Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím přání pevného zdraví, spokojenosti a prosperity Vašich praxí pro nastávající rok 2009.

Věřím, že to, jakým se tento rok nakonec ukáže, bude v převažující míře záviset pouze na nás samotných a pouze minimálně na změnách či vývoji, což – někdy i přes veškerou snahu – nemůžeme ovlivnit.

Pro vrcholné orgány Komory veterinárních lékařů – tedy i představenstvo – je rok 2009 posledním rokem tohoto volebního období; pro všechny členy Komory potom je rokem volebním.

Rámcový plán činnosti, který představenstvo přijalo pro zbytek svého funkčního období, není nijak malý.

V mediální oblasti to bude kromě konsolidace nových webových stránek, které by měly být daleko více než doposud orientovány rovněž na veřejnost, také poměrně komplikované dořešení nového systému pro evidenci petpasů, a to zároveň s cestou k jeho samofinancování.

Nemenšími úkoly jsou také cílená medializace nosných témat jako používání antimikrobiálních látek a s tím souvisejících dopadů na bezpečnost potravin; téma úrovně pregraduálního vzdělávání na VFU, včetně specifického a podle mého názoru kuriózního stanovení požadavku kurzu pro „prohlížitele“ zvěřiny i na veterinární lékaře, atd.

V oblasti vzdělávací je s výše řečeným velmi úzká návaznost na další prosazování seznamu požadavků na „dovednosti čerstvého absolventa“; a to s aktivní snahou přivést pregraduální vzdělávání na VFU daleko blíže praktickým potřebám zaměstnavatelů i absolventů samotných. A samozřejmě pokračování běhů komorových seminářů, které byly shledány z řady hledisek velmi úspěšnými a pro něž se začalo používat – jednoznačně lichotivé byť mírně ironické – přízvisko „Hoškovy dny“.

Legislativní komise v nadcházejícím období zváží možné změny některých volebních zásad; zejména těch, které by nevyžadovaly zásahů do nadřízené legislativy – tedy zákona o Komoře – a to s cílem možné modifikace volebního systému k zajištění kontinuity, ale i nutné a potřebné obměny členů orgánů, a zároveň zlepšení či zajištění nástupnictví funkcionářů v orgánech Komory. Samozřejmě, že případné navrhované změny se nebudou týkat komorových voleb v tomto roce a budou předloženy k diskusi a případnému odsouhlasení podzimnímu sněmu. S legislativou rovněž těsně souvisí řada oblastí, které budou v roce 2009 pravděpodobně dále zaměstnávat členy představenstva Komory, stejně jako její právníky. Konkrétně mám na mysli občas se objevující prazvláštní konstrukce směřující k méně přijatelným tlakům na praktické veterinární lékaře. Těmi jsou například „trojdohody“ veterinární lékař – chovatel – distributor, prosazované některými nově – a nutno dodat účelově – konstituovanými distribučními společnostmi; nebo „monopolizační tlaky“ přicházející od jiných, relativně nových subjektů – vlastněných integrátory s dnes již uzavřenou vertikálou – kteří začali rovněž vyvíjet aktivity na poli distribuce veterinárních léčiv. Zdá se, že zatím vesměs pouze uvnitř vlastních výrobněintegračních seskupeních.

Poté, co poslední XVII. sněm Komory odsouhlasil navrhovaný rozpočet, ale rovněž rozhodl, a to i při existující přiměřené finanční rezervě, ponechat členské příspěvky na stávající výši, otevřela se v oblasti ekonomické otázka, jakým způsobem rozumně využít pravděpodobný přebytek v rozpočtu. Následujícímu sněmu bude prozatím jako řešení pravděpodobně navržena především podpora učebních praxí, tedy podpora těch kolegů, kteří jsou schopni a ochotni doplňovat vlastními silami nedostatky praktické klinické výuky na VFU, a dále úprava – zvýšení hodinové sazby náhrady za ztrátu času při práci v okresních i centrálních orgánech KVL.

Podaří-li se větší část tohoto rámcového plánu v nastávajícím roce splnit, bude pro představenstvo Komory rok 2009 rokem úspěšným.

 
MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR