Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
České republiky

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2, Tel.: +420 227 010 130 Fax.: +420 227 010 191


Naše č. j.: : 2009 / 4826 / SVS Vyřizuje : Beňka, Telefon: + 420 227 010 128
 
všechny KVS
všechny SVÚ
KVL
Mze – odbor zemědělských komodit
VÚ Hlučín
SCHOK

V Praze dne: 16. 11. 2009

Věc: Uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, kterým se stanovují pravidla pro prevenci, kontrolu a eradikaci některých spongiformních encefalopatií (příloha VII, kapitola B, část 3), lze uznat hospodářství ovcí odolným vůči TSE.

Podmínkou uznání statusu odolnosti vůči TSE u stáda ovcí je účast ve schváleném šlechtitelském programu. To znamená, že v daném stádu byla se souhlasem Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR provedená genotypizace všech chovných zvířat a jejich genotypové složení je vhodné pro další chov v souladu se šlechtitelským programem.

Krajská veterinární správa v souladu s § 49, odst. 1, písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů může na základě žádosti chovatele udělit potvrzení, že dané stádo ovcí je odolné vůči TSE. Součástí žádosti chovatele musí být:

a) souhlasné vyjádření Svazu chovatelů ovcí a koz (ne starší 1 měsíce), že uvedenému stádu ovcí může být uznán status odolnosti vůči TSE, protože v předmětném stádě ovcí byla provedena genotypizace v souladu se šlechtitelským programem; a

b) seznam všech chovných ovcí a beranů ve stádě dle výpisu z IZR (ne starší 1 měsíce) s určeným genotypem (ušní číslo, datum narození, pohlaví, plemeno a příslušný genotyp).

Na základě doložených podkladů od chovatele Krajská veterinární správa v uvedeném stádu vykoná fyzickou kontrolu, která bude zahrnovat kontrolu monitoringu TSE, všech požadovaných zdravotních zkoušek, pohody zvířat a také porovnání předloženého seznamu zvířat z IZR se zvířaty ve stádu a s protokoly z SVÚ ohledně genotypizace. Krajská veterinární správa na základě výsledků vykonané fyzické kontroly, může uvedené stádo ovcí zařadit do jedné ze dvou úrovní odolnosti vůči TSE.

a) úroveň I lze poskytnout stádu, které je složeno výhradně z ovcí s genotypem ARR/ARR; nebo

b) úroveň II lze poskytnout stádu, ve kterém je potomstvo zplozeno výhradně berany s genotypem ARR/ARR. V základním stádě musí být kromě beranů s genotypem ARR/ARR jenom bahnice, které mají aspoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ.

V případě možného zařazení stáda do úrovně II je nutné ještě před samotným uznáním statusu odolnosti vůči TSE provést náhodné vyšetření paternity (SVÚ Jihlava), aby bylo zřejmé, zda potomstvo ve stádě je skutečně zplozeno plemenným beranem genotypu ARR/ARR. Náhodné vyšetření paternity musí být ve výši 3 % základního stáda dle Metodiky kontroly zdraví zvířat (kód EpC313).

Krajská veterinární správa po zařazení stáda ovcí do jedné z uvedených dvou úrovní odolnosti chovateli nařídí, aby průběžně zabezpečil náhodný odběr vzorků ve výši 3 % zvířat ze základního stáda ročně. Vyšetření dle Metodiky kontroly zdraví zvířat (kód EpC312) z živých, z uhynulých nebo z poražených ovcí je za účelem určení genotypu zda jsou v stádu ovcí jenom zvířata, která svým genotypem odpovídají zařazení do příslušné úrovně odolnosti vůči TSE. V případě nedodržení tohoto nařízeného monitoringu ze strany chovatele, krajská veterinární správa chovateli odebere potvrzení o uznání statusu odolnosti stáda ovcí vůči TSE.

V příloze dopisu Vám zasíláme formulář žádosti o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí, kterou vyplní chovatel a jeho distribuci mezi chovateli zabezpečí SCHOK. Druhou přílohou je formulář dokladu o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí, který vyplní příslušná KVS. Oba formuláře jsou k dispozici v evidenci dokumentů na portálu SVS ČR.

S pozdravem

 
Doc. MVDr. Milan Malena, PhD., v.r.
ústřední ředitel SVS ČR

Přílohy:

1. Žádost o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí.

2. Doklad o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí.

Za správnost vyhotovení: Anna Mrázková

Přiloha 1 – Žádost o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí

Přiloha 2 – Doklad o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí