Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení XXVII. sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky, který se konal dne 17. listopadu 2018 v Kongres a golf hotelu Darovanský dvůr

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Z činnosti komory



USNESENÍ XXVII. SNĚMU KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÝ SE KONAL DNE 17. LISTOPADU 2018 V KONGRES A GOLF HOTELU DAROVANSKÝ DVŮR:

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

 1. schválil návrhovou komisi ve složení Blanka Karešová, MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc., a MVDr. Lubomír Hošek,
 2. schválil mandátovou komisi ve složení MVDr. Eva Jiránková, MVDr. Lucie Nejedlíková, MVDr. Jan Hnízdo,
 3. schválil jako zapisovatele průběhu jednání sněmu Mgr. Zbyňka Láníka a ověřovatele zápisu MVDr. Milana Holého a MVDr. Tomáše Dymáčka,
 4. rozhodl o doplnění jednacího programu sněmu o bod navržený MVDr. Šimaliakovou spočívající v návrhu na změnu volebního řádu,
 5. rozhodl o změně pořadí jednání sněmu spočívající v zařazení bodu projednání návrhů na změny řádů KVL ČR včetně diskuze a hlasování jako prvního bodu odpoledního programu sněmu,
 6. schválil program sněmu ve znění odhlasovaných změn
 7. zvolil členy představenstva, čestné rady a revizní komise Komory,
 8. schválil návrh změn disciplinárního řádu předložený čestnou radou, a to ve znění zveřejněném ve Zvěrokruhu č. 10/2018,
 9. schválil návrh změn organizačního a jednacího řádu předložený představenstvem, a to ve znění zveřejněném ve Zvěrokruhu č. 10/2018,
 10. schválil návrh změn organizačního a jednacího řádu předložený čestnou radou, a to ve znění zveřejněném ve Zvěrokruhu č. 10/2018,
 11. schválil návrh změn vzdělávacího řádu předložený představenstvem, a to ve znění zveřejněném ve Zvěrokruhu č. 10/2018,
 12. neschválil návrh vnitřního předpisu Komory o postupu při posuzování zdravotního stavu koní při jejich koupi a vstupu do pojištění předložený představenstvem a zveřejněný ve Zvěrokruhu č. 10/2018,
 13. schválil návrh MVDr. Šimaliakové na změnu § 12 volebního řádu do orgánů Komory, který nově zní: „Zprávu o průběhu a výsledcích hlasování zveřejní volební komise na internetových stránkách Komory nejpozději do 7 pracovních dnů od sečtení všech hlasů volební komisí. Nově zvolené představenstvo pak zabezpečí nejpozději do dvou měsíců zveřejnění rozhodnutí volební komise o regulérnosti voleb v časopise Komory.“,
 14. schválil zprávy orgánů KVL ČR, a to zprávu prezidenta, zprávu revizní komise a zprávu čestné rady,
 15. schválil zprávy jednotlivých pracovních komisí představenstva, a to zprávy legislativní, zahraniční, mediální a vzdělávací komise,
 16. schválil zprávu ekonomické komise včetně hospodářského výsledku KVL ČR po zdanění za rok 2017 a včetně účetní závěrky za rok 2017 a vzal na vědomí výsledek auditu účetnictví za rok 2017,
 17. schválil návrh na rozdělení hospodářského výsledku KVL ČR tak, že částka 900.000,- Kč bude převedena do sociálního fondu KVL ČR a zbylá částka bude převedena do rezervního fondu,
 18. schválil navýšení příspěvku při ukončení členství nebo úmrtí s účinností od 1.1.2019 na částku 27.000,- Kč,
 19. schválil rozpočet KVL ČR pro rok 2019,
 20. schválil účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti Veterinární ples, s.r.o. za rok 2017.
Komora veterinárních lékařů České republiky