Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vánoce se blíží, je to doba plná televizních pohádek. Období, které mám moc rád. Jsem ale rád, že mne život odnaučil věřit na pohádky. I když v některých případech by to bylo fajn věřit. Na pohádkách se mi vždy líbilo, že dobro vítězí nad zlem. Bohužel to neplatí v reálném životě. Proti zlu bychom měli spojit veškeré síly a bojovat s ním. Samozřejmě, každý vnímáme zlo, ale i dobro po svém. Tak, jak nám to vyhovuje. Jsme na konci roku, ale co je důležité, máme i po volbách do parlamentu.

A tady je ten zakopaný pes. Určitě je to realita, nebo snad pohádka?! Jak pro koho. To nám ukáže doba budoucí, a nám nezbývá než doufat, že to bude doba dobrá a zla bude co nejméně. A bude-li nějaké, tak by mělo být poraženo.

Jak už jsem uvedl v některém ze svých minulých prosincových úvodníků, že si psaní prosincového úvodníku přisvojuji, tak činím i letos. Prosinec je měsícem Mikuláše a čerta, ale hlavně měsícem svátků vánočních. Pro mnohé z nás se stává měsícem bilancování končícího roku. Asi každý se ohlédne a přemýšlí, co se povedlo, nebo spíše nepovedlo, a hledá poučení. V hlavě se nám rojí nové myšlenky, nápady, rozhodnutí, které bychom mohli uskutečnit v příštím roce. Je to bilancování života osobního i profesního.

U toho profesního, komorového, se krátce zastavím. Dnes, kdy píši tento úvodník, je krátce před konáním XXII. sněmu v Ústupkách na Seči. Až se vám v prosinci dostane do rukou Zvěrokruh, budeme moudřejší a budeme již znát, co jsme si na sněmu schválili a co jsme odmítli. Kdo z vás pozorně četl předsněmovní čísla, tak ví, že budeme hlasovat o poměrně rozsáhlé legislativní obrodě našich komorových předpisů, pocházejících z pera čestné rady, legislativní komise, vzdělávací komise, ekonomické komise, ale i kolegy Hoška.

Nesmím zapomenout na důležité sdělení k profesnímu pojištění. Prostřednictvím fi rmy Itead a Zdeny Hanelové byla vysoutěžena nová pojišťovna. Po letech spolupráce s pojišťovnou Kooperativa jsme přešli pod pojišťovnu Alianz, která nám nabídla lepší podmínky pojištění. V tomto čísle Zvěrokruhu bude zveřejněn návod, jak se pojistit, způsob platby i odpovědi na možné dotazy. Uprostřed časopisu bude všitá rámcová smlouva, kterou si každý může z časopisu vyjmout. V lednovém čísle Zvěrokruhu plánujeme obdobným způsobem zveřejnit pojistné podmínky. Ze zákona o Komoře veterinárních lékařů Ćeské republiky jasně vyplývá, že každý člen Komory je povinen být profesně pojištěn. Je na každém, zda využije nabídky komorového pojištění, či se pojistí individuálně. Komora má snahu zajistit pro své členy nejvýhodnější podmínky pojištění. Se stoupajícím počtem pojištěných stoupá i výhodnost pro pojištěné. Rád bych se ještě zmínil o vzdělávání. Ćasto narážíme při svých jednáních na problematiku praktické dovednosti čerstvých absolventů. Vyvstává otázka, zda otevřít a novelizovat zákon o komoře a uzákonit povinnou praxi absolventů, mimo jiné. Víme, že sněm ve Frymburku odsouhlasil dvouletou praxi jako povinnou. Kolegové z legislativní komise, v čele s předsedou dr. Grymem, udělali velký kus práce a cestičku tímto směrem velmi dobře prošlapali. Ta ale velmi rychle zarostla trním po nešťastné tiskové konferenci na závěr světového veterinárního kongresu v Praze. Nic naplat, usnesení sněmu je závazné.

Ke vzdělávání ale také patří další, postgraduální. Sem patří semináře, kurzy, webináře, publikování a další. Zde jsem tvrdým zastáncem nepovinného vzdělávání. Je-li totiž něco povinného, vždy to vzbuzuje určitou averzi a snahu tuto povinnost obcházet. Protože, co je povinné, je nepopulární. Mám i velkou obavu z možné monopolizace a cenového zneužívání. Je přeci na každém, aby si v demokratické společnosti zvolil cestu, o které si myslí, že je ta správná. Jsem-li nucen dělat něco, protože musím, dělám to s odporem.

Povinné členství v komoře. Stále diskutované téma. Možná se někomu bude zdát, že můj předešlý odstavec odporuje tomu, co zde nyní napíšu. Pořád je mi milejší, má-li být o mně rozhodováno v rámci profesní skupiny, než aby o mně rozhodoval státní úředník. Značná část stížností je řešena na půdě komory. Stížnosti projdou přes revizní komisi, případně se dostanou až k čestné radě. Jen malé procento stížností skončí v soudním řízení. Je třeba vnímat práci revizní komise, čestné rady, ale i představenstva jako službu členům komory. Někdo přece musí dbát na dodržování odborných a etických pravidel naší profese. Státním orgánům nechme „kolegy“, kteří pracují bez osvědčení.

Záměrně jsem se vyhnul práci mediální komise. O té jsem dost obsáhle pojednal ve výroční zprávě pro XXII. sněm, která je zveřejněna ve Zvěrokruhu č. 11.

Závěrem Vám všem, kolegyním, kolegům i vašim rodinným příslušníkům, chci popřát šťastné a radostné prožití svátků vánočních. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a rodinné pohody v roce 2014.

 
Vladimír Rejnek