Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Snášil, CSc.

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doufám, že až budete číst tyto řádky, bude konečně lepší počasí, čas dovolených bude neodvratitelnou skutečností, nebudeme mít všichni „blbou” náladu, v naší zemi se již bude alespoň rýsovat akceschopná vláda, veterinář k veterináři se nebude chovat jako vlk k vlku, vyřešíme většinu stavovských problémů… Jsem asi trochu náročný, ano, ale ne úplně naivní, můj úvod berte spíš jako upřímné přání než skálopevné přesvědčení, že všechno dopadne ke spokojenosti nás všech.

Před časem se na mne soukromě obrátil jeden zklamaný a rozhořčený klient s prosbou o posouzení chirurgického zákroku, jehož komplikovaná léčba se dostala k druhému veterinárnímu lékaři, tzv. sousedovi. Poradil jsem klientovi, jak postupovat lege artis při podávání stížnosti.

Protože jsem však shodou okolností znal oba vetrinární lékaře, nerozmýšlel jsem se dlouho a zatelefonoval jsem oběma. Každý měl svou pravdu a na tom druhém nenechal „nit suchou”. Bylo mi z toho smutno, uvědomil jsem si jak málo by stačilo ke zlepšení komunikace mezi námi veterináři. Proč o tom vlastně píši? Vždyť podobné příběhy řeší revizní komise a čestná rada stále ve větším a větším počtu. Chápu, že se někteří kolegové ještě nedovedou zcela přizpůsobit změněným podmínkám pro provozování soukromé veterinární praxe nejen u nás, ale v celém vyspělém světě. Mění se portfolio našich klientů s tristním úbytkem hospodářských zvířat, mění se požadavky našich zákazníků, ti jsou sofi stikovanější, sečtělejší, chtějí toho po svém veterinárním lékaři stále víc a víc. Je mi jasné, že asi ve všech oblastech lidské činnosti a veterináře nevyjímaje, existují lidé líní i pilní, chytří i hloupí, schopní i neschopní, nadaní i méně nadaní, prostě úspěšní, méně úspěšní a neúspěšní.

Chci na vás kolegové touto cestou apelovat, nepřihlížejme pasivně, jak naši „všeho” schopní kolegové soustavně ničí a špiní pověst veterinárního stavu jako celku svým arogantním chováním vůči svým kolegům. Jak asi vypadáme před klientem, který v nouzi navštíví našeho souseda a ten ho uvítá okřídlenou větičkou: Tak zase k nám přišel umřít jeden pes od Dr. XY”?! K čemu máme okresní sdružení (OS) KVL, když si na jejich půdě nedokážeme vyříkat tak do očí bijící vzájemné křivdy a nespravedlnosti, proč se vlastně scházíme? Vždyť právě OS by měla hrát hlavní úlohu při primárních neshodách mezi členy, měla by stmelovat jednotlivé veterináře, usměrňovat horlivé a pobízet nezkušené. Skutečnost je však úplně jiná, většina sdružení se schází velmi zřídka a v neúplném složení, a když se sejdou, zformulují svoje stanoviska vůči „obecnému jsoucnu” (Komoře). Tato volání o nápravu jsou pak ve většině případů jen zpola vyslyšena, nebo se nedočkají žádného ohlasu. Proč asi? Ne kvůli nezájmu orgánů Komory, nebo jejich nadměrnému zaneprázdnění, ale protože většina problémů vznikajících u vás je lépe pochopitelná, snáze řešitelná právě v místě svého vzniku – ve vašem kolektivu. Většina z vás si teď asi myslí, že OS nemají stejně žádnou pravomoc, že nemohou nic rozhodovat a že je to prostě pro většinu pouhá ztráta času. Ale v tom je, podle mého názoru, ten „zakopaný pes”. Akceschopnost jakéhokoli profesního sdružení kdekoliv napříč Evropou se neřídí pouze zákonem danými pravomocemi, ale především svou odbornou a morální autoritou jednotlivých členů, kterou všichni kolegové uvnitř i vně cítí, respektují ji a jsou hrdi na to že mohou být jeho členy nebo že s touto skupinou mohou spolupracovat. Jak na to jít? Nemám zaručený recept, ale jsem skálopevně přesvědčen, že všechno je v lidech. Naučme se jeden druhého respektovat, pokusme se naslouchat druhému, když hovoří o svých problémech, snažme se mu pomoci. Věřte nebo ne, ale když zvládneme alespoň jednu z výše uvedených dovedností, bude se nám samotným profesně i lidsky lépe dýchat.

Nevěřím, že jakékoliv povinné či nepovinné kontinuální vzdělávání, zvyšování odbornosti, stále nové a výkonější vybavení ordinací nám pomůže vyřešit náš jeden z nejpalčivějších problémů dneška – etiku v české veterinární praxi.

Byl bych nesmírně rád, kdyby těchto pár upřímně míněných řádků vás, milé kolegyně a kolegové, donutilo alespoň na pár chvil se zamyslet nad problémy vašeho okresního sdružení, kolegů a klientů a popřemýšlet nad vzájemnými mezilidskými vztahy uvnitř vaší veterinární komunity.

 

MVDr. Milan Snášil, CSc.
vieprezident KVL ČR