Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně a kolegové!

Pro toto číslo našeho stavovského periodika požádala redakční rada o sepsání úvodníku mě. Nosným tématem jeho obsahu měla být informace o změně termínu konání letošního sněmu a jeho předpokládané náplni. Aniž bych chtěl jakkoliv snížit váhu tohoto sdělení, dovolím si jej posunout do druhé poloviny statě a ještě se maličko pozastavit nad poměrně stěžejní částí minulého čísla, týkající se mediální „promotion“ nedávno vzniklé distribuční společnosti při ČSMSCH v Hradištku pod Medníkem. I z pozice nového „kouče“ legislativní komise představenstva mám puzení vlastního komentáře. Zcela pochopitelně je toto téma asi zajímavé pouze pro zvěrolékaře v praxích hospodářských zvířat, takže ostatní mohou v klidu přeskočit na závěr úvodníku. Reakce kolegů z představenstva (Dr. Borkovce a Dr. Daniela) bych chtěl v následujících řádcích pouze doplnit o další pravdivé argumenty, které bychom si měli při jednání s chovatelem přicházejícím s tzv. trojdohodou vyjasnit.

1) Veterinární lékař (dále jen VL) je vystaven tlaku na zpřetrhání jeho dlouholetých stávajících obchodních vazeb s dosavadními dodavateli léčiv, což znamená často ztrátu zvýhodněných nákupních cen. Ty již v současnosti rozumný VL přenáší i na chovatele, a tím mu snižuje náklady v rámci mezikolegiální konkurence.

2) VL tímto může mít problém i s rychlostí dodání léčiv, neboť zavedení velkodistributoři po 18 letech na trhu zaváží i 2x denně. V případě akutních, zejména hromadných onemocnění velkých skupin zvířat v chovech, kdy mohou rozhodovat hodiny, neřku-li minuty o hrozících velkých ztrátách pro chovatele, je rychlost distribuce a množství skladových zásob naprostou nutností.

3) VL přestává být vlastníkem zboží (léčiv), a proto nemá povinnost se o něj dále starat.To znamená, že chovatel buďto musí investovat do zřízení vlastního skladu léčiv v odpovídající přísné normativní kvalitě, nebo za úplatu využít již schváleného skladu veterinárního lékaře.

– V prvním případě tak vyvstává i otázka zabezpečení skladu před nežádoucí manipulací s léčivy (personálem chovu nebo třetími osobami) a zvyšováním potenciálního rizika kontaminace živočišných produktů neodbornou manipulací s léčivy se stanovenými ochrannými lhůtami. Zároveň se tímto stává výhradně chovatel zodpovědnou osobou a tudíž i objektem pro kontroly veškerého hospodaření s léčivy a jejich nebezpečnými odpady ze strany kompetentních orgánů (SVS, ÚSKVBL, OŽIP atp.). Kontroly jej čas od času odvádějí od jiné důležité práce, nepřidávají na klidu a hrozí nemalé peněžité sankce. Rovněž se nevyhne pořízení softwaru nutného k vedení veškerých záznamů o pohybu léčiv a musí vyčlenit osobu nebo část pracovní doby svého zaměstnance na tuto administrativu (plat, zdravotní a sociální pojištění atp.). Občas mu jistě něco proexspiruje nebo se rozbije či jinak znehodnotí, což je přímou ztrátou investice do tohoto zboží vložené. Nevyhnutným se mi jeví i zvážení pojištění takto držených zásob, což většina zodpovědných kolegů dnes činí, a tudíž další náklady.

– Ve druhém případě bude pro většinu VL obtížné oddělit v rámci vlastního skladu zboží pro jednotlivé chovatele, chovatel ztrácí nad svým majetkem přímou kontrolu, zvyšují se nároky na administrativu, a tím se navyšuje i oprávněný nárok VL na honorář za tuto nadstavbovou službu v oblasti péče o cizí zboží. VL tato činnost současně ubírá na čase, který může potenciálně věnovat svému dalšímu odbornému růstu, jenž je pro chovatele často nedoceňovaným benefitem. Technicky si prakticky nelze představit, že budou obzvláště injekční přípravky označeny ve skladě u VL pro jednotlivé chovatele. Všechny by měly být převáženy ve voze (některé v chladničkové teplotě) odděleně tak, aby byly v rámci návštěv jednotlivých chovatelů použity jako výhradně jimi vlastněné zboží po několika objemových jednotkách z balení (zpravidla v ml) a znovu uloženy do vozidla.

4) Nepravděpodobný celorepublikový tlak na podpis trojdohod by znamenal potenciální monopolizaci distribučních cest veterinárních léčiv přes ČSMSCH a tím ztrátu principu tržního mechanismu – tedy konkurence v dané oblasti. Riziko konečného zvýšení cenové hladiny veterinárních léčiv a monopolizace zisku v rukou jedné společnosti je nabíledni.

5) A nakonec je pro mne naprosto překvapivou skutečnost, že tzv. trojdohody jsou předkládány a projednávány pouze za účasti dvou stran a ne tří, jak již z názvu vyplývá.

Takže možná i tato záležitost bude ještě živě diskutována v jarních měsících tohoto zakulaceného roku 2010, kdy se tak trochu atypicky uskuteční XIX. sněm KVL ČR. Jak k tomu došlo? Pozorným členům komory, případně notorickým účastníkům sněmů jistě neuniklo, že předminulý sněm rozhodl o přesunu těchto akcí do jarních měsíců. Roli sehrály zejména některé procedurální akty a povinnosti ve vztahu k ekonomice a účetnictví Komory, ale možná i skrytá touha rokovat v roční době prostoupené všemožným přírodním pučením, rašením a animální hormonální smrští, která doléhá i na vrchol predátorského žebříčku. A tak se i stalo, že představenstvo muselo dostát tomuto požadavku a rozhodnout o termínu a místu konání pro tento rok. Prvotně byl určen termín a následně se organizační výbor musel popasovat s výběrem místa. Vzhledem k tradici putování po vlastech česko-moravsko-slezských bylo pro tento rok navrženo pásmo v blízkosti vnějšího okraje Středočeského kraje. Jelikož jsme vždy limitováni standardními očekávanými nároky na velikost jednacích sálů a kapacitu ubytování s parkováním, zúžila se možnost konání na pět objektů, z nichž po osobní návštěvě a předložení předběžné kalkulace, byl vybrán ten nejvhodnější. Představenstvo pak na svém posledním zasedání potvrdilo doporučený výběr a rozhodlo:

XIX. sněm KVL ČR se uskuteční dne 15. 5. 2010

v Hotelu Resort – Darovanský Dvůr****

Jak je již v posledních letech dobrým zvykem, bude setkání koncipováno opět jako víkendové s možností účasti na doprovodných akcích od pátečního odpoledne až do nedělního poledne. Celý komplex hotelu vznikl stylovou rekonstrukcí bývalého velkostatku a je citlivě zasazen do okolní přírody nad údolím Berounky. Krom tradičních degustačních a alimentárních atrakcí dvou rautů je hitem letošního sněmování možnost využití přilehlého golfového areálu, kde bude naprostým prvničkám ve styku s tímto sportem zajištěna profesionální instruktáž v golfové akademii. Očekáváme, že by měla předejít eventualitě destrukce částí těl účastníků příliš intimním nekoordinovaným stykem s golfovou holí. Nejen pro ty, kteří se odváží lopotit s tímto neveterinárním nástrojem, je připraveno i jedinečné relaxační zázemí v hotelovém wellnes podzemí. Budou-li v tomto termínu rosničky balancovat na horní příčce svých šplhadel, tak věřím, že i veškerý potenciální doprovod účastnících se kolegyň a kolegů si přijde na své zase trochu jinak nežli na podzim v Táboře. Letošní sněm by se měl i naprosto spolehlivě vystříhat jakékoliv časové tísně a nedostatku ubytovací kapacity, neb jedeme jinam a uděláme to trochu jinak.

Dovoluji si vás tedy již teď předběžně pozvat a pravděpodobně v následujícím čísle našeho periodika by se měla objevit přihláška, která bude pochopitelně umístěna i na internetových stránkách KVL.

Do roku 2010 mnoho šťastných dnů a jak s oblibou povzbuzuje jeden z mých dobrých přátel: „DRŽTE POZICE!“

 
MVDr. Pavel Raška