Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Milan Snášil CSc.

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

Jistě jste si všimli, že podmínky pro veterinární praxi se rychle mění jak celosvětově, celoevropsky, a tudíž i v naší republice. Bohužel to ponejvíce nejsou změny k lepšímu. Těmto novým ekonomickým, sociálním a pracovněprávním změnám musíme nejen porozumět, ale musíme umět na ně také odborně reagovat v duchu nových vědeckých poznatků. Jednou ze základních povinností Komory veterinárních lékařů je dbát o vysokou odbornou úroveň svých členů, umožňovat jim další vzdělávání v rámci postgraduálního studia. Myslím si, že většina z Vás již absolvovala některý ze seminářů nebo workshopů pořádaných vzdělávací komisí KVL.

Odborná úroveň i organizace těchto seminářů jsou na vysoké úrovni a i šíře témat je plně dostačující. Někteří kolegové však volají po vyšším stupni vzdělávání, a to na úrovni evropské nebo světové. Jako jedna z možností se jeví koncept představenstva organizace pro Veterinary Continuous Education in Europe – Postgraduální veterinární vzdělávání v Evropě (VETCEE), která byla ustavena zakládajícími členy (FVE/EAEVE/EVBS/UEVP) v říjnu roku 2009. Cílem organizace VETCEE je odsouhlasit standardy programů určených pro zvyšování znalostí praktikujících veterinářů, jako součást jejich závazku celoživotního vzdělávání, a akreditace programů, které těchto standardů dosáhnou. Tyto programy jsou většinou specifi cké pro určité druhy zvířat a jsou poskytovány pro praktikující veterináře na střední úrovni, tj. pro praktikující veterináře, kteří mají řadu let praxe, avšak nechtějí, nebo se časově nemohou uvázat k dosažení úrovně „Diplomate“. Organizace VETCEE veterinářům neuděluje vzdělávací kvalifi kace nebo vysokoškolské tituly, a také neposkytuje vzdělávací programy. Organizace VETCEE není jakýmkoli způsobem zapojena v širším poskytování akreditací kurzů CPD nebo ve sbírání všeobecných bodů C.E. za účelem plnění závazků stanovených pro kontinuální vzdělávání v rámci jednotlivých států.

Cílem organizace VETCEE je rozšiřovat strukturovaný pokračující profesní rozvoj a celoživotní vzdělávání veterinářů za účelem zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí praktikujících veterinářů na úroveň vyšší, než je úroveň vysokoškolského vzdělání, avšak nižší než je úroveň Evropský specialista „diplomant“, doporučovat a umožňovat poskytování vysoce kvalitní veterinární péče v ordinacích působících v první linii, a to v zájmu zdraví a welfare zvířat, jakož i v zájmu majitelů a společnosti.

VETCEE chce vytvořit systém, který umožní praktikujícím veterinárním lékařům napříč celou Evropou získat uznávané strukturované postgraduální vzdělání, které vyjadřuje kompetenci v poskytování služeb veterinárního lékařství vysoké úrovně, v jimi zvolené oblasti veterinární péče. Navrhovaný systém bude uznávat a zahrnovat systémy, které již nyní existují v některých evropských státech, a bude poskytovat základnu pro jejich vzájemné uznávání napříč evropskými státy.

Programy by měly obsahovat 30 ECTS (European Credit Transfer System – Evropský systém transferu zápočtů) jednotek studia. Jeden ECT je ekvivalentní zhruba 25 hodinám studia, takže programy budou typicky pozůstávat zhruba ze 750 hodin smíšené výuky, což představuje šest měsíců denního studia.

Studium by mělo zahrnovat směs typů studia včetně přímé výuky, a to jak teoretické, tak praktické, případové studie a úkoly. Podíly jednotlivých typů výuky nejsou předepsány, což umožňuje fl exibilitu. Nicméně struktura programů musí být dostačující pro dosažení požadovaných úrovní a rozsahu výsledků studia. Programy by měly být strukturovány tak, aby kandidátům umožňovaly rozložení studovaného učiva na období v délce zhruba tří let, avšak ne méně než jeden rok.

Tento flexibilní systém akreditace se mi jeví jako velmi přijatelný pro naše postgraduální vzdělávání (kurzy a workshopy v českém jazyce), a proto věřím, že se nám podaří v dohledném časovém horizontu začlenit se plnohodnotně do tohoto celoevropského vzdělávacího systému.

 
Srdečně Vás všechny zdraví
Milan Snášil