Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Útulkový veterinář

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Vnašem pracovním návalu narušuje poklid v Plzeňské kotlině další výběrové řízení organizované Magistrátem města Plzně. Po zkušenostech s čipováním psů si většina kolegů uvědomila, co se skrývá za úskalími veřejných výběrových řízení. Ovšem na druhou stranu nezávidím státním úředníkům jejich činnost a dobrou vůli, která je pokřivena křivkami legislativních povinností, obhajobou zájmů daňových poplatníků, lobbistů, politiků a přísných rozpočtových pravidel. Jednou z těchto povinností je i péče o majetek města, a tím majetkem města se stávají ze zákona i opuštěná zvířata.

V současné době již několik let funguje v našem městě známý útulek pro psy na Valše. Tento útulek nemá o nocležníky nouzi, spíše naopak. Při současné kapacitě 70 míst má stále obsazeno. Útulek slouží jako přechodný domov pro opuštěné, zaběhnuté nebo týrané psy z města Plzně. Za 15 let provozu prošlo jeho branou přes 10 000 psů. Provozovatelem tohoto útulku je dobročinná organizace Liga na ochranu zvířat ČR, organizace Plzeň (dále jen liga). Každý měsíc je do útulku přijato přibližně 60 až 70 psů a zhruba stejný počet jich je vydán. Provoz útulku je nepřetržitý. Podílí se na něm tým profesionálních ošetřovatelů a smluvní veterinární lékařka, která zde pracuje již od roku 1993. Odchyt volně pobíhajících psů v Plzni v současné době zajišťuje Městská policie, která je na to personálně a technicky dostatečně vybavena. Její terenní Nissan s odchytovými klecemi brázdí plzeňské silnice a budí respekt mezi všemi uprchlými psy.

 

V současné době je každý neznámý pes po přijetí podroben minimální třítýdenní karanténě. Pokud se přihlásí původní majitelé, jsou povinni uhradit vzniklé náklady s odchytem a pobytem nalezeného psa v karanténě a útulku. V karanténě se sleduje zdravotní stav psa, je zbaven všech parazitů, naočkován proti vzteklině, parvoviróze a dalším infekčním nemocem. Někteří psi se v karanténě uzdravují po zraněních, která utrpěli před příchodem. Okolo 40 % psů je jen zaběhnutých a všichni psi, které si nevyzvedli majitelé, jsou převedeni do druhé části útulku, kde čekají na svěření do náhradní péče. Zde jsou v současné době všechna zvířata označena mikročipem. Průměrná doba pobytu psa v útulku je do dvou měsíců. Provoz útulku je hrazen z rozpočtu města na základě vykazování paušálního příspěvku, tzv. psoden (v současné době činí 135 Kč bez DPH). V tomto smluvním příspěvku jsou vyjádřeny náklady na ustájení, výživu a provoz útulku. Liga má možnost a samozřejmě se snaží získat další finanční prostředky od sponzorů a dárců. Veterinární činnost vykonává smluvní veterinární lékařka, která je financována taky obdobně paušální platbou, tzv. Karantenní psoden. V této smluvní platbě (v současné době činí 73 Kč bez DPH, v minulosti činila dokonce 62 Kč bez DPH) je zahrnuta nonstop pohotovost, neboť v případě zraněných a nezvladatelných psů je vyžádána asistence smluvní veterinářky (roční frekvence činí přibližně pět až šest těchto zákroků). Dále v karanténním psodnu jsou zahrnuty náklady na odblešení, odčervení, naočkování, sledování zdravotního stavu po dobu smluvní 21denní karantény (čím delší, tím lepší, neboť je tím paušální platba vyšší. To znamená, že po dobu karantény smluvní veterinář účtuje městu částku 21 x 73 Kč bez DPH), sanitaci prostoru karantény, spotřebovaný materiál, náklady na léčbu v průběhu karantény u nemocných psů, v případě úhynu pitva a likvidace kadáveru. Krmení po dobu karantény je hrazeno z paušální platby psodnu ligy (135 Kč). Náklady na čipování psa jsou hrazeny zvlášť a činí podle smluvního vztahu 500 Kč bez DPH.

V tomto roce město Plzeň plánuje ukončit stavbu nového útulku pro psy a novináři slibují opuštěným psům jako vánoční dárek stěhování do nových prostor. Tato akce samozřejmě s sebou přináší povinnost nových výběrových řízení na provozovatele tohoto útulku, ale nově i výběrové řízení na výkon veterinární činnosti v tomto specifickém provozním zařízení. Pracovníci odboru životního prostředí pod erudovaným vedením Bc. Dagmar Svobodové v současné době hledají model, který by jim umožnil jako správnému hospodáři kontrolovat tok peněz do útulku pro psy a efektivně regulovat tento tok financí. Zástupci tohoto odboru osobně navštívili několik útulků pro psy ve městech, která jsou svojí rozlohou a počtem obyvatel podobné městu Plzni a řeší tuto problematiku. Každé město si zvolilo jiný model, který má samozřejmě své klady i zápory. Proto jsme byli osloveni Bc. Svobodovou žádostí o možnost prodiskutovat tuto problematiku a vyjasnit si záměr výběrového řízení. Rýsuje se proto tento možný model poskytované veterinární péče pro plzeňský městský útulek. Vítězi veřejného výběrového řízení bude poskytnut prostor se zavedenou elektřinou, tekoucí vodou a sociálním zařízením pro výkon veterinární činnosti, kde se budou provádět úkony související s útulkem. Roční nájem bude činit zhruba smluvních 20 000 až 25 000 Kč. „Útulkový veterinář“ si bude moci vybavit tento prostor nezbytným vybavením pro poskytování veterinární péče novým přijatým „klientům městského útulku“ po dobu 14denní karantény. Po tu dobu bude klient městského útulku vyšetřen, ošetřen, zbaven všech parazitů a po ukončení karantény naočkován proti nejvážnějším infekčním nemocem – vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě, leptospiróze. V případě náhlého úhynu po dobu karantény bude pes vždy pitván v akreditované laboratoři a kadáver bude neškodně zlikvidován v asanačním ústavu. Předmětem výběrového řízení bude cena tzv. karanténního psodne. Tj. paušální cena, za kterou bude ochoten veterinární lékař zajistit výše uvedenou činnost po dobu karantény a současně zajistit asistenci (nepřetržitou pohotovost) v případě odchytu zvířete, které nezvládne Plzeňská městská policie, tohoto psa bude po odchytu transportovat Městská policie do městského útulku (v případě zranění psa jeho transport na veterinární pracoviště), kde mu bude poskytnuta kvalifikovaná veterinární péče. V karanténním psodnu nebudou zahrnuty náklady na veterinární péči v případě léčby dlouhodobě nemocných zvířat (např. kardiaci, epileptici) a akutních úkonů (fraktury, poranění, porody). Tyto náklady budou respektovány magistrátem na základě ceníku veterinárních úkonů, který bude předložen vítězem veřejného výběrového řízení a smluvně respektován magistrátem. Karanténní psodny a veterinární úkony mimo karanténní dny budou proto účtovány přímo plzeňskému magistrátu, který je plátce DPH. Magistrát nebude vyžadovat, aby veterinární činnost v městském útulku vykonával pouze vítěz veřejného výběrového řízení, ale budou to moci být i jeho zaměstnanci, případně i smluvní partneři, kolegové tak, aby byl zajištěn smluvní standard veterinární péče a umožnilo se všem zúčastněným stranám řešit danou situaci.

Z mého pohledu se toto veřejné výběrové řízení stává klasickým střetem ekonomických zájmů města jako správného hospodáře a veterinárních lékařů, kteří pracují při respektování určitých a zcela specifických standardů. Výhodou této činnosti pro klienta (Magistrát města Plzně) je zajištění stálého zdroje financí, neboť každý měsíc projde útulkovou karanténou přibližně 60 – 70 psů. Město Plzeň v předcházejícím výběrovém řízení prokázalo, že je seriózní partner, který respektuje daná smluvní pravidla a nikdy jsem neslyšel, že by město neuhradilo své závazky v plné výši a ve vyhovujícím časovém termínu. Nevýhodou bude ovšem tlak, který bude město tlačit na cenu karanténního psodne. Ovšem v tomto případě a v současné době je vše v našich rukou, neboť si musíme uvědomit, že tuto činnost můžeme zaštiťovat pouze my – veterinární lékaři, a záleží pouze na nás, za jakou cenu jsme ochotni pracovat. Činnost v městském útulku se stává příležitostí pro kolegiální jednání a spolupráci, neboť dává možnost obživy nejen vítězi tohoto výběrového řízení z tohoto měšce peněz si zajistit živobytí, ale i ostatním veterinárním pracovištím poskytnout příležitost ošetřit např. akutního pacienta po autonehodě při respektování smluvních cen, které si stanovil vítěz veřejného výběrového řízení a které smluvně respektuje plzeňský magistrát. Záleží jen na manažerské zručnosti vítěze veřejného výběrového řízení, jak výše uvedenou problematiku zvládne. Ovšem vítězství v tomto výběrovém řízení je tak trochu danajským darem. Vítěz bude muset prokázat, že jeho činnost budou respektovat pracovníci ligy, kteří si určitě zvykli na výkon veterinární činnosti naší kolegyně, která pro tuto ligu pracuje již od roku 1993, a to je určitě ta největší výzva. Z mého pohledu je ovšem tristní i ten fakt, že se jedná vždy o pacienty, kteří nemají své „přímo odpovědného majitele“, ale majitele (město), který musí hájit ekonomické zájmy (zájmy daňových poplatníků) v souladu s legislativou a ne zájmy pacienta, jenž se ne svým přičiněním ocitl v této situaci. Důležitý z mého pohledu je ovšem ten fakt, aby si všechny zúčastněné strany uvědomily své poslání, které mají vzhledem k opuštěným psům, a to je respektování svobod zvířat. Těmi jsou:

 svoboda od hladu a žízně,
 svoboda od nepohodlí,
 svoboda uskutečnit normální chování,
 svoboda od strachu a úzkosti,
 svoboda od bolesti, zranění a nemoci.

Vítěz výběrového řízení si musí být plně vědom, že jeho posláním je bod poslední.

 
MVDr. Leoš Grejcar,
veterinární Václav Matěj Kramerius