Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Nytra

  Úvodník

Komora veterinárních lékařů jako stavovská organizace stojí na třech základních pilířích, zodpovídá za odbornost svých členů, hájí jejich zájmy sociální a hospodářské.

Od privatizace veterinární služby (1. 7. 1991) je vyvíjen vysoký tlak na edukaci veterinárního stavu, veliký boom jsme zaznamenali především v oblasti malých zvířat. Vzniká ČAVLMZ v čele s prof. M. Svobodou, CSc., vydává se první a druhý díl Nemocí psa a kočky, pořádají se četné semináře.

Díky panu prof. A. Nečasovi Ph.D, MBA, se velmi výrazně rozvíjí jednotlivé chirurgické obory, především ortopedie a pořádá se spousta školení, seminářů, kongresů, vzniká Klub posuzovatelů dědičných ortopedických vad při KVL ČR. Další výraznou osobností je pan prof. Z. Knotek, CSc., a se svým podílem na vzniku specialistů zoo zvířat a množství seminářů a workshopů na poli plazů, ptáků a drobných hlodavců, kočičí problematiky. Spojením aktivity ČAVLMZ a fi rmy PRION s. r. o vznikl páteřní projekt edukace v Hradci Králové Vet fair. Probíhá i mnoho lokálních seminářů pořádaných distribučními fi rmami (Phramed, SG-VET ad.), Jirkou Jahodiou ve Zlíně, ale i kvalitní semináře v Brně Na myslivně (doc. Vlašín) Vets4vets, semináře farmaceutických fi rem a dovozců krmiv. Mění se témata, do popředí zájmu se dostává kočičí problematika (Nestle Purina), malí hlodavci, onkologie, miniinvazivní chirurgie, kardiologie s akcentem na echokardiologii (Boehringer Ingelheim), zobrazovací metody (Atomvet) CT, MRI (Dr. Z.Vepřek). Rovněž KVL ČR se začala výrazně profi lovat na tomto poli svými tematickými semináři –dermatologie, kardiologie a systémem kontinuálního a tematického vzdělávání s kreditním systémem. Pominu-li individuální školení v zahraničí a kvalitní výběr odborné literatury Leošem Grejcarem, může si každý udělat obrázek sám, zdali nabídka je a byla dostatečná. Kdo chtěl, měl dostatečné možnosti vzdělávání, svědčí o tom i specialisté v jednotlivých oborech.

Na co celý náš stav rezignoval, byla oblast hospodářská. V době hojnosti mnohé obory budovaly svá ochranářská a poziční opatření nejen zakotvená v národní legislativě, ale významně lobbovali na úrovni EU. U nás byla situace zcela opačná, dřívější příliš liberální vedení univerzity, SVS a KVL ČR vedlo k tomu, že jsme přišli o spoustu pozic. Krásně to defi noval pan Ing. Burda z Ustřední komise na ochranu zvířat: „vám po ta léta usekali všechny větvičky, zůstal vám jen ten holý kmen, dělejte vše pro to, aby vám zůstal alespoň ten holý kmen…“ Takto podobně formulované stanovisko jsem v krátké době slyšel od mnoha dalších institucí. Když jsem ve vedení Komory otevřel problém ochrany našeho stavu a hájení hospodářských zájmů, což nám ukládá zákon o Komoře, bylo mi odpovězeno dlouholetým vedoucím představitelem Komory, ať to nevyslovuji, že to není evropské, je to v rozporu s fi lozofi í EU. Mezitím došlo k výraznému propadu ekonomiky v souvislosti s ekonomickou krizí a zhoršení koupěschopnosti občanů. To a výrazný převis nových absolventů významně zhoršilo ekonomickou pozici mnoha kolegů a vede k sociálnímu neklidu. Je v zájmu nás všech stmelit řady, být jednotní a snažit se nepřijít o další pozice, pokusit se vrátit některé zpět. O tom, že některé zájmové organizace a instituce jsou na startovací čáře nás připravit o další pozice, svědčí mimo jiné i aktivita vedení městské policie v Ostravě.

 
Jan Nytra