánu OS. (3) Plánované čerpání prostředků OS na kalendářní rok následující po Sněmu KVL ČR konaném na podzim, je podmíněno sestavením návrhu hospodaření OS a jeho zasláním Ekonomické komisi do 30. 6. příslušného roku. V případě konání Sněmu na jaře následujícího roku je nutné zaslat návrh hospodaření do 31. 12. roku předcházejícího. (4) Ekonomická komise posoudí na svém nejbližším jednání výši požadovaných finančních prostředků jednotlivými OS se zohledněním možností plánovaného rozpočtu na další kalendářní rok a následně předkládá Představenstvu ke schválení jejich přidělení. Případné neschválení požadavku musí být řádně písemně zdůvodněno a odesláno žadateli ve lhůtě 30 dní od předmětného rozhodnutí. (5) Návrhy jednotlivých OS jsou následně zapracovávány do návrhu rozpočtu Komory, který je předkládán ke schválení Sněmu. (6) OS jsou povinna zasílat doklady za předcházející kalendářní čtvrtletí k proplacení na sekretariát Komory kvartálně, a to ve lhůtách do 30. 4., 31. 7., 31. 10. a 31. 1. Výdaje OS schvaluje předseda Okresního výboru OS. (7) Návrh hospodaření ke krytí nákladů spojených s činností OS vypracovává Okresní výbor OS. Návrh hospodaření musí jmenovitě obsahovat plánované výdajové položky a musí být přijat na schůzi OS nadpoloviční většinou přítomných členů.”

   

 13. Finanční řád ve znění § 13 dle pozměňovacího návrhu MVDr. Petra Matušiny,

   

 14. návrh změny a doplnění organizačního a jednacího řádu předložený čestnou radou

   

 15. návrh na změny disciplinárního řádu předložený čestnou radou,

   

 16. pozměňovací návrh MVDr. Petra Matušiny na doplnění ustanovení “Další jednání senát nařídí dle složitosti věci zpravidla ve lhůtě 6 měsíců.” do návrhu revizní komise na změny disciplinárního řádu,

   

 17. návrh revizní komise na změny disciplinárního řádu ve znění schváleného pozměňovacího návrhu MVDr. Petra Matušiny,

   

 18. návrh revizní komise na doplnění vnitřního předpisu o registraci petpasu,

   

 19. zprávu prezidenta doplněnou předsedy komisí představenstva,

   

 20. zprávu čestné rady,

   

 21. zprávu revizní komise,

   

 22. usnesení následujícího znění: “Sněm pověřuje Představenstvo k uplatnění připomínek k novele veterinárního zákona již ve fázi mezirezortního řízení a to do 1. 12. 2015.

 

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky neschválil:

 1. pozměňovací návrh MVDr. Petra Matušiny ve vztahu k odstavci 3 § 14 navrhovaného znění Finančního řádu, kterým navrhoval vypuštění ustanovení o náhradě za použití komunikačních prostředků v osobním vlastnictví obsažených v části E tabulky,

   

 2. projektový záměr akreditací veterinárních pracovišť, předložený společně legislativní komisí představenstva ve spolupráci s pracovní skupinou ČAVLMZ.