Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

  Úvodník

Vážení kolegové,

jubilejní XX. sněm české Komory veterinárních lékařů je za námi. Dvacítka jsou pěkné, kulaté, narozeniny, ale není to věk nijak vysoký. Komora je – zdá se – již za výskytem dětských onemocnění a z jednání tohoto sněmu si lze odnést dojem, že snad už i za obdobím nutné pubertální stabilizace.

Tedy „šedý sněm bez zajímavosti“, řekli by ti, kteří by snad přijeli s vidinou pěkně se na sněmu pohádat a dát výrazně najevo vedení Komory a účastníkům sněmu, že s počínáním orgánů profesní asociace zásadně nesouhlasí.

Jednotlivá hlasování sněmu dala vesměs výraznou většinou červené „stop“ některým populistickým, naivním nebo kontraproduktivním návrhům, a s uspokojením byla konstatována dobrá ekonomická situace a rozumné hospodaření Komory.

Přesto se však tento sněm vyznačoval některými NEJ…, které vybočovaly z praxe předchozích sněmů

většina hlasování skončila výrazně nadpoloviční většinou rozhodujících hlasů. Podle mého názoru hrají v tomto smyslu hlavní úlohu dva faktory: jednak rozumné odůvodnění a diskuse nad návrhy v rámci předcházejícího setkání s předsedy okresních sdružení Komory, jednak sociální rozměr rautů a neformálních diskusí s vysvětlováním pozic nad šálkem či skleničkou – tedy předem a mimo ofi ciální jednání sněmu. Zde lze také nejlépe osekat hroty a vzájemná neporozumění;

sněm vyhověl formální dikci zákona o volbách do orgánů Komory – a tajným hlasováním potvrdil volby do orgánů Komory. Do voleb se však podařilo systémem korespondenčního a poprvé i elektronického hlasování zapojit zhruba desetinásobek členů, než byl počet účastníků sněmu;

proběhla jen minimální diskuse k ekonomice a hospodaření Komory. Ekonomická situace Komory je velmi dobrá. Podle mého názoru je to dáno především dvěma okolnostmi: racionálním přístupem k výběru povinných členských příspěvků a rozumným hospodařením bez zbytečných či populistických kroků. A snad si i účastníci sněmu uvědomují, že fi nanční síla profesní asociace je něco podobného jako náboj v hlavni – jsou nejlepším argumentem do doby, než jsou vystřeleny;

čestní hosté z partnerských organizací zmizeli po pozdravných projevech tak brzo, jak jen bylo bez povšimnutí možno. Pravděpodobně již – aniž to orgány Komory zaznamenaly – byly dořešeny nanejvýš aktuální body společného zájmu se SVS – tedy společný postup při vyjednávání legislativních změn; a neuralgické body vztahu Komory s alma mater – tedy otázka způsobu zapojení učebních praxí a navazující kvalita a dovednosti čerstvých absolventů. Samozřejmě nelze vést konkrétní diskuse nebo činit převratné závěry v rámci formálního jednání sněmu. Nicméně čestní hosté takto ztratili možnost reagovat na připomínky z pléna, případně objasnit – alespoň v rámci kuloárového setkání – některé svoje kroky či argumenty, nad nimiž – z hlediska počtu i společenského významu největší profesní skupině, tedy praktickým veterinárním lékařům – občas jakoby zůstával rozum stát;

hvězdou sněmu, ale zejména posněmovní společenské akce, se nakonec nestal interaktivní elektronický robot ADVEE, ale pan Martin Kolovratník, konferenciér sněmu. Zatímco robot ADVEE pohybující se ve sněmových prostorách si s delegáty sněmu elektronickým hlasem popovídal, předvedl reklamní sdělení, pozval k účasti na kvízu či vydal poukázku na některé z preferovaných druhů piva, pan Martin Kolovratník dokázal občas těžko uvěřitelné, ale v reálném životě přítomné: solidarita existuje. Ale musí být dobrovolná. Nesmí se podobat zákonem posvěcené loupeži nebo výpalnictví jako některé legislativní normy. Dokázal zapojit moment hry, společenské prestiže i dobré vůle k pomoci a vydražit tři obrázky kolegy Pavlíčka, jehož výstava byla součástí společenské části sněmu, celkem za částku, která se rovnala ekvivalentu 200 Kč na každého účastníka sněmu bez rozdílu. Výtěžek dražby tří obrázků kolegy Pavlíčka bude věnován Ústavu sociální péče pro tělesně postižené děti Kociánka v Brně-Králově Poli, který jako jednu z metod alternativní péče podporuje a uplatňuje animoterapii.

Ještě jednou srdečné díky všem účastníkům za důstojný průběh XX. sněmu Komory a kolegu Pavlíčkovi i panu Kolovratníkovi jménem postižených dětí zvláště.

 
V Křižínkově 16. 5. 2011
MVDr. Karel Daniel